Анонси

Парламентът прие окончатено закона против корупцията

Парламентът прие на второ четене новия Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. Със закона се създава единен антикорупционен орган – Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, която ще контролира лицата, заемащи висши публични длъжности. Ръководството на комисията ще бъде избирано от Народното събрание. Тя няма да разглежда анонимни сигнали.

Предвижда се членовете на комисията да преминават проверка за почтеност, която ще има за цел да установи, че проверяваното лице изпълнява правомощията или задълженията си честно и почтено при спазване на Конституцията и законите на страната и в интерес на гражданите и обществото.

В обхвата на термина “лица, заемащи висши публични длъжности по смисъла на този закон” попадат и лицата, упълномощени по реда на Закона за обществените поръчки от публични възложители, които са задължени да организират и да провеждат процедурите за възлагане на обществени поръчки, както и да сключват договорите вследствие проведените процедури.

По силата на една от Преходните разпоредби на закона е редактиран и основният текст на Закона за обществените поръчки (ЗОП), с цел съответствието му с новата терминология в областта на борбата с корупцията. След влизането в сила на новия закон навсякъде в текста на ЗОП израза „чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“ следва да се чете: „чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.

Експерти уточняват, че въпросната препратка касае съдържанието, което се влага в термина “облага”. С приемане на новия закон, най-общо казано, за облага ще се счита “всеки доход в пари или в имущество”. В тази категория попадат напр. събития като: придобиване на дялове или акции, предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на стоки или услуги безплатно или на по-ниски цени, получаване на привилегия или почести, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, а също длъжност, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция, както и друго неблагоприятно събитие.

Новият закон отменя три досега действащи закона: Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности и Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Предстои обнародването на приетия от Народното събрание текст на закона в “Държавен вестник”.

Източници:
– http://www.parliament.bg/bg/news/ID/4099
– http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2577/reports/ID/7357

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker