Новини

Нова инструкция на АОП показва как публикуваме кориджендум в ЦАИС ЕОП

В продължение на възприетата през последните седмици линия за активна методическа дейност по разясняване на възможностите на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), от Агенцията по обществени поръчки (АОП) публикуваха нова инструкция.

В обяснителния документ от 23.04 ресорната институция този път внася яснота по оповестяването на промени в публикувана обществена поръчка в ЦАИС ЕОП чрез обявление за изменение или допълнителна информация (познато и като “кориджендум”).

Инструкцията е развита въз основа на общото положение, че при публикуване на обявление за изменение или допълнителна информация ЦАИС ЕОП следи за спазване на следните изисквания на нормативната уредба. При това, с първото обявление възложителят може да направи промени в условията на процедурата (чл. 100, ал. 1, респ. чл. 179, ал. 1 от ЗОП). В ЦАИС ЕОП тези условия сa в параметрите, в настройките на етапа, в изискванията и в графика на поръчката.

Наред с това, с всяко следващо обявление възложителят може да променя само сроковете (чл. 100, ал. 11 и 12 от ЗОП), т.е. графика на поръчката (напомнено е, че системата не ограничава броя на промените).

Във връзка с горното се прави и важното уточнение, че системата не държи сметка за спазване на сроковете по чл. 100, ал. 3 – 5 от ЗОП, съответно по чл. 179, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.

На база на изложеното положение, експертите от Агенцията последователно разглеждат и илюстрират стъпките, които следва да бъдат реализирани в системата при промени в публикувана обществена поръчка в ЦАИС ЕОП чрез обявление за изменение или допълнителна информация.

При това, в полето „Управление на статуса на поръчката” се създава чернова, която се отваря и след  отразяване на промените се преминава към работното пространство на поръчката и се пристъпва към подготовка на обявлението за изменение или допълнителна информация. За целта се отваря публикуваното обявление за поръчка и в него се нанасят всички необходими изменения и/или допълнения.

След валидиране на обявлението, системата генерира автоматично генерира формуляр на решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и прикачва към него обявлението за изменение или допълнителна информация. Решението се попълва, подписва и изпраща за публикуване, заедно с прикаченото към него обявление.

До публикацията поръчката остава в режим на чернова. С публикуване на документите, в публичната преписка на поръчката автоматично се отразява новата информация и се дава възможност да се проследят всички последователно извършвани промени.

С инструкцията, която е достъпна на Портала за обществени поръчки в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“, може да се запознаете тук.

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker