Анонси

Възложители се оплакват от драстични разлики между цените по бюлетина на САПИ и тези в търговската мрежа, Списание ЗОП ПЛЮС с писмо до отговорните институции

Въпреки установилата се във времето, и потвърдена от АОП като съответна на закона, практика като база за определяеми цени по договори за обществени поръчки за доставка на храни, да се използват цените от бюлетините на държавното дружество САПИ, в редакцията ни постъпват сигнали от възложители, според които през последните месеци между цените от бюлетините на споменатото дружество и ценовите нива в търговската мрежа се наблюдават несимволични, в някои случаи дори драстични отклонения (цитират се случаи, при които цените по САПИ надвишават с повече от 100% тези от търговската мрежа).

Ще припомним, че след съгласуване с Министерство на земеделието, Агенцията по обществени поръчки има официално становище, че при провеждане на процедури за доставка на хранителни продукти, при които поради висока изменчивост на цените се допуска използването на т.нар. метод на определяемите цени, възложителите могат да използват информацията предоставяна от “Системата за агропазарна информация ЕООД (САПИ)” ЕООД, като база за изчисляване на определяеми цени.

Видно от въпросното становище на АОП, при метода на определяемните цени, цените по договора не са фиксирани за неговия срок, а са определени въз основа на подходяща ценова база (статистически представителна и променяща се във времето цена на съответен продукт), коригирана по предварително определен и оповестен метод, който да се прилага в хода на изпълнението (напр. отстъпка или надценка с постоянен размер, определен в абсолютна стойност или процент върху базовата цена на продукта).

В резултат от прилагането на метода, възложителят заплаща всяка доставка на изпълнителя, като към момента на плащането формира цената на съответния хранителен продукт чрез изчисляване на сума/разлика от актуалната стойност на базата за този продукт и определената в договора надценка/отстъпка. Този подход дава възможност цените, при които се изпълняват отделните доставки, да се променят съобразно пазарната динамика и по този начин да се постигне оптимален баланс между интересите на възложителите и изпълнителите на договорите за доставка, при пълно отчитане на принципите и разпоредбите на законодателството по обществени поръчки, и без допускане на отклонение от справедливостта и добросъвестността на търговските отношения.

По повод на сигналите относно отклоненията от цените по САПИ, и с оглед становището на АОП, че възложителите са свободни да използват като ценова база и всяка друга информация, която е достатъчно пълна, достоверна и представителна (напр. информацията на НСИ), от Списание ЗОП ПЛЮС се обърнахме с писмо до отговорните институции, в лицето на Министерския съвет, Министерство на земеделието и АОП, с молба за становище по компетентност относно това дали и доколко като базови цени при използване на метода на орпеделяемите цени, респективно при конструиране на клаузи за индексация на цените по договори за обществени поръчки за доставка на храни и хранителни продукти, съобразно възможностите по чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, е допустимо и законосъобразно да бъдат използвани цените от седмичните и/или месечните бюлетини за цените на едро на хранителните стоки, плодовете и зеленчуците, търгувани на регистрираните стокови тържища и пазари на производителите в България, изготвяни от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

В писмото си отбелязваме, че цитираните отклонения между цените по САПИ и тези в търговската мрежа, без значение дали са индикатор за спекулативни действия или не, несъмнено биха поставили под въпрос обективността и представителността на използваните базови цени. Съответно, биха се отразили неблагоприятно на баланса между интересите на възложители и изпълнители. А предвид мащаба и значимостта на пазара на обществените поръчки, има вероятност същите да се проявят и като съществен проинфлационен фактор.

Темата е особено актуална на фона на коментарите за необходимостта от предприемане на мерки на държавно ниво за справяне с наблюдаваните инфлационни тенденции, които намират проявление и при цените на основни хранителни продукти. Именно като част от объжданите мерки, нa 16.02.2023 г. вече бе обявено, че КЗК стартира предварително проучване във връзка с евентуално извършени нарушения по глава Седма (Забрана за нелоялна конкуренция) и глава Седма „б“ от ЗЗК (Нелоялни търговски практики по веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти) при предлагането, ценообразуването и етикетирането на хранителни продукти за крайните потребители.

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker