Минали броеве

Съдържание на броевете на Списание “ЗОП ПЛЮС” (2016-23 г.)

Уважаеми колеги, скъпи приятели,

Ценните съвети са винаги добре дошли и тъй като често се налага да се връщаме към тях, за да си припомняме за новите възможности, които сме осъзнали чрез тях, решихме да за Ваше удобство да публикуваме съдържанието на всички броеве на списанието, реализирани след приемането на действащия нов Закон за обществените поръчки и влизането му в сила през 2016 г.

Надяваме се с това да сме полезни на всички от общността на професионално ангажираните с материята на обществените поръчки.

Приятно и ползотворно четене!

Екипът на Списание “ЗОП ПЛЮС”


Година Брой Автор Заглавие на публикация Страница
2016 4 Ивайло Стоянов ИЗКЛЮЧЕНИ ПОРЪЧКИ: Какво се променя в режима на запазените поръчки с новия ЗОП и правилника за неговото прилагане 8
2016 4 Редакционна УМЕСТНИ ПРАВИЛА: Възлагане чрез събиране на оферти с обява по новия ЗОП 24
2016 4 Валентин Панчев Вътрешният предварителен контрол, осъществяван от АОП, съгласно новото законодателство в сектора 31
2016 4 Полина Цокова Възлагане на изпълнението на договори на юридически лица, контролирани от възложителя, на свързани и съвместни предприятия 47
2016 4 Редакционна Отговор на въпроси от практиката 59
2016 5 Антоанета Първанова ЛИЦЕ В ЛИЦЕ: Прилики и разлики при провеждане на открита процедура и публично състезание съгласно новите правила за възлагане на обществени поръчки 6
2016 5 Ивайло Стоянов ОБЕЩАНИЯ В ОПАКОВКА: Подготовка на образци и изготвяне на оферта по новите правила 23
2016 5 Редакционна Търгове с иновативна методика спасяват годината при изграждането на пътища с европейски средства 33
2016 5 Цветелина Попова ДОБРЕ, ПО-ДОБРЕ, ТВЪРДЕ ДОБРЕ: Как комисиите на възложителя да прилагат Закона за обществените поръчки при наличие на изключително благоприятно предложение 35
2016 5 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки 57
2016 6 Цветелина Попова Какво е важно да знаем при преценката за законосъобразност на техническите спецификации в обществени поръчки 6
2016 6 Полина Цокова Същност и особености на процедурата на пряко договаряне, регламентирана в новия ЗОП 24
2016 6 Валентин Панчев Отговори на често задавани въпроси относно предварителния контрол, осъществяван от Агенцията по обществени поръчки съгласно новия ЗОП 37
2016 6 Петя Николова Преглед на съдебната практика по случай на нарушение на правилата за възлагане на обществени поръчки 43
2016 6 Редакционна Отговори на въпроси на експерти относно новите правила за възлагане на обществени поръчки 54
2016 7 Редакционна ЧУВСТВИТЕЛНИ РАЗЛИКИ: Какво се променя в новия списък на стоките и услугите, за които се провеждат запазени поръчки 7
2016 7 Ивайло Стоянов Промени в движение: В кои случаи се допуска изменение на договор за обществена поръчка според новите правила 19
2016 7 Цветелина Попова С ВЪНШНА ПОМОЩ: Особености при използване на възможностите на трети лица за доказване на съответствие с критерии за подбор 34
2016 7 Полина Цокова По взаимно съгласие: Същност и особености на процедурата на пряко договаряне, регламентирана в новия ЗОП (тема с продължение) 46
2016 7 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки 55
2016 8 Валентин Панчев ТЕКУЩА ПРОВЕРКА: Мониторингът обществени поръчки, осъществяван от Агенцията по обществени поръчки – нормативна уредба, практика, препоръки 7
2016 8 Полина Цокова НА МАСАТА НА ПРЕГОВОРИТЕ: Провеждане на договаряне без предварително обявление и договаряне без предварителна покана за участие съгласно ЗОП и ППЗОП (тема с продължение) 16
2016 8 Цветанка Тодорова ПРЕДАЙ НАТАТЪК: Анализ на казус по прилагане на правилата относно прехвърляемостта на вземания
по договори за обществени поръчки
29
2016 8 Редакционна СЪВМЕСТНО ВЪЗЛАГАНЕ: Предизвикателства и възможности пред колективното възлагане за нуждите на общини 38
2016 8 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки 50
2016 9 Ивайло Стоянов ПРЕВАНТИВНО ЗА КОНТРОЛА: Предизвикателства и възможни решения при предварителния контрол на процедури за възлагане на обществени поръчки по новите правила 6
2016 9 Полина Цокова НА МАСАТА НА ПРЕГОВОРИТЕ: Провеждане на договаряне без предварително обявление и договаряне без предварителна покана за участие съгласно ЗОП и ППЗОП (продължение) 24
2016 9 Анна Николова ЕВРОПРАВИЛАТА ИЗВЪН ЗОП: Основни положения и практика при възлагането на поръчки от бенефициенти на средства от европейските фондове, които не са възложители по ЗОП 34
2016 9 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки 49
2016 10 Ивайло Стоянов ОБРАТНИ ЕФЕКТИ: Предизвикателства и възможности пред използването на ЕЕДОП в практиката по възлагане на обществени поръчки в България 7
2016 10 Полина Цокова УМЕНИЕТО ДА ВОДИШ ПРЕГОВОРИ: Характерни особености и действия по избор на изпълнител при процедурите на договаряне с обявление (тема с продължение) 21
2016 10 Елена Димова СТАРИТЕ НОВИ ПРАВИЛА: Кои са разпоредбите на новия ЗОП, за които може да бъде използвана старта практика на КЗК и ВАС 31
2016 10 Гергана Стефанова СПОРАЗУМЕНИЕТО ВЪЗМОЖНО: Ползите от арбитраж при обществените поръчки 47
2016 10 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки 53
2016 11 Антоанета Първанова С МИСЪЛ НАПРЕД: Прогнозиране на потребностите и планиране на обществените поръчки съгласно новите правила (тема с продължение) 4
2016 11 Полина Цокова УМЕНИЕТО ДА ВОДИШ ПРЕГОВОРИ: Характерни особености и действия по избор на изпълнител при процедурите на договаряне с обявление (продължение) 14
2016 11 Валентин Панчев ПОЛЕЗНА СЛУЧАЙНОСТ: Изводи и препоръки от и за контрола чрез случаен избор, осъществяван от Агенцията по обществени поръчки 22
2016 11 Цветелина Попова ХАРТИЯ В ПОВЕЧЕ: Разбираме ли правилно същността на предварителния подбор в процедурите за възлагане на обществени поръчки по новите правила 35
2016 11 Петя Александрова НОВИ ПЕНКИЛЕРИ: Стартира централизираното възлагане на лекарствени продукти за нуждите на здравните заведения с държавно и общинско участие 47
2016 11 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки 56
2016 12 Даниела Георгиева, Кирил Ангелов Новата правна уредба относно критериите и реда за определяне наличието на основни интереси в областта на сигурността с оглед прилагане на някои от изключенията по ЗОП 4
2016 12 Антоанета Първанова С МИСЪЛ НАПРЕД: Прогнозиране на потребностите и планиране на обществените поръчки съгласно новите правила (продължение) 15
2016 12 Полина Цокова ПРОМЕНИ В ДВИЖЕНИЕ: Измененията в договорите за обществени поръчки според новите ЗОП и ППЗОП 24
2016 12 Редакционна ЗЕЛЕНА ВЪЛНА: Актуални тенденции при устойчивите обществени поръчки, възлагани от общини 41
2016 12 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки 47

Година Брой Автор Заглавие на публикация Страница
2017 1 Юлия Ненкова СЪВМЕСТНА ЕФЕКТИВНОСТ: Защитата на конкуренцията и обществените поръчки на прага на 2017 г. през погледа на председателя на КЗК ексклузивно за “ЗОП ПЛЮС” 6
2017 1 Ивайло Стоянов ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО: Основни моменти в актуалните правила за възлагане на поръчки с обособени позиции 15
2017 1 Елена Димова ТРЪЖНИ КОНТРАПУНКТИ: Практически изводи от решението на КЗК по поръчката за създаване на централизирана система за електронно възлагане 28
2017 1 Редакционна ЕКСПЕРТНО ЗА ПОРЪЧКИТЕ: Преглед на въпроси и отговори от практиката по възлагане на обществени поръчки по ЗОП, в сила след 15,04,2016 г. 42
2017 2 Дора Бурова Какви са актуалните правила при финансовите корекции в областта на обществените поръчки, приложими за програмен период 2014-2020 7
2017 2 Ивайло Стоянов ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО: Основни моменти в актуалните правила за възлагане на поръчки с обособени позиции (продължение) 20
2017 2 Елена Димова и Александър Александров КРИТИЧНИ ТОЧКИ: Кои са най-често допусканите нарушения на възложителите при определяне на изискванията към кандидатите и участниците според практиката на КЗК по действащия ЗОП 29
2017 2 Редакционна ЕКСПЕРТНО ЗА ПОРЪЧКИТЕ: Преглед на въпроси и отговори от практиката по възлагане на обществени поръчки по ЗОП, в сила след 15. 04. 2016 г. 42
2017 3 Редакционна МАЛКИ, НО ВАЖНИ: Някои особености при възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява 5
2017 3 Валентин Панчев КАЧЕСТВЕНА ПРОВЕРКА: Важни процедурни акценти и актуални препоръки от предварителния контрол, осъществяван от Агенцията по обществени поръчки 17
2017 3 Елена Димова ВЪПРОС НА ПРЕЦЕНКА: Какво е разбирането на КЗК за наличието на субективни елементи в методиката за оценка на офертите и забраната за оценяване на планове и графици 29
2017 3 Полина Цокова ГРАДИВНИ ПОУКИ ЗА ГРАДОНАЧАЛНИЦИ: Какви несъответствия със закона допускат кметовете на общини при възлагането на обществени поръчки 42
2017 3 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки 55
2017 4 Антоанета Първанова ПРАВИЛА В ПРЕМЕРЕНИ ДОЗИ: Особености на субсидиарното прилагане на общите правила при възлагане на поръчки чрез събиране на оферти с обява 7
2017 4 Елена Димова и Александър Александров БЕЛИТЕ ПОЛЕТА НА ЗАКОНА: Преглед на някои дискусионни въпроси в ЗОП и правилника за неговото прилагане 24
2017 4 Ивайло Стоянов ВРЕМЕ ЗА РАВНОСМЕТКИ: Кои са основните предизвикателства в действащия ЗОП една година след неговото влизане в сила 38
2017 4 Полина Цокова НА ВЕЗНИТЕ НА ЕКСПЕРТА: Основни плюсове и минуси на ЗОП, които се идентифицират година след влизането му в сила 45
2017 4 Борислав Трайков и Диан Гешев ДЪЛГОСРОЧЕН ИЗБОР: Примерна методика за оценяване на енергийни и емисионни разходи през целия жизнен цикъл на пътни 47
2017 5 Редакционна Предпоставки и възможности за използване на оторизационното писмо при възлагане на обществени поръчки 8
2017 5 Елена Димова и Александър Александров РЕШЕНИЯ ПОД ВЪПРОС: Актуални въпроси от обжалването на решенията, действията и бездействията на възложителите 20
2017 5 Полина Цокова ДОГОВОРКИ В РАМКИ: Стандартизирани проекти на договори и специализирани клаузи към договори за обществени поръчки 35
2017 5 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки 52
2017 6 Антоанета Първанова ВЪПРОС НА МЯРКА: Неясни моменти при определяне на сходство или идентичност в предмета на обществени поръчки 7
2017 6 Елена Димова и Александър Александров БЪРЗИ ПОРЪЧКИ: Особености при предварителното изпълнение на решението за определяне на изпълнител 30
2017 6 Полина Цокова ОБМЯНА НА ОПИТ: Примери за критерии за възлагане, използвани в практиката на чуждестранни възложители 43
2017 6 редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки 54
2017 7 Полина Цокова (НЕ)ОГРАНИЧЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ: Предимства и предизвикателства при подготовката и провеждането на ограничена процедура по ЗОП 6
2017 7 Елена Димова и Александър Александров Дебюти с поуки: Нарушения при откриване на процедурите за възлагане на обществени поръчки 25
2017 7 Редакционна ПРАВНИ ИНСТРУМЕНТИ: Особености на решението за предварителен подбор и поканата за участие в преговори при някои процедури по ЗОП 40
2017 7 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки 47
2017 8 Ивайло Стоянов Е-БЪДЕЩЕ: Близки перспективи пред електронното възлагане на обществени поръчки в България 5
2017 8 Полина Цокова ДЕСЕТ ГОДИНИ ОБЖАЛВАНЕ: Ефективни ли са процедурите за преразглеждане при възлагане на обществени поръчки в ЕС 31
2017 8 Редакционна ПРОЗРАЧЕН ДИАЛОГ: Особености и възможности на пазарните консултации по ЗОП 38
2017 8 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки 47
2017 9 Ивайло Стоянов Особености при отстраняването на участници в процедури по ЗОП поради неизпълнение на договори за обществени поръчки 8
2017 9 Даниела Георгиева ОТГОВОРНО ОБЖАЛВАНЕ: Възлагане на разноски в производството пред КЗК по повод обжалване по реда на глава 27 от ЗОП 27
2017 9 Полина Цокова СПИРАНЕ НА ВРЕМЕ: Налагане на временна мярка „спиране на процедурата“ поради обжалване на обществена поръчка- правен режим и примери от практиката 41
2017 9 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки 52
2017 10 Мирослава Георгиева (ЕВРО)ЗАКОН И РЕД: Приложно поле на закона за еврофондовете относно реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ през призмата на практиката на върховния административен съд 14
2017 10 Редакционна ЗОП ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ТЕМИДА: Ексклузивно интервю за ЗОП ПЛЮЗ с г-н Георги Колев- председател на ВАС в периода 2010-2017 г. 8
2017 10 Елена Димова и Александър Александров ОСНОВАТЕЛНИ РАЗХОДИ: Особености и изисквания относно мотивите в решенията на възложителите според практиката на КЗК 29
2017 10 Полина Цокова ИНДУСТРИАЛНА СИГУРНОСТ: Необходими документи при кандидатстването за обществени поръчки, свързани с достъп до класифицирана информация 39
2017 10 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки 50
2017 11 Полина Цокова ЗАКОННА ОТМЯНА: Недействителност на договорите за обществени поръчки- примери от съдебната практика по закона за задълженията и договорите 16
2017 11 Редакционна Електронно възлагане е бъдещето на обществените поръчки: Ексклузивно интерю за ЗОП ПЛЮС с г-н Росен Желязков – председател на Държавна агенция „ Електронно управление“ 7
2017 11 Елена Димова и Александър Александров СТЪПКА В СТРАНИ: Пропуски на кандидатите и участниците при подготовка на документите и в хода на процедурата за възлагане на обществена поръчка 32
2017 11 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки 50
2017 12 Ивайло Стоянов РЕАЛИСТИЧНИ ПОЖЕЛАНИЯ: Актуални моменти при правилата за определяне на необичайно благоприятни оферти съгласно действащото законодателство по обществени поръчки 11
2017 12 Валентин Панчев КАЧЕСТВО С ПОМОЩ ОТВЪН: Особености на участието на външни експерти при проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки 24
2017 12 Мирослава Георгиева ЕВРОМЪДРОСТ ОТ ТЕМИДА: Правни насоки относно кандидатстването в процедура по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Закона за еврофондовете 34
2017 12 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки 52

8


Година Брой Автор Заглавие на публикация Страница
2018 1 Полина Цокова ГОДИНА НА ПРОМЕНИ: Преглед на измененията в законодателството по обществени поръчки след влизане в сила на новите ЗОП и ППЗОП от 15.04.2016 11
2018 1 Редакционна КАЛЕНДАР “ЗОП ПЛЮС”: Какви нормативни промени предстоят през 2018 г. в областта на обществените поръчки 28
2018 1 Редакционна (НЕ)ДОКАЗАНО ДОБЪР: В допълнение за писмената обосновка при необичайно благоприятни оферти 39
2018 1 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки 50
2018 2 Ивайло Стоянов КЛЮЧОВИТЕ ТРЕТИ ЛИЦА: Използване капацитета на други субекти (трети лица), ангажирани с изпълнението на обществената поръчка, за доказване съответствието с критериите за подбор или защо ключовите експерти никога не могат да са трети лица 10
2018 2 Даниела Георгиева СПОРОВЕ ПО ПОРЪЧКА: Особености на обжалването по глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки 23
2018 2 Антоанета Първанова ИЗБОР НА ВАРИАНТ: Размисли за опциите като възможност за по-гъвкаво и ефективно прилагане на правилата за възлагане на обществени поръчки 39
2018 2 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки 55
2018 3 Елена Димова и Александър Александров ПРОЦЕДУРЕН КОМПАС: Решение на практически въпроси по процедурата за възлагане и подготовката на офертите, съгласно практиката на КЗК и ВАС 10
2018 3 Редакционна Гарантирането на достъп на българските граждани до ефективни и ефикасни лекарствени продукти е наш приоритет: Ексклузивно интервю за ЗОП ПЛЮС с д-р Даниела Дариткова – председател на Комисията по здравеопазване в 41-то Народно събрание 24
2018 3 Полина Цокова КОМИСИЯТА РАЗСЛЕДВА: Как се установява представянето на документ с невярно съдържание в процедура за обществена поръчка 29
2018 3 Редакционна ЯСНО ИЗРАЗЕНА ВОЛЯ: Попълване на ЕЕДОП при деклариране липса на основания за отстраняване на непосочени в ЗОП положения от националното законодателство 43
2018 3 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки 55
2018 4 Валентин Панчев Електронни обществени поръчки: Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки „ (ЦАИС ЕОП) и предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид 11
2018 4 Редакционна АНОНСИ ЗОП ПЛЮС: Мнения и препоръки на лекторите от националния обучителен семинар на ЗОП ПЛЮС в Пловдив (21-23 март 2018 г.) 33
2018 4 Полина Цокова Казус от практиката на Съда на ЕС: Закупуването на хеликоптери с марките “Agusta” и “Agusta bell” за нуждите на италианската държава (Case C-337/05) 41
2018 4 Редакционна Свидетелства за съдимост 49
2018 4 Редакционна Стандартизирани технически спецификации за някои видове автомобили 53
2018 4 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки 58
2018 5 Мирослава Георгиева С ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА: Особености на управлението на средствата от ЕСИФ-процедури, понятия, органи 9
2018 5 Редакционна ГОРЕЩИ ПОРЪЧКИ: Ред и условия за възлагане по ЗОП на доставката на топлинна енергия 26
2018 5 Редакционна КАЗУС ОТ ПРАКТИКАТА НА ВКС: Дължими действия на възложителя след получаването на протокола на оценителната комисия 31
2018 5 Елена Димова ДЕЛА И ДОКУМЕНТИ: Възможност за изискване на оторизация и сертификати от производителя 35
2018 5 Редакционна АНОНСИ ЗОП ПЛЮС: Нов законопроект ще селектира потенциалните жалбоподатели срещу решенията на възложителите по ЗОП 43
2018 5 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки 49
2018 6 Полина Цокова ДОВЕРИЕ СЕ ПЕЧЕЛИ С ДОКУМЕНТИ: Актуална съдебна практика относно гаранцията за изпълнение в полза на възложителя 10
2018 6 Редакционна ТЕМА НА ФОКУС: Правилата относно договора при възлагане на обществените поръчки на ниска стойност чрез събиране на оферти с обява 26
2018 6 Христо Ничев ЗАЕДНО ПО НЕВОЛЯ: Допустимо ли е отстраняването от участие в процедура на юридически лица въз основа на установена родствена връзка между представляващите ги физически лица 29
2018 6 Редакционна ИЗ ПРАКТИКАТА НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА (м. май 2018 г.) 33
2018 6 Редакционна НЕПОСРЕДСТВЕНО ПРЕДИ ФИНАЛА: Участието на подизпълнители в обществените поръчки 48
2018 6 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки 61
2018 7 Петър Петров Работа с персонална информация в сферата на обществените поръчки: Предизвикателства и отговорности след влизането в сила на Регламент (ЕС)2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) 7
2018 7 Даниела Георгиева НЕОБРАТИМИ ЕФЕКТИ: Налагане на санкции в производството по обжалване пред КЗК- хипотези и казуси от практиката 27
2018 7 Редакционна АНОНС ПЛЮС: Нов законопроект ускорява електронното възлагане и фактуриране 39
2018 7 Редакционна АКЦЕНТИ ЗОП ПЛЮС: Информационните масиви на e-Certis в помощ на възложителя и стопанските субекти 56
2018 7 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки 59
2018 8 Ивайло Стоянов ДУМАТА ИМА СЪДЪТ: Изполлзване на капацитет на други субекти за доказване съответствието с критериите за подбор (част 2) 10
2018 8 Йордан Халаджов ЕКСПЕТЕН ПРИНОС: НСЕОП със становище и предложения по проекта за промени в ЗОП 31
2018 8 Редакционна ЧОВЕШКИ ФАКТОР: Заплащането на санкцията, наложена от ИА „ГИТ“, не е основание за издаване на удостоверение за липса на нарушения по ЗОП 38
2018 8 Редакционна ИСТОРИЯ С ПОУКА: Примери за констатации и изводи в хода на контрола чрез случаен избор, извършван от АОП 42
2018 8 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки 56
2018 9 Петър Петров ВЪПРОС НА ГЛЕДНА ТОЧКА: Кога договорът за обществена поръчка може да се дефинира и като договор за обработване на лични данни по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните 10
2018 9 Полина Цокова НАМЕРЕНО В ПРЕВОДА: Оферираните цени във връзка с обществени поръчки и правилата на конкуренцията в работата на преводаческите агенции 21
2018 9 Антоанета Първанова ЗАЕДНО И ПОТДЕЛНО: Същност и начини на възлагане на обособени позиции (част първа) 39
2018 9 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки 56
2018 10 Ивайло Стоянов НИТО РИБА, НИТО РАК: Персонал на участника, съдружници, подизпълнители или осигуряващи ресурс трети лица са ключовите външни експерти в процедурите по ЗОП 7
2018 10 Полина Цокова В КРАЕН СЛУЧАЙ: Понятието за „непреодолима сила“ при възлагането и изпълнението на обществени поръчки- терминологични бележки и примери 18
2018 10 Редакционна ПЛАЩАЙ САМО СЛЕД ПРОВЕРКА: Нов акт на Министерския съвет урежда разплащанията на разпоредители с бюджет по договори 30
2018 10 Антоанета Първанова ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО: Възлагане на обществена поръчка по обособени позиции с различни обекти (част втора) 45
2018 10 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки 58
2018 11 Ивайло Стоянов ПРЕДСТАРТОВО БРОЕНЕ: Аналитичен преглед на новите моменти в Закона за обществените поръчки, обнародвани в ДВ. БР. 86 от 18.10.2018 г. (част първа) 8
2018 11 Редакционна БАРОМЕТЪР ЗОП ПЛЮС: Какви са настроенията в експертната общност според месечната ни онлайн анкета 54
2018 11 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки 58
2018 12 Ивайло Стоянов МИНУТИ ПРЕДИ СТАРТА: Аналитичен преглед на новите моменти в Закона за обществените поръчки, обнародвани в ДВ. Бр. 86 от 18.10.2018 г. (част втора) 7
2018 12 Йордан Халаджов СЪДЪРЖАНИЕТО Е С ПРЕДИМСТВО: НСЕОП предлага спешни методически указания, както и до въвеждането на електронно възлагане ЕЕДОП да се приема и на хартия 22
2018 12 Полина Цокова В ПРОЧИТ НА ТЕМИДА: Новите моменти в административно-наказателните разпоредби на ЗОП и примери от практиката на районните съдилища при обжалване на наказателни постановления от възложители на обществени поръчки след 15 април 2016 г. 31
2018 12 Валентин Панчев КОНТРОЛНИ ТРАНСФОРМАЦИИ: Промените в Закона за обществените поръчки, свързани с правомощията на АОП и извършвания от агенцията предварителен контрол 45
2018 12 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки 57

Година Брой Автор Заглавие на публикация Страница
2019 1 Редакционна ПРОЗРАЧЕН ИЗБОР: Публикуването на информация за обществени поръчки след промените в нормативната уредба, реализирани с измененията на ЗОП, обнародвани в ДВ. Бр. 86 от 2018 г. 10
2019 1 Редакционна НОВИНА НА ФОКУС: Стартира обществено обсъждане на промените в ППЗОП 30
2019 1 Редакционна БАРОМЕТЪР ЗОП ПЛЮС: Критични настроения в експертната общност в навечерието на мащабните реформи, планирани за 2019 г. 32
2019 1 Полина Цокова ПОМОЩ ОТ ТЕМИДА: Полезни примери от съдебни решения и определения на Върховния административен съд 36
2019 1 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки 56
2019 2 Йордан Халаджов ГЛАС ОТ ПРАКТИКАТА: Експертите по обществени поръчки с активна позиция и конструктивни предложения по проекта за промени в ППЗОП 9
2019 2 Редакционна НОВИНА НА ФОКУС: от ГИТ напомниха за новите нормативни положения, касаещи нарушенията на трудовото законодателство при участия в обществени поръчки 29
2019 2 Ивайло Стоянов ЧЕЛЕН ОПИТ: Актуална практика на ВАС относно изисквания за експертите с инженерно образование, квалификация и опит, ангажирани при обществени поръчки 40
2019 2 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки 52
2019 3 Ивайло Стоянов ДВОЙНА ПРОМЯНА: Аналитичен коментар на промените в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, обнародвани в ДВ, бр 17 от 26.02.2019 г. 9
2019 3 Редакционна ЗОП ПЛЮС КОМПАС: Системата на ЕК за електронен ЕЕДОП спира до месец, готовността на националната услуга под въпрос 54
2019 3 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки 58
2019 4 Ивайло Стоянов ПАЗАРНИ ПРОУЧВАНИЯ И ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: Аналитичен преглед на новите положения в правилата за прогнозиране и планиране на обществените поръчки, въведени с промените в ЗОП и ППЗОП, в сила от март 2019 г. (тема с продължение) 9
2019 4 Редакционна НОВИНА НА ФОКУС: Пуснаха централизираната платформа за електронни поръчки 24
2019 4 Редакционна В ПОМОЩ НА ЕКСПЕРТА: Възлагане на обществени поръчки чрез открита процедура в системата ЦАИС ЕОП 26
2019 4 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки 57
2019 5 Ивайло Стоянов ПАЗАРНИ ПРОУЧВАНИЯ И ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: Аналитичен преглед на новите положения в правилата за прогнозиране и планиране на обществените поръчки, въведени с промените в ЗОП и ППЗОП, в сила от март 2019 г. (продължение) 9
2019 5 Редакционна НОВИНА НА ФОКУС: КЗЛД със становище за заличаването на лични данни в процедури по ЗОП 28
2019 5 Петър Петров ДАННИ ПОД КЛЮЧ: Актуални въпроси при защитата на лични данни в процедури за възлагане на обществени поръчки 31
2019 5 Редакционна ПРЕСЕЧНА ТОЧКА: Наемането на работници от трети държави съгласно Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и участието в обществени поръчки 46
2019 5 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки 57
2019 6 Ивайло Стоянов ЗАКОННИ ЗАМЕНИ: Правните възможности за промени в състава на оценителната комисия според актуалната практика на КЗК и ВАС (тема с продължение) 9
2019 6 Полина Цокова В ТЕЖЕСТ ИЛИ ЗА БАЛАНС: Техническите спецификации- бариера пред стопанската инициатива или метод за унификация на условията (нормативна уредба в ЗОП и примери от практиката) 29
2019 6 Редакционна ПРОГРЕС ПО ПОРЪЧКА: Иновации и обществени поръчки 43
2019 7 Ивайло Стоянов ЗАКОННИ ЗАМЕНИ: Правните възможности за промени в състава на оценителната комисия според актуалната практика на КЗК и ВАС (продължение) 9
2019 7 Полина Цокова ПОУКИ ЗА ВЪТРЕШНА УПОТРЕБА: Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки в светлината на съдебната практика 35
2019 7 Редакционна ДИГИТАЛНИ ПАРАДОКСИ: Предизвикателства и противоречиви практики преди старта на електронното възлагане 45
2019 7 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки 58
2019 8 Ивайло Стоянов ВТОРИ ПРОЧИТ ЗА ТРЕТИТЕ ЛИЦА: Особености при позоваването на ресурси на трети лица за доказване на изисквания за професионална квалификация според най-новата практика на ВАС 8
2019 8 Полина Цокова ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ТЕМИДА: Актуални въпроси от практиката на КЗК и юриспруденцията при осигуряването на доставки и строителство от външен изпълнител 32
2019 9 Валентин Панчев В ОГЛЕДАЛОТО НА КОНТРОЛА: Заключения и препоръчки от актуалната практика по осъществяване на предварителен контрол чрез случаен избор 9
2019 9 Полина Цокова ПРИВИДНИ ПОЛЗИ: Актуални въпроси от практиката на КЗК и юриспруденцията при осигуряването на доставки и строителство от външен изпълнител 24
2019 9 Редакционна Наж-важното преди началото на задължителното електронно възлагане на обществени поръчки 48
2019 9 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки 57
2019 10 Ивайло Стоянов ЕЛЕКТРОННИ ФУНДАМЕНТИ: Аналитичен преглед и коментар на законопроекта за промени в Закона за обществените поръчки, обявен за обсъждане на 05.09.2019 г. 8
2019 10 Полина Цокова В СВОЯ ЗАЩИТА ИЛИ С ЦЕЛ ОПРОВЕРЖЕНИЕ: Факти и аргументи от значение за обществените поръчки в практиката на КЗК и съдилищата 42
2019 11 Ивайло Стоянов РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАДЕЙ – ПОТВЪРДЕНО ОТ ТЕМИДА: Актуални въпроси при преценка за сходство и идентичност в предмета на обществени поръчки за проектантски услуги с оглед определяне на приложимия ред за тяхното възлагане 8
2019 11 Полина Цокова ФИНАЛНИ ИЗПИТАНИЯ: Съдебна практика по казуси, предхождащи определянето на изпълнител на обществената поръчка 35
2019 11 Редакционна ТОП НОВИНА: Въвеждаме ЦАИС ЕОП на две скорости, големите възложители стартират от началото на 2020 г. 51
2019 11 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки 57
2019 12 Ивайло Стоянов ДОКАЗАНА КОМПЕТЕНТНОСТ: Нормативни възможности и предизвикателства при оценка на екипа за изпълнение на обществената поръчка 9
2019 12 Полина Цокова Справедливост В ТЪЛКУВАНЕТО: Разясненията по условията за участие в актуалната практика на Комисията за защита на конкуренцията и съдилищата у нас 30
2019 12 Редакционна ОБРАТНО БРОЕНЕ: Актуална информация преди старта на електронното възлагане чрез платформата ЦАИС ЕОП, предвидено за 2020 г. 50
2019 12 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки 69

Година Брой Автор Заглавие на публикация Страница
2020 1 Ивайло Стоянов КАЗУС ПО ПРОГРАМА: Актуални въпроси при преценка за сходство и идентичност в предмета на обществени поръчки за доставка на софтуер 5
2020 1 Редакционна АКТУАЛНО ОТ АОП: Важни въпроси, свързани с прилагане на задължението за електронно възлагане в електронната платформа ЦАИС ЕОП 29
2020 1 Полина Цокова ЧЕСТНА НАДПРЕВАРА: Практика на ВАС по прилагането на чл. 2, ал. 2 от ЗОП относно изискванията към стопанските субекти във връзка с участието им в обществени поръчки 41
2020 1 Редакционна ТОП НОВИНА: АЕЦ Козлодуй с първа електронна поръчка в централизираната платформа ЦАИС ЕОП 57
2020 2 Ивайло Стоянов ДИГИТАЛНИ ПОУКИ: Анализ на първите резултати от задължителното възлагане на електронни обществени поръчки в платформата ЦАИС ЕОП 6
2020 2 Редакционна ТОП НОВИНА: ЕК настоява за обществени поръчки и в частните болници, от здравното министерство готови с промени в ЗОП 38
2020 2 Полина Цокова ЧЕСТНА НАДПРЕВАРА: Практика на ВАС по прилагането на ограничителни условия и изисквания към стопанските субекти във връзка с участието им в обществени поръчки (продължение) 41
2020 2 Редакционна Е-ПОРЪЧКИ: Експертите по ЗОП призовават за активно участие в обсъждането на промените в ППЗОП, въвеждащи електронното възлагане 52
2020 2 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки 56
2020 3 Полина Цокова ПРАВИЛАТА НА ПРАКТИКА: Подбрани примери от актуалната съдебна практика по Закона за обществените поръчки 7
2020 3 Редакционна ТОП НОВИНА: Без ЦАИС ЕОП от възложителите от втората вълна, ще възлагат по стария ред до месец след края на извънредното положение 32
2020 3 Петър Петров ПАЗИТЕЛЯТ НА ДАННИ: Роля и функции на длъжностното лице по защита на данните в процеса по възлагане на обществени поръчки (тема с продължение) 33
2020 3 Редакционна ПОЛЕЗНО ЗА ЕКСПЕРТА: Възложителите по ЗОП вече могат да следят за нарушения на трудовото законодателство 56
2020 3 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки 58
2020 4 Ивайло Стоянов НОРМАТИВНИ ОБРАТИ: Актуални нормативни текстове в Закона за обществените поръчки и правилника за неговото прилагане, в сила към 1 април 2020 г. 7
2020 4 Полина Цокова НАСОКИ ОТ ТЕМИДА: Актуален преглед на съдебната практика по Закона за обществените поръчки 33
2020 4 Редакционна ТОП НОВИНА: АОП с важни указания за сроковете по ЗОП през извънредното положение 51
2020 4 Редакционна ПОЛЕЗНО ЗА ЕКСПЕРТА: Какво трябва да знаем при оповестяване в ЦАИС ЕОП на прекратена процедура на договаряне без обявление 56
2020 4 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки 58
2020 5 Ивайло Стоянов ИЗВЪНРЕДНИ СЪВЕТИ: Методически указания на Агенцията по обществени поръчки относно прилагане на ЗОП в условията на извънредното положение 5
2020 5 Полина Цокова СОЛИДЕН ПОРЯДЪК: Актуални въпроси от юриспруденцията на ВАС в областта на обществените поръчки, 19
2020 5 Валентин Панчев КОНТРОЛНИ ПУНКТОВЕ: Преглед на текущата практика по осъществяване на предварителен контрол чрез случаен избор на процедури по ЗОП 32
2020 5 Редакционна ЕКСПЕРТЕН ПОГЛЕД: Предизвикателства и възможности при оповестяване на промени в условията на обществени поръчки 50
2020 5 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки 56
2020 6 Ивайло Стоянов (НЕ)НАУЧЕНИ УРОЦИ: Анализ на разпоредбите относно отстраняване при неизпълнение на договори за обществени поръчки 6
2020 6 Полина Цокова ЗАКОН НА ПОМОЩ: Субсидиарното приложение на норми от АПК, ЗЗД и ТЗ във връзка с провеждани процедури и сключени договори за обществени поръчки 23
2020 6 Редакционна Актуални изисквания към възложителите по ЗОП като задължени субекти по ЗМИП 42
2020 6 Александра Ковачева Добрите практики в арбитража 46
2020 6 Редакционна Отново обновиха ЦАИС ЕОП, платформата задължителна от 14 юни 53
2020 6 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки 57
2020 7 Полина Цокова РЕШАВАЩ ПРОЧИТ: Практика на ВАС и КЗК по отделни разпоредби от Правилника за прилагане на ЗОП 5
2020 7 Петър Петров ПАЗИТЕЛЯТ НА ДАННИ: Роля и функции на длъжностното лице по защита на данните в процеса по възлагане на обществени поръчки (продължение) 21
2020 7 Редакционна Започнаха летни ремонти на ЗОП, готвят поръчки за частни болници и още правила за ЦАИС ЕОП 35
2020 7 Редакционна ЦАИС ЕОП НА ФОКУС: Проверка на актуалното състояние на участниците при процедура в ЦАИС ЕОП 39
2020 7 Редакционна КАЗУС ПЛЮС: Разширено издание на рубриката отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки и работа в платформата ЦАИС ЕОП 41
2020 8 Ивайло Стоянов ДИГИТАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Важни аспекти при подаване на оферти чрез централизираната платформа ЦАИС ЕОП 5
2020 8 Редакционна ФАНТОМНИ НЕРЕДНОСТИ: Актуална практика на Върховния административен съд относно случаи на неправилни твърдения за нарушения на ЗОП при обществени поръчки със средства от ЕСИФ 16
2020 8 Редакционна ТРИБУНА ПЛЮС: НСЕОП изрази волята на професионалната общност за облекчени правила по ЗОП при обществени поръчки за лекарства и медицински изделия 34
2020 8 Редакционна ЦАИС ЕОП НА ФОКУС: Оповестяване в ЦАИС ЕОП на прекратено договаряне без обявление 47
2020 8 Редакционна ЕКСПЕРТНО ПО ЗОП: Декларацията по чл. 112, ал. 10 от ЗОП – важна гаранция за ефективността на обществените поръчки 49
2020 8 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки и работа в платформата ЦАИС ЕОП 52
2020 9 Ивайло Стоянов и Йордан Халаджов СИСТЕМНИ УМЕНИЯ: Характерни особености и полезни съвети при спиране и прекратяване на обществени поръчки, както и при отстраняване на пропуски или непълноти в процедури в ЦАИС ЕОП 5
2020 9 Редакционна ПРАВДОПОДОБНИ ОБЕЩАНИЯ: Ключова практика на Върховния административен съд относно приемането на обосновки по чл. 72 от ЗОП в случаи на необичайно благоприятни оферти 26
2020 9 Полина Цокова ДИГИТАЛНИ ПРЕГРЕШЕНИЯ: Решения на КЗК във връзка с твърдения за нарушения в обществени поръчки, извършени след въвеждането на платформата ЦАИС ЕОП в началото на 2020 г. 40
2020 9 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки и работа в платформата ЦАИС ЕОП 58
2020 10 Ивайло Стоянов ВИРТУАЛНИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ: Теория и практика на упълномощаването за подаване на заявления и оферти в платформата ЦАИС ЕОП 5
2020 10 Редакционна ТЕЧОВЕ ПО СТАНДАРТ: Експертите по ЗОП алармират за колизия между стандартизирани документи и разпоредби на закона 27
2020 10 Полина Цокова ПОРЪЧКИ ПО ОБРАЗЕЦ: Спазването на образците на стандартизираните договори по ЗОП съгласно практиката на Върховния административен съд 32
2020 10 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки и работа в платформата ЦАИС ЕОП 53
2020 11 Ивайло Стоянов ДИГИТАЛНО РАЗБИРАТЕЛСТВО: Основанията за обявяване на договаряне без предварително обявление съгласно ЗОП и ППЗОП през призмата на възлагателните действия в платформата ЦАИС ЕОП 6
2020 11 Редакционна АЗБУКА НА УСПЕХА В ЦАИС ЕОП: Практически стъпки при използване на Централизираната платформа за възлагане на електронни поръчки, ЗОП+ 24
2020 11 Редакционна Експертите по ЗОП с предложения до НС за промени в закона, лансират нови идеи за по-добри електронни поръчки 36
2020 11 Редакционна УБЕДИТЕЛНА ПРОМЯНА: Практика на Съда на ЕС по важни въпроси относно мерките за доказване на надеждност, ЗОП+ 40
2020 11 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки и работа в платформата ЦАИС ЕОП 61
2020 12 Ивайло Стоянов ОНЛАЙН УРОЦИ: Най-новата практика на КЗК относно възможността нерегистриран в ЦАИС ЕОП стопански субект да бъде определен за изпълнител на обществена поръчка 7
2020 12 Редакционна ТРИБУНА ЗОП ПЛЮС: НСЕОП подкрепя предложението възложителите да не са задължени лица по ЗМИП, апелира за оптимизиране на работната натовареност при управление на възлагателните процеси 21
2020 12 Редакционна ВИРТУАЛНИ ДЕЛА И ДОКУМЕНТИ: Особености по организиране на оборота при възлагане на електронни поръчки в електронна среда 25
2020 12 Редакционна ГРЕШКИ ПО ШАБЛОН: Върховният административен съд с трайна практика за липсата на сходство и идентичност в предмета на отделни обществени поръчки за проектантски услуги 38
2020 12 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки и работа в платформата ЦАИС ЕОП 60

Година Брой Автор Заглавие на публикация Страница
2021 1 Ивайло Стоянов

ПРОМЯНА 22 ИЛИ НОВА НАДЕЖДА: Аналитичен преглед на новите моменти в Закона за обществените поръчки, обнародвани в ДВ. бр.107 от 18 Декември 2020 г.

6
2021 1 Редакционна БАРОМЕТЪР ЗОП ПЛЮС: Експертите по ЗОП с анкета относно електронните поръчки по повод една година ЦАИС ЕОП 36
2021 1 Полина Цокова ПРАКТИЧЕСКИ ПОУКИ: Избрани казуси от най-новата практиката на КЗК и ВАС по приложението на ЗОП и ППЗОП 38
2021 1 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки и работа в платформата ЦАИС ЕОП 59
2021 2 Ивайло Стоянов МЕТОДИЧНО ОБЖАЛВАНЕ: Полезни изводи от случаи на неоснователни жалби с множество твърдени нарушения на ЗОП 6
2021 2 Редакционна ЕКСПЕРТЕН БАРОМЕТЪР: Продължава анкетното проучване по повод една година възлагане в ЦАИС ЕОП 27
2021 2 Редакционна ИГРИ НА ТЪРГОВЕ: Експертите по ЗОП предлагат връщане на гаранцията за участие за защита на възложителите срещу недобросъвестни участници 29
2021 2 Валентин Панчев КОНТРОЛЕН  МОНИТОР: Преглед на текущата практика по осъществяване на предварителен контрол чрез случаен избор на процедури по ЗОП 33
2021 2 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки и работа в платформата ЦАИС ЕОП 49
2021 3 Ивайло Стоянов ПРАВИЛА ОТ И ЗА ПРАКТИКАТА: Аналитичен преглед на предложенията за промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 6
2021 3 Ивайло Стоянов (НЕ)ПОРОЧНИ ИЗЯВЛЕНИЯ: Актуална практика на КЗК по отношение на електронното подаване на оферти за обществени поръчки чрез платформата ЦАИС ЕОП 28
2021 3 Редакционна НОВИНА НА ФОКУС: Обнародваха промените в закона за мерките срещу изпиране на пари, отпадат задълженията за възложители по ЗОП 49
2021 3 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки и работа в платформата ЦАИС ЕОП 56
2021 4 Ивайло Стоянов ПРОГНОЗНА (ПАЗАРНА) СТОЙНОСТ ИЛИ НЕМАТЕРИАЛЕН ИНТЕРЕС: Ще си възстановите ли заплатеното адвокатско възнаграждение, ако спечелите спор в областта на обществените поръчки? 6
2021 4 Полина Цокова ОТ СЪКРОВИЩНИЦАТА НА ТЕМИДА: Избрано от практиката на КЗК и ВАС при обжалване на решенията на възложители по ЗОП 19
2021 4 Редакционна ЕКСПЕРТЕН ПРИНОС: Стартира проект на НСЕОП за прозрачни обществени поръчки в условия на пандемия, финансиран от USAID 42
2021 4 Редакционна НОВИНА НА ФОКУС: Експертите по ЗОП предлагат решение за поръчките в здравния сектор 45
2021 4 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки и работа в платформата ЦАИС ЕОП 52
2021 5 Ивайло Стоянов ДОГОВОРНИ ИСТИНИ: Задължения за представяне на декларации за липса на обстоятелства по специални закони в областта на публичните финанси преди подписване на договор за обществена поръчка 8
2021 5 Полина Цокова СПРАВЕДЛИВИ РАЗХОДИ: По какъв начин санкционирането на търговско дружество за установено полагане на недеклариран труд в негов обект може да повлияе на участието му в обществена поръчка? 20
2021 5 Редакционна ГЛАСЪТ НА ПРАКТИКАТА: По-скоро доволни, но и изискващи повече са експертите по ЗОП една година след началото на задължителното възлагане в ЦАИС ЕОП 34
2021 5 Редакционна ОБНОВЕНИ ПРАВИЛА: Измененията в ППЗОП вече са в сила, новости в редица разпоредби на подзаконовия нормативен акт 42
2021 5 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки и работа в платформата ЦАИС ЕОП 53
2021 6 Ивайло Стоянов ЕКСПЕРТНА ЗАЯВКА: Актуална съдебна практика относно представяне на отделни ЕЕДОП за изпълняващи поръчката експерти, които не са трети лица по см. на чл. 65 ЗОП 7
2021 6 Редакционна СЪДЕБЕН КАЗУС: Може ли компетентната администрация да откаже издаването на документ за доказване на мерките за надеждност? 17
2021 6 Редакционна НОВИНА НА ФОКУС: ЕК предложи проект на регламент за справяне с неблагоприятни ефекти, причинени от чуждестранни субсидии на единния пазар, мерките са насочени най-вече срещу Китай 22
2021 6 Редакционна ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА: ВАС пита Европейския съд нарушава ли принципите поръчка на договаряне с един участник 30
2021 6 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки и работа в платформата ЦАИС ЕОП 59
2021 7 Ивайло Стоянов РЕАЛНА ДИГИТАЛНОСТ: Разграничаване между подаване в електронен вид и представяне на електронен документ, подписан с КЕП, според практиката на Върховния административен съд 7
2021 7 Редакционна Онлайн ПРОЗРАЧНОСТ: Актуална практика на КЗК по установяване на тръжни манипулации при обществени поръчки в ЦАИС ЕОП 25
2021 7 Полина Цокова Електронни волеизявления: Представлява ли „подписване чрез електронната платформа“ подписването на договор за обществена поръчка с квалифициран електронен подпис и изпращането на подписания файл до възложителя? 40
2021 7 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки и работа в платформата ЦАИС ЕОП 55
2021 8 Ивайло Стоянов ОКОНЧАТЕЛНО ПРАВОСЪДИЕ: Актуална съдебна практика относно случаи на отмяна на наказателни постановления на АДФИ, издадени за твърдени нарушения на ЗОП 8
2021 8 Редакционна ТАЙНИ МОТИВИ: Специфики при съобразяване на искания за конфиденциалност на обосновките за необичайно благоприятна оферта според юриспруденцията на ВАС 23
2021 8 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки и работа в платформата ЦАИС ЕОП 56
2021 9 Ивайло Стоянов ПРОВЕРЕНА ЕКСПЕРТИЗА: Доказване на компетентност на експертите, ангажирани от участници в обществени поръчки за одитни услуги, според актуалната практика на Върховния административен съд 9
2021 9 Редакционна ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ: Списание „ЗОП ПЛЮС“ отваря нова страница в своето развитие, от началото на 2022 г. изданието вече ще излиза само в дигитален формат 28
2021 9 Полина Цокова НЕПОПРАВИМИ ПРОПУСКИ: Нови решения на КЗК и ВАС във връзка с прекратяването на процедури за обществени поръчки на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП, Полина Цокова 30
2021 9 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки и работа в платформата ЦАИС ЕОП 54
2021 10 Ивайло Стоянов ОСНОВАТЕЛНИ СЪМНЕНИЯ: Особености в правилата за отстраняване на участник в обществена поръчка поради недостатъци при изпълнението на предходен договор според практиката на Съда на ЕС 7
2021 10 Редакционна БОЛНИЧНИ ПОРЪЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД: Коментар по повод на проекта за промени в ЗОП, въвеждащ задължение за възлагане на обществени поръчки от частните лечебни заведения 36
2021 10 Полина Цокова ПРЕСТЪПЕНИ ПРАВИЛА: Примери за нарушения на възложителя или на участниците, повлияли на резултата от процедурата за обществена поръчка, според най-новата практика на Върховния административен съд (тема с продължение) 46
2021 10 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки и работа в платформата ЦАИС ЕОП 61
2021 11 Ивайло Стоянов ВЪТРЕШНИ ХОРА: Коментар на трайната практика на КЗК и ВАС по отношение използването на капацитета на трети лица и статута на външните експерти, ангажирани по извънтрудови правоотношения 7
2021 11 Редакционна МИНИСТЕРСКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Правосъдното министерство предлага по-строги правила за „ин хаус” поръчките, регионалното – отпадане на „инжеринга” 38
2021 11 Полина Цокова ПРЕСТЪПЕНИ ПРАВИЛА: Примери за нарушения на възложителя или на участниците, повлияли на резултата от процедурата за обществена поръчка, според най-новата практика на Върховния административен съд (продължение) 45
2021 11 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки и работа в платформата ЦАИС ЕОП 55
2021 12 Ивайло Стоянов РЕСУРС НАЗАЕМ: Специфични случаи при използване ресурсите на трети лица според най-новата съдебната практика по ЗОП 9
2021 12 Полина Цокова ЗДРАВОСЛОВНИ ПРОМЕНИ: Актуален прочит на нормативната уредба и юриспруденцията относно допустимите изменения на договорите за обществени поръчки 19
2021 12 Редакционна НОВИНА НА ФОКУС: МРРБ и КСБ се разбраха за актуализацията на договорите за строителство, въвеждат национални индекси за цени на основните строителни материали и себестойност на строежите 41
2021 12  Редакционна КОНСТРУКТИВНИ ДОГОВОРКИ: Законосъобразност на договор за обществена поръчка, в който е предвидено 100% авансово плащане, обезпечено с гаранция за плащането 44
2021 12  Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки и работа в платформата ЦАИС ЕОП 57

Година Брой Автор Заглавие на публикация Страница
2022 1 Ивайло Стоянов КОРЕКТИВНО ТЪЛКУВАНЕ: Значими случаи на отмяна на наложени финансови корекции в най-новата практика по прилагане на ЗОП на Върховния административен съд 9
2022 1 Полина Цокова ЯСНИ ГРАНИЦИ: Понятието за „обществена поръчка“ и изключения от приложното поле на общностното законодателство в тази област според ключови решения на Съда на ЕС 37
2022 1 Редакционна НОВИНА НА ФОКУС: Експертите по обществени поръчки със становище по проекта за изменения и допълнения на ЗУСЕСИФ, предлагат промени за намаляване на административното бреме 51
2022 1 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки и работа в платформата ЦАИС ЕОП 58
2022 2 Ивайло Стоянов ЗДРАВОСЛОВНА ПРОМЯНА: Отмяната на финансова корекция при наличието на анекс на сключен договор за обществена поръчка – пример от практиката на административните съдилища в България 8
2022 2 Полина Цокова ВЪПРОС НА ИНТЕРЕСИ: Допустимо ли е сътрудничеството между конкуренти след възлагането на обществената поръчка според най-новата практика на съдилищата в България 21
2022 2 Редакционна НОВИНА НА ФОКУС: Агенцията по обществени поръчки вече е с ново ръководство 35
2022 2 Редакционна ВЪТРЕШНИ РАБОТИ: Сключване на директни договори за строителство без прилагане на ЗОП с общински дружества, които са изцяло притежавани и контролирани от община 37
2022 3 Ивайло Стоянов ПРАКТИКА РАЗВИТИЕ: Специфики при процедурите по предприети мерки за доказване на надеждност в случаите на задължително отстраняване според юриспруденцията на ВАС 8
2022 3 Редакционна ЖЕЛАНИ РЕЗУЛТАТИ: Принципни положения в нормативната уредба и практиката по прилагане на общностните правила относно изготвянето на технически спецификации според юриспруденцията на Съда на ЕС 31
2022 3 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки и работа в платформата ЦАИС ЕОП 59
2022 4 Ивайло Стоянов и Полина Цокова АДАПТИВНИ СТРАТЕГИИ: Управление на измененията на договори за обществени поръчки в условия на висока ценова динамика 9
2022 4 Редакционна НОВИНА НА ФОКУС: Принципни положения в нормативната уредба и практиката по прилагане на общностните правила относно изготвянето на технически спецификации според юриспруденцията на Съда на ЕС 39
2022 4 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки и работа в платформата ЦАИС ЕОП 51
2022 5 Ивайло Стоянов С ПОМОЩ ОТ ЕВРОПА: Възможности за поставяне на по-високи критерии от минималните, заложени в специални закони – факти, заключения и изводи от решението на Съда на ЕС по казус на българска община 8
2022 5 Редакционна НЕСЪМНЕНИ ПРОМЕНИ: Особености при обосноваване на действията по промяна на договор за обществена поръчка според актуалната практиката на Върховния административен съд 24
2022 5 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки и работа в платформата ЦАИС ЕОП 61
2022 6 Ивайло Стоянов КОРИГИРАНО ОТ ТЕМИДА: Актуална практика на Върховния административен съд по отмяна на немотивирани решения за финансови корекции 8
2022 6 Редакционна ЕКСПЕРТНИ ЗАМЕНИ: Нова съдебна практика относно привличането на ключови експерти, ангажирани с изпълнението на обществена поръчка 22
2022 6 Редакционна СЪДРУЖНИ ПРОТИВОРЕЧИЯ: ВАС откри колизия с европейските директиви на разпоредби на ЗОП относно доказване на опит при строителство от обединения, които не са юридически лица 34
2022 6 Редакционна НОРМАТИВНА ДИНАМИКА: В ход е обществено обсъждане на проект на МФ за промени в ЗОП, предлагат се отпадане на изключения от закона и нови форми на контрол 47
2022 6 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки и работа в платформата ЦАИС ЕОП 59
2022 7 Ивайло Стоянов ПРЕГОВОРИТЕ (НЕ)ВЪЗМОЖНИ: Най-нова практика на Съда на ЕС по казус с наложена финансова корекция за обществена поръчка, възложена от български възложител чрез процедура на договаряне без обявление 8
2022 7 Редакционна КАЗУС ПО КАРТА: Необходима ли е проверката за необичайно изгодни оферти и при процедура с двама участници – първи изводи по делото по казуса с поръчката за новите български документи за самоличност 30
2022 7 Редакционна АКТУАЛНО ОТ ПРАКТИКАТА: АОП и УО на ОПОС с разяснения относно прилагането на Регламента за санкциите, редица въпроси на възложителите все още очакват отговор 35
2022 7 Редакционна НОВИНА НА ФОКУС: На прощалното си заседание Парламентът окончателно прие промените в ЗОП за методиката за индексация на цените на договори за обществени поръчки 55
2022 8 Ивайло Стоянов МИНАЛО В БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ: Възлагането на подизпълнител по предходен договор за обществена поръчка, довело до неговото неизпълнение, като основание за отстраняване от процедура за възлагане според актуалната практика на Съда на ЕС 8
2022 8 Полина Цокова РЕШЕНИЯ НА КРЪСТОПЪТ: Свободен избор ли е възлагането на обществен превоз на пътници в контекста на работата по ЗОП в българските общини? 34
2022 8 Редакционна АКТУАЛНО ОТ ПРАКТИКАТА: Приложим ли е ЗОП при разходване на средства от крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост, които не са възложители? 47
2022 8 Редакционна НОВИНА НА ФОКУС: Новият европейски регламент за международни обществени поръчки влиза в сила в края на август 52
2022 8 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки и работа в платформата ЦАИС ЕОП 60
2022 9 Ивайло Стоянов ЧЛЕН ПЪРВИ: Причини, проявления и решения за наложената практика на прекомерни и неефективни възлагателни режими при обществените поръчки на български възложители 8
2022 9 Полина Цокова НАГЛЕДЕН ПРИМЕР: Преглед на съдебната практика на ВАС, Четвърто отделение, относно някои аспекти на предоставянето на мостри от участниците в процедури за обществени поръчки 33
2022 9 Редакционна НОВИНА НА ФОКУС: Обнародваха методиката за индексация на договори за обществени поръчки за строителство, документът в сила от 30 септември 50
2022 9 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки и работа в платформата ЦАИС ЕОП 58
2022 10 Ивайло Стоянов (НЕ)ПРЕДСКАЗУЕМИ ПРОМЕНИ: Особености при изменения на договори по ЗОП поради обстоятелства, непредвидими при дължима грижа, според актуалната съдебна практика 10
2022 10 Редакционна НЕЯСНИ ОБЯСНЕНИЯ: Множество въпросителни по прилагането на методиката за индексация, КСБ с остра реакция срещу указания на УО за финансирането на анекси по европроекти 39
2022 10 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки и работа в платформата ЦАИС ЕОП 54
2022 11 Ивайло Стоянов РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ: Специфични случаи на преценка за сходство и идентичност на обществени поръчки за услуги според съдебната практика 9
2022 11 Редакционна МЕТОДОЛОГИЯ В ДЕЙСТВИЕ: От АОП отговориха на запитването на Списание ЗОП ПЛЮС по прилагане на Регламента на санкциите 29
2022 11 Редакционна НОВИ ПРОМЕНИ НА ХОРИЗОНТА: Министерският съвет одобри и внесе в НС проекта за промени в ЗОП, Списание ЗОП ПЛЮС с допълнителни предложения по ключови текстове 38
2022 11 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки и работа в платформата ЦАИС ЕОП 60
2022 12 Ивайло Стоянов СПОДЕЛЕНА ОТГОВОРНОСТ: Актуални нормативни промени и съдебна практика, относими към доказване на съответствието с критерии за подбор на обединения, участващи във възлагателни процедури по ЗОП 14
2022 12 Редакционна ЗАКОН В РАЗВИТИЕ: Списание „ЗОП ПЛЮС“ с експертни предложения за промени в закона относно възлагателната дейност в сектор “Здравеопазване” 36
2022 12 Редакционна НОВИНА НА ФОКУС: Методиката за индексация на договори по ЗОП ще се прилага и за поръчки за доставки 48
2022 12 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки и работа в платформата ЦАИС ЕОП 57


Година Брой Автор Заглавие на публикация Страница
2023 1 Ивайло Стоянов ОФЕРТНИ ДИЛЕМИ: Решението на Съда на ЕС по българския казус относно проверката за необичайно ниска оферта при двама участници – факти, заключения, отражения върху практиката, предизвикателства и възможни решения 9
2023 1 Редакционна РЕШИТЕЛНО ОТЛАГАНЕ: Предлагат удължаване на срока, в който се допуска подаване на оферти по номенклатури в поръчките за лекарства 45
2023 1 Редакционна ДИГИТАЛНА ЗАЩИТА: Обжалването по ЗОП все по-електронно, 17% от жалбите за 2022 г. са подадени чрез ЦАИС ЕОП 50
2023 1 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки и работа в платформата ЦАИС ЕОП 60
2023 2 Ивайло Стоянов (БЕЗ)ОПАСНИ СТАНДАРТИ: Актуални въпроси по съдебната практика относно използването на критерии за подбор, свързани с наличие на система за управление на здравословни и безопасни условия на труд 9
2023 2 Антони Нешев РЕЧНИКОВО ЗНАЧЕНИЕ: CPV кодът като помощен инструмент за възложители и икономически оператори 33
2023 2 Редакционна НОВИНА ПЛЮС: МС прие промени в Методиката за индексация, актуализация на цените ще се допуска и при доставки на секторни възложители в енергетиката 50
2023 2 Редакционна Възложители се оплакват от драстични разлики между цените по бюлетина за агропазарна информация и тези в търговската мрежа, Списание „ЗОП ПЛЮС“ с писмо до отговорните институции 54
2023 3 Ивайло Стоянов (НЕ)РАЗПОЛАГАЕМИ РЕСУРСИ: Аналитичен коментар на текущото развитие на съдебната практика по отношение използването на капацитета на трети лица
при участие и изпълнение на обществени поръчки
9
2023 3 Редакционна Решения на Европейския съд ще разплитат възела на правилата по ЗОП и през 2023 г. 41
2023 3 Редакционна Правителството удължи до октомври срока, в който могат да се подават оферти по номенклатури в поръчки за лекарства 50
2023 3 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки и работа в платформата ЦАИС ЕОП 59
2023 4 Ивайло Стоянов САНКЦИОННИ ЛАБИРИНТИ: Аналитичен преглед на актуалната национална юриспруденция по прилагане на изискванията на Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 при възлагане на обществени поръчки 9
2023 4 Редакционна АКТУАЛНО ПО ЗОП: АОП ще оказва методическа помощ по прилагане на Регламента за санкциите при обществени поръчки 42
2023 4 Редакционна ЗАКОНОМЕРНИ ПРЕТЕНЦИИ: Становище по специфичен случай на претендиране на неустойка по договор за обществена поръчка за строителство 47
2023 4 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки и работа в платформата ЦАИС ЕОП 57
2023 5 Ивайло Стоянов НЕОТЛОЖНО И С ПРИОРИТЕТ: Актуални казуси от съдебната практика по случаи на предварително изпълнение на договори за обществени пръчки 9
2023 5 Редакционна АКТУАЛНО ПО ЗОП: Дългоочакваният ЗИДЗОП вече е в Парламента, предстои приемане в оперативен порядък 43
2023 5 Редакционна СЛОЖНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО: Становище по специфичен случай на подаване на ЕЕДОП от упълномощени лица и декларация по Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 за участник в обществена поръчка 50
2023 5 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки и работата в платформата ЦАИС ЕОП 58
2023 6 Ивайло Стоянов СИСТЕМНИ ГРЕШКИ: Актуален казус с отменена от ВАС финансова корекция, наложена поради немотивирани твърдения за незаконосъобразна методика за оценка на офертите 9
2023 6 Редакционна НОРМАТИВНА ДИНАМИКА: Нов проект за промени в ЗОП въвежда различни правила за искане на обосновка при необичайно благоприятна цена, двойно по-високи санкции и други важни изменения в закона 31
2023 6 Редакционна АКТИВЕН ПРИНОС: Списание „ЗОП ПЛЮС“ с експертни предложения по внесения в НС проект на Министерски съвет за промени в ЗОП 38
2023 6 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки и работата в платформата ЦАИС ЕОП 60
2023 7 Полина Цокова ЕВРОПЕЙСКИ КАЛЕЙДОСКОП: Развитие на правилата за идентифициране на необичайно благоприятни оферти в европейското и национално законодателство, съдебна и институционална практика 9
2023 7 Редакционна НЕОТКЛОННИ НОРМИ: Списание „ЗОП ПЛЮС“ със становище по предлаганите със ЗИДЗОП промени в разпоредбите за необичайно благоприятни оферти 30
2023 7 Редакционна ПРАВИЛА ПО ИЗКЛЮЧЕНИЕ: Парламентът окончателно прие, че онлайн рекламата на българския туризъм ще се възлага без поръчка, предложенията на МФ за отпадане на изключенията по ЗОП относно договорите на НЗОК бяха оттеглени 43
2023 7 Редакционна ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ: Насоки за избягване на често допускани пропуски при създаване на ЕЕДОП в платформата ЦАИС ЕОП 49
2023 7 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки и работата в платформата ЦАИС ЕОП 58
2023 8 Антони Нешев

ВЪПРОС НА СЪСТЕЗАНИЕ: Правни, икономически и социални измерения на нивата на конкуренция при възлагането на обществени поръчки през призмата на ключов казус от практиката на КЗК и ВАС

9
2023 8 Редакционна НОРМАТИВНА МОЗАЙКА: Внесоха в Парламента втория проект на МС за изменение и допълнение на ЗОП, остават въпросителни по ключови предложения за промени 33
2023 8 Редакционна ДОМИНО ЕФЕКТИ: Становище по случай на индексация на цената на договор за обществена поръчка поради увеличение на минималната работна заплата в страната 45
2023 8 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки и работата в платформата ЦАИС ЕОП 59
2023 9 Интервю ПРОВЕРЕНО С ВЕЩИНА: Сметната палата разполага с мандат и инструментариум, за да обърне внимание на законосъобразността и на възлагането, и на изпълнението на обществените поръчки (г-н Димитър Главчев, председател на Сметната палата в ексклузивно интервю за Списание „ЗОП ПЛЮС”) 9
2023 9 Редакционна ТРЪЖНИ РУБИКОНИ: Особености при провеждането на жребий по обществени поръчки според актуалната практика на КЗК и ВАС, Ивайло Стоянов 22
2023 9 Редакционна ЗАКОН И ПРИНЦИП: Списание „ЗОП ПЛЮС” с допълнени и нови предложения по обединения проект за промени в ЗОП (вкл. анализ на европейска практика относно правилата за необичайно ниските цени) 39
2023 9 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки и работата в платформата ЦАИС ЕОП 59
2023 10 Съдия Любка Петрова ПРОВЕРЕНО С ВЕЩИНА: Обзор и особености на административното наказване по ЗОП 7
2023 10 Редакционна НОВИНА ЗОП ПЛЮС: Обнародваха промените в ЗОП, част от новите моменти вече са в сила 22
2023 10 Ивайло Стоянов РАЗРЕШЕНА СПРАВЕДЛИВОСТ: Актуалната практика на ВАС по отношение доказването на съответствието с изисквания за оторизация от представител на производителя за България 26
2023 10 Полина Цокова ПРИЛОЖИМО ЗАЯВЛЕНИЕ: Законосъобразно ли е процедурно условие за деклариране на обстоятелства по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ от ППЗОП при възлагането на поръчки за доставки? 39
2023 10 Редакционна ЕКСПЕРТИЗА+: Екипът на Списание „ЗОП ПЛЮС“ успешно подпомогна Община Добрич в административно дело за финансова корекция 53
2023 10 Редакционна Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки и работата в платформата ЦАИС ЕОП 58

Ако желаете Списание “ЗОП ПЛЮС” да е Ваш постоянен помощник в областта на обществените поръчки, може да осъществите това като станете абонати или поръчате отделни броеве на телефон 0882 653 036 или e-mail zopplus@gmail.com.

Станете част от общността на ЗОП ПЛЮС!

 

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker