Oбучения на място

Обучение на място: Е-ПОРЪЧКИ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Новият европейски регламент за защита на личните данни EU 2016/679 – GDPR и електронни обществени поръчки през системата ЦАИС ЕОП

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА МЯСТО

Е-ПОРЪЧКИ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Новият европейски регламент за защита на личните данни EU 2016/679 – GDPR и електронни обществени поръчки през системата ЦАИС ЕОП

В търсенето на обучение по Закона за обществените поръчки вероятно попадате на различни събития, всяко със своите силни страни. Но дали ако се запишете на едно или друго обучение, ще получите всички отговори на въпросите, които Ви вълнуват? Респективно дали общите отговори ще са директно приложими към ситуацията при Вас, дали ще могат директно да се използват в ежедневната Ви работа? Все резонни въпроси, чиито отговори не са съвсем обнадеждаващи. Защото дори най-доброто общо обучение не може да предложи толкова специално ориентиран подход, който да задоволи търсенията на всички записани, представляващи различни групи заинтересовани лица.

Тази обща закономерност е още по-ясно изразена в контекста на непосредствените предизвикателства, пред които е изправена в момента Системата на обществените поръчки в страната ни. През 2018 година българските възложители следва да се съобразят с две нови задължения – да възлагат изцяло електронно поръчките си и да преведат системата си за управление на цикъла на обществените поръчки в съответствие с приложимото европейско законодателство в областта на личните данни. Пред всички нас вече стоят изцяло нови ангажименти свързани с електронните поръчки и защитата на личните данни, както и нови понятия, които са по-различни от тези, които сме свикнали да свързваме с материята – като електронно офериране, разглеждане, обявяване, изпращане и разглеждане на оферти, електронно фактуриране, длъжностни лица по защита на личните данни. И много други…

На всички тези предизвикателства има решение. И ние от „ЗОП ПЛЮС” Ви го предлагаме. Решението е обучението на място във Вашата организация. Чрез него ще получите уникалния шанс да Ви гостуват водещи лектори в областта и не само да Ви представят най-важните моменти от закона и практиката, а да Ви подпомогнат директно в прилагането на тези правила от Вас и Вашите служители. А за да отговорим на конкретните предизвикателства, посочени по-горе, ние разработихме специална Програма за обучения на място „ЗОП + GDPR”, която максимално да комбинира тематичния блок относно генерирането и подаването на еЕЕДОП и използването на ЦАИС ЕОП от м. октомври 2018 г. с прилагането на Регламента за личните данни – Регламент (ЕС) 2016/679 в сила от м. май 2018 г.

Защо ние сме правилното решение за Вас? “ЗОП ПЛЮС” е консултантска организация в областта на обществените поръчки, която печели доверието на все повече клиенти с широкия спектър от правни услуги по управление на цикъла на обществените поръчки, в т.ч. изготвяне на документации, процесуално представителство при обжалване на процедури или налагане на финансови корекции, консултиране при възлагане на обществени поръчки и много други.

Един от основните акценти на консултантската ни дейност е провеждането на специализирани семинари и обучения в областта на обществените поръчки. Водени от желанието си да сме максимално полезни на възложители, изпълнители, отговорни институции и експерти, ние си сътрудничим с водещи лектори и специалисти по материята. Това, както и амбицията за оптимален избор на локации и организация на събития в съответствие с най-високи критерии за качество, утвърди компанията ни като топ опция за всички, които търсят обучителни услуги по възлагане и изпълнение на поръчки.

Какво Ви предлагаме? Предвид експертизата ни, богатия ни консултантски опит при поръчките, и убедеността ни, че посрещането на множеството предизвикателства при възлагането на обществени поръчки може да се случи по оптимален начин само с актуализиране и повишаване на знанията и уменията на всички ангажирани служители, ние от ЗОП ПЛЮС Ви отправяме настоящото предложение за тематично обучение на място „ЗОП + GDPR”, на което заедно да намерим пътя към най-добрите резултати, законосъобразност и ефективност при разходване на публични средства и усвояване на средства от европейските фондове във Вашата организация.

Включете се и Вие!

ВОДЕЩИ ЛЕКТОРИ С ДЪЛГОГОДИШЕН ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ

Ивайло Стоянов, юрист, гл. секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки
Д-р Невин Фети, преподавател в Националния институт на правосъдието и в Института по публична администрация по въпроси, свързани със защитата на личните данни във връзка с прилагането на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR). Експерт от Комисията за защита на личните данни
Олга Александрова – експерт от Дирекция „Нормативна дейност, международно сътрудничество, планиране и обучение“ Комисия за защита на личните данни

/home/ivan/Desktop/DigiNar.jpgDigiNar

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯТА

Обученията ще бъдат организирани на място при възложителя в избрани от него дати и часове и участието на избрани от него лектори. Може да изберете комбинирано обучение или такова само по ЗОП или само по Регламента за защита на личните данни. Работата ще бъде организирана в тематични модули, в рамките на които ще се разгледат ключовите предизвикателства в областта на обществените поръчки и изискванията на законодателството за защита на личните данни. Всеки модул ще включва няколко презентации по проблематиката, изнесени от лекторите, наситени с примери от практиката, както и време за дискусии, които ще пренесат участниците в реалната атмосфера на работата по възлагане на обществени поръчки и защита на личните данни.

ПРИМЕРНИ ТЕМИ И АКЦЕНТИ

Първа част “Обществени поръчки и електронно възлагане:

 • Системата на АОП – ЦАИС ЕОП – КАК ЩЕ ВЪЗЛАГАМЕ ЕЛЕКТРОННО ОТ ОКТОМВРИ 2018 г.;
 • Използване на ОПЦИИ – инструментът на професионалистите;
 • Нарушения при които ОСЕС и Управляващите органи налага ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ;
 • Как да изготвим документацията си законосъобразно;
 • ЕЕДОП в електронен вид;
 • Как да НЕ нарушим чл. 33, ал. 1 от ППЗОП при съставяне на методиката си за оценка;
 • Актуални решения на КЗК и ВАС;
 • Практика на АОП и специфика на процедурите възлагани по Програмата за селските райони;
 • Из протоколите на комисиите: Къде най-често срещат трудности оценителните комисии.

Втора част “Защита на личните данни:

 • Практическо приложение на регламента и Закона за защита на личните данни;
 • Защита на лични данни в процеса на възлагане на обществени поръчки;
 • Обработване на данните в съответствие с принципите за защита на личните данни, заложени в регламента – отчетност;
 • Определяне и задължения на длъжностно лице по защита на личните данни;
 • Поддържане на регистър на дейностите по обработване, за които отговаря длъжностното лице по защита на личните данни;
 • Прилагане на подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на сигурност на данните;
 • Национална правна уредба и административно-наказателни разпоредби.

ЗАЯВЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ

СТОЙНОСТТА на обучението се определя съгласно конкретната му продължителност, обхват, специфика и броя на ангажираните лектори.

За повече подробности, моля свържете се с нас на редакционния ни телефон +359 878 610 705, както и на e-mail: zopplus@gmail.com.

Заповядайте, очакваме Ви !

 

 

Show More
Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker