Новини

Нов казус в областта на обществените поръчки с европейско финансиране предстои да се разгледа от Съда на ЕС

Информацията от сайта на Съда на ЕС (СЕС) в Интернет показва, че нов съдебен случай по повод финансова корекция, наложена на български възложител от категорията на публичните възложители, е в основата на образуваното дело С-175/23.

Делото е образувано във връзка с преюдициално запитване до СЕС по чл. 267 от Договора за функционирането на Европейския съюз, което е отправено от българска съдебна  институция. В запитването се припомня, че нередността е нормативно определено в Регламент (EС) 1303/2013 правно понятие. Въз основа на анализ на относимата правна уредба се застъпва разбирането, че извършването на финансова корекция не би следвало да представлява унифицирано прилагане на процентно съотношение, изчислено по определен начин. В тази връзка са поставени са два конкретни въпроса, които засягат прилагането на правилата за възлагане на обществени поръчки с европейско финансиране, в частност – обществените поръчки в обхвата на Оперативна програма “Региони в растеж”.

Конкретният казус е свързан с твърдяни от Управляващия орган на програмата нарушения от страна на публичен възложител при провеждането на обществена поръчка за инженеринг, като публичният възложител оспорва наложената му финансова корекция в размер общо на 64 572, 64 лева с ДДС. 
 
Първият въпрос, на който се търси отговор в производството по дело С-175/23, по същество се отнася до преценка съвместим ли е с конкретно посочен акт на европейското право съответният национален правен инструмент от българското законодателство, който винаги презумира наличие на нередност при нарушаването на изрично изброени правила за провеждане на обществени поръчки.
 
Вторият въпрос, който се поставя пред авторитетната съдебна институция, накратко се свежда до искане да се установи съответстват ли на принципа на пропорционалността на Европейския съюз определени разпоредби на Закона за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление и Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на същия закон.

Видно от Определение № 59/2023 на Административен съд – Велико Търново, въпросът се поставя поради обстоятелството, че всяко формално нарушение на норма от общностното или националното право в областта на обществените поръчки е последвано от процентна корекция, изчислена единствено на база на засегнатите от нарушението разходи.

Както може да се очаква, делото в България (адм. д. № 809 по описа на Административен съд – Велико Търново за 2022 г.), образувано по жалба на Община Свищов, е спряно на основание Гражданския процесуален кодекс до произнасянето на Съда на Европейския съюз. 

Пълният текст на преюдициалното запитване може да намерите ТУК

Източник: СЕС

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker