АнонсиПрограми

Програма – Второ събитие, Програма ЗОП+, гр. София (29-30.03.2018 г.)

ВТОРО МЕСЕЧНО СЪБИТИЕ

в рамките на

ПРОГРАМА “ЗОП ПЛЮС”

ЗА ТЕКУЩО И УСТОЙЧИВО ОБУЧЕНИЕ НА ЕКСПЕРТИ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

“СПЕЦИФИЧНИ КАЗУСИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ПОРЪЧКИ”

гр. СОФИЯ, бул. “Христо Ботев” 52

29 – 30 МАРТ 2018 г.

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО

ДЕН ПЪРВИ – 29 МАРТ /четвъртък/

09.00 – 09.30 Регистрация на участниците

09.30 – 11.00 Новости в нормативната уредба
Новите изисквания на ЗОП в сила от 2018 г. Какво да не забравяме. Задълженията във връзка със спазване на трудовото законодателство. Завишените стойностни прагове по директиви, в сила от 1 януари 2018 г. изисквания към документацията, мерките за доказване на надеждност, изключения и други.

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 12.30 Практически модул „Планиране и подготовка на обществената поръчка”
Прогнозиране и планиране на обществените поръчки. Разпределяне на отговорностите на длъжностните лица. Изготвяне на документация, решение, обявление или обява и приложения – съдържание, обхват и образци. Как да изготвим Техническата си спецификация. Определяне на условията за участие, критериите за подбор, методиката за оценка, гаранциите и др. Изисквания към техническата спецификация, описание и недопускане на дискриминация. Предоставяне на разяснения в процедурата и предложения за промени от страна на заинтересовани лица. Преглед на попълнени образци (обявление и примерна методика за оценка на офертите).

12.30 – 13.00 Практически модул „Подготовка и проверка на оферта”
Източници на информация при търсене на подходящи обществени поръчки. Форма и подготовка на офертата. Кои са най-често допусканите грешки в практиката при подготовка на офертите. Попълване на ЕЕДОП, специфика при обособени позиции, възможности за коригиране на несъответствия, грешки водещи до отстраняване от процедурата.

13.00 – 14.00 Обяд в ресторанта на хотела

14.00 – 15.30 Практически модул „Възлагане на обществената поръчка”
Работа на комисията, разлики при възлагане при обява и при процедури за възлагане на обществени поръчки, отговорности и задължения на председателя и членовете на комисиите. Мотивиране на заключенията и констатациите на комисията. Искане за предоставяне на обосновка, мотивиране приемането или отхвърлянето на обосновката. Специфики при прилагането на т.нар. „обърнат ред”. Контрол от страна на възложителя. Преглед на образци на заповед, протокол и доклад на комисията.

Ивайло Стоянов

15.30 – 16.00 Кафе пауза

16.00 – 17.30 Практически модул „Електронни обществени поръчки, ЕЕДОП и ЦАИС ЕОП”
Практическо попълване на ЕЕДОП в електронен вид за възложители и за участници, често допускани грешки, примери с попълване на отделни полета и поставяне на критерии за подбор и изисквания за отстраняване. Системата на АОП – ЦАИС „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Модули, функционалности и подготовка за използване на новата Единна електронна система за възлагане на обществени поръчки, в употреба от 18.10.2018 г.

Валентин Панчев и Ивайло Стоянов

ДЕН ВТОРИ – 30 МАРТ /петък/

9.30 – 11.00 Практически модул „Сключване на договор и изпълнение на обществената поръчка”
Нови моменти по отношение изискванията към проекта на договор. Актуални документи за сключване на договор, типови образци на договори на АОП, контрол на изпълнението, промяна на договор за обществена поръчка – приложими правни основания.

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 13.00 Практически модул „Съдебна практика”
Актуална съдебна практика в областта на обществените поръчки на КЗК и ВАС. Решения относно технически спецификации, ограничителни условия, трети лица, отстраняване на участници, попълване на информация в ЕЕДОП, връчване на решения по процедурата, деклариране на неверни обстоятелства, методики за оценки и други.

Ивайло Стоянов

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker