Анонси

Втора поредна година на ръст при жалбите по ЗОП отчетоха от КЗК

Най-често се жалят поръчки за строителство, доставка на храна и охрана

През 2017 г. в Комисията за защита на конкурецията (КЗК) са депозирани 1276 жалби по Закона за обществените поръчки, които са с 43 повече в сравнение с 2016 г. Това отчитат в кратък обзор на дейността си през миналата година от антимонополния орган.

Ръстът на годишна база е значително по-малък от предходния период – за предишните 12 месеца жалбите достигат 1233, съответно с 334 (т.е. 37%) повече в сравнение с 2015 г. Въпреки това, според даните през 2017г. подадените жалби са със 74% повече спрямо тези през 2015 г.

От обявената статистика е видно, че през 2017 г. образуваните производства по ЗОП са 924 бр., т.е. със 100 повече в сравнение с 2016 г., когато броят на производствата е бил 824, съответно с 358 повече спрямо тези, образувани през 2015 г. (през 2015г. са 557 бр.).

Според документа, причина за нарастване броя на подадените жалби през последните две години, е значително по-ниския размер на таксите (минимален – 850 лв. и максимален – 4 500 лв.), спрямо установеният в предходната тарифа. Според становището на Комисията, по-ниските такси улеснявата достъпа на заинтересованите лица до обжалване.

Нарастването на броя подадени данни е съпроводено с ръст и на наложените имуществени санкции. В потвърждение на тенденцията, според обзора на дейността на КЗК през 2017 г. КЗК е постановила 7 решения по ЗОП, с които са наложени имуществени санкции общо в размер на 178 923.27лв. За сравнение, през 2016 г. КЗК е постановила 5 решения по ЗОП, с които са наложени имуществени санкции общо в размер на 110 852.64 лв.

През 2017г. Върховният административен съд е потвърдил окончателно 20 решения на КЗК, с които са наложени санкции в резултат на установени нарушения на ЗЗК и ЗОП. С окончателни решения от 2017г. съдът е оставил в сила 31 акта на Комисията, постановени по реда на ЗЗК. В резултат от влезли в сила решения на КЗК, през годината Комисията е пристъпила към събиране на 30 наложени имуществени санкции.

Други основни обобщения, относими към дейността на Комисията по ЗОП, са, че най-често обжалваният акт на възложител е решението за избор на изпълнител, най-голям е броят на обжалваните актове по открити процедури и публични състезания, а според предмета на обществената поръчка най-голям е броят на жалбите по поръчки за строително монтажни работи (СМР), доставка на хранителни продукти и осъществяване на охрана.

В обзора на дейността си КЗК отчита дейността си и по другите специални закони, по които работи, в т.ч. по антитръстови производства и секторни анализи, по Закона за защита на конкуренцията в областта на концентрация на предприятия, по Закона за концесиите, по застъпничество за конкуренцията и др.

С пълния текст на документа може да се запознаете на сайта на КЗК.

Източник: КЗК

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker