Анонси

Обнародвани са допълненията в ЗОП, приети със Закона за концесиите

Промените въвеждат нови изключения, влизат в сила след месец

В брой 96 на Държавен вестник от 1 декември бе обнародван Законът за концесиите, с който в българското законодателство се въвеждат изискванията на Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия. С акта се правят допълнения и в Закона за обществените поръчки като се предвиждат някои специфични изключения от приложното поле на акта.

Видно от параграф 25 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за концесиите, към общите изключения в чл. 13 от ЗОП се добавят още две – едното за някои услуги, предоставяни от Българската народна банка, а другото за специфични случаи на дейности, осъществявани от служители на МВР.

Новото изключение, свързано с дейността на Централната банка, касае три групи услуги:
– обмен на финансови съобщения, комуникация и поддръжка на системи за обмен на финансови съобщения, както и свързани с тях лицензии и услуги;
– осигуряване на непрекъснат достъп в реално време до финансова и икономическа информация, включително средства за извличане и анализ на цени на активи и други икономически и финансови данни, както и на платформи за търговия и регистриране на финансови и други активи на международните пазари;
– производство на български разменни и възпоменателни монети.

Запознати припомнят, че дерогация относно услугите на централните банки е предвидена в Директива 2014/24/ЕС. Видно от чл. 10, пар. 1, буква “д” от директивата за обществени поръчки, същта не се прилага за финансови услуги във връзка с емитирането, продажбата, закупуването или прехвърлянето на ценни книжа или други финансови инструменти по смисъла на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, услуги от централни банки и операции, извършвани с Европейския инструмент за финансова стабилност и Европейския механизъм за стабилност. Идентичен общ текст бе предвиден и в ЗОП, влязъл в сила от 15.04.2016 г., което поражда въпросът дали с промяната не се допускат изключения, несъответни на разпоредбите на европейското законодателство.

Дерогацията, касаеща МВР, е за за договори за осъществяване на охрана на обекти и за договори за осъществяване на пожарогасителна и спасителна дейност и държавен противопожарен контрол от служители на Министерството на вътрешните работи, сключвани на основание на Закона за Министерството на вътрешните работи. Според експерти, по същество тези дейности могат да се определят като форма на вътрешно ведомствено възлагане (In-house). В съответствие с европейския режим на възлагане такива договори в общия си вид също са изключени от приложното поле на ЗОП, а изричната деогация вероятно е добавена за повече правна сигурност и отпадане необходимоста от обосноваване на in-house хипотези за всеки конкретен случай на договори с посочения предмет по ЗМВР.

Законът за концесиите, в това число и въведените с него допълнения в ЗОП, ще започне да действа в едномесечен срок от обнародването му в ДВ. Изключение правят само някои разпоредби относно плана за действие за държавните концесии и Националния концесионен регистър, за които е предвидено отложено влизане в сила.

Припомняме, че страната ни изпита затруднения да транспонира директивата за концесиите в предвидения за това срок до 18 април 2016 г. С влизане в сила на новия закон обаче страната ни окончателно въвежда в законодателството си целия пакет от европейски  нормативни актове в областта, състоящ се от Директива 2014/23/ЕС за концесиите, Директива 2014/24/ЕС за обществените поръчки и Директива 2014/25/ЕС относно възлагането от секторни възложители.

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker