Програми

Програма – Хотел Централ (28-29 септември, 2017 г.)

ТРЕНИНГ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

“ИЗГОТВЯНЕ И ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТАЦИИ, ОФЕРТИ И ЕЕДОП”

 гр. София, 28 и 29 септември 2017 г.

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО*

 ДЕН ПЪРВИ – 28 септември /четвъртък/

09.00 – 09.30 Регистрация на участниците

09.30 – 11.00 Практически модул „Планиране и подготовка на обществената поръчка”
Прогнозиране и планиране на обществените поръчки. Разпределяне на отговорностите на длъжностните лица. Изготвяне на документация, решение, обявление или обява и приложения – съдържание, обхват и образци. Определяне на условията за участие, критериите за подбор, методиката за оценка, гаранциите и др. Изисквания към техническата спецификация, описание и недопускане на дискриминация. Предоставяне на разяснения в процедурата и предложения за промени от страна на заинтересовани лица. Преглед на попълнени образци (обявление и примерна методика за оценка на офертите).

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 12.30 Практически модул „Възлагане на обществената поръчка”
Работа на комисията, разлики при възлагане при обява и при процедури за възлагане на обществени поръчки, отговорности и задължения на председателя и членовете на комисиите. Мотивиране на заключенията и констатациите на комисията. Искане за предоставяне на обосновка, мотивиране приемането или отхвърлянето на обосновката. Специфики при прилагането на т.нар. „обърнат ред”. Контрол от страна на възложителя. Преглед на образци на заповед, протокол и доклад на комисията.

12.30 – 13.00 Практически модул „Подготовка и проверка на оферта”
Източници на информация при търсене на подходящи обществени поръчки. Форма и подготовка на офертата. Кои са най-често допусканите грешки в практиката при подготовка на офертите. Попълване на ЕЕДОП, специфика при обособени позиции, възможности за коригиране на несъответствия, грешки водещи до отстраняване от процедурата.

13.00 – 14.00
 Обяд в ресторанта на хотела

14.00 – 15.30 Практически модул „Сключване на договор и изпълнение на обществената поръчка”
Актуални документи за сключване на договор, типови образци на договори на АОП, контрол на изпълнението, промяна на договор за обществена поръчка – приложими правни основания.

Ивайло Стоянов

15.30 – 16.00 Кафе пауза

16.00 – 17.00 Същност и особености на новите правила за обжалване на решенията, действията и бездействията на възложителите.

17.00 – 18.30 Практика на Комисията за защита на конкуренцията по новия ЗОП: Често допускани нарушения и добри практики.

Ирена Черчеланова

ДЕН ВТОРИ – 29 септември /петък/

09.30 – 11.00 Контролни органи, правомощия и последици от осъществения контрол. Възможни грешки, съставляващи нарушение по ЗОП и ППЗОП.

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 13.00 Субекти на административно-наказателна отговорност – възложител, упълномощено лице/а, комисия. Форми и обхват при делегиране на правомощия. Административна отговорност въз основа на вътрешни правила.

Антоанета Първанова

13.00 Закриване на събитието

* Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker