Новини

Висок дял от договорите по ЗОП, публикувани през първото полугодие, са сключени на база само една оферта (ОБНОВЕНА)

АОП публикува данните от мониторинга на неконкурентното възлагане за първите шест месеца на 2023 г.

Агенцията по обществени поръчки (АОП) публикува информация за резултатите от осъществен мониторинг за първото полугодие на 2023 г. на индикаторите за постигане на целите на реформа „C10.R10 Обществени поръчки“ от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Това съобщиха от институцията в анонс на Портала за обществени поръчки.

В съобщението се припомня, че АОП има водеща роля в изпълнението на мерките, свързани с реформа „C10.R10 Обществени поръчки“, включена в компонент 10 „Бизнес среда“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Отново се разяснява и това, че реформата цели да се подобри прозрачността и да се увеличи конкуренцията в процеса на възлагане на обществени поръчки. Подчертава се, че основен очакван резултат за постигане на поставените цели е намаляване на дела на процедурите на договаряне и договорите, сключени въз основа на една получена оферта до средното ниво за Европейския съюз.

В тази връзка се отбелязва, че сред мерките, за които отговаря АОП, е периодичното публикуване на информация относно състоянието на посочените индикатори.

В анонса от АОП обаче не се споменават никакви конкретни статистически показатели и не се правят анализи и заключения, основани на публикуваните нови данни за първото полугодие на 2023 г.

Предвид уточненията, които се правят по отношение на публикуваните данни, при анализа им следва да се вземе под внимание, че се оповестява информация за всички организации, които имат поне един сключен договор след получена само една оферта, т.е. справката не съдържа информация за възложители, които през периода не са сключили договор, въз основа на само една получена оферта. Аналогично по отношение на договарянията, в публикуваната справка се включват всички организации, които имат поне един сключен договор въз основа на договаряне без обявление, т.е. справката не съдържа информация за възложители, които през периода не са сключили договор въз основа на договаряне без обявление. Освен това, и в двата случая оповестената информация е за договорите, публикувани през периода в платформата ЦАИС ЕОП, а не за сключени договори през периода.

При отчитане на горното, видно от таблицата за договорите, сключени след получена само една оферта, от оповестените през първото полугодие на 2023 г. договори по този начин са възложени 7754 контракта, които са били реалзирани от 1292 възложители. Прави впечатление, че при 435 от всички възложители, възлагали неконкурентно, всички договори са сключени въз основа на една оферта (като цяло, за възложителите, публикували в ЦАИС ЕОП поне един договор на база една оферта, средният дял на тази категория неконкурентни договори е 64,5%).

Предвид факта, че по неясни причини от АОП не са посочили нито общия брой на всички оповестени договори за първото полугодие на 2023 г., нито общия брой на възложителите, в случая е трудно директно да се добие представа за общия дял на договорите, възлагани на база една оферта (т.нар. “single bidding” възлагане), което всъщност е показателят от значение за НПВУ. При все това, ако приемем за меродавна информацията, получена чрез справката, генерирана от платформата ЦАИС ЕОП, доколкото договорите, публикувани от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г., са 17324, то можем да заключим, че делът на възложените на база една оферта договори, публикувани през първото тримесечие на 2023 г., спрямо всички договори, оповестявани от всички възложители за същия период, е 44,8%. Каквато и да е точна стойност обаче, по всичко личи, че за настоящата година целевият показател е много по-висок от целевите нива по НПВУ, като има индикации, че се наблюдава и тенденция за неговото покачване. За сравнение ще посочим, че на ниво ЕС стойностите над 25% се приемат за високи (по-подробна информация за това може да намерите в Single Market Scoreboard*).

По отношение на другия наблюдаван показател, от публикуваните данни за договорите, сключени след договаряне без обявление се вижда, че за първото полугодие на 2023 г. 792 възложители са сключили общо 2821 договори след проведена процедура на договаряне без обявление. Във връзка с този показател за неконкурентно възлагане следва да се отбележи, че при 275 от възложителите, за които са оповестени данни, всички договори оповестени през първата половина на 2023 г. са сключени след договаряне без обявление (като цяло, за възложителите, публикували в ЦАИС ЕОП поне един договор, сключен след договаряне без обявление, средният дял на тази категория неконкурентни договори е 52,9%).

Макар и тук статистическият анализ да е затруднен от начина на представяне на информацията от АОП, при допускане за валидност на горепосочения общ брой на договорите, оповестени в ЦАИС ЕОП през първата половина на 2023 г., можем да направим извод, че делът на възложените чрез договаряне без обявление договори, публикувани през първото тримесечие на 2023 г., спрямо всички договори, оповестявани от всички възложители за същия период, е 16,3%. За тази стойност има повече основания да заключим, че в много по-голяма степен се доближава до целевите нива, заложени в НПВУ. При все това, отново за сравнение ще отбележим, че на ниво ЕС, ако делът на договарянията без обявление е над 10% от всички процедури, това се приема за високо (по-подробна информация за това може да намерите в Single Market Scoreboard*). В контекста на казаното, остава неизяснен и още един въпрос – защо в рамките на текущото наблюдение на пазара от АОП публикуват данни за договорите, сключени след договаряне без обявление, при положение че целевият показател по НПВУ, а и показателят, който се анализира на ниво ЕК, е дял на процедурите на договаряне.

Във връзка с коментираните показатели за пазара на обществени поръчки в страната, ще припомним и това, че в нарочно указание до българските общини, публикувано на 10.07.2023 г., от Министерството на финансите припомниха, че един от ангажиментите на страната ни по НПВУ е съществено редуциране на неконкурентното възлагане на обществени поръчки, вкл. драстично намаляване използването на процедури на договаряне. В указанието бе уточнено, че делът на тези процедури следва да спадне до 7 на сто през 2025 г.

Както ви информирахме, от АОП вече са обявявали, че основен резултат от изпълнението на дейностите и мерките, предвидени в реформата в обществените поръчки по НПВУ, е намаляване на дела на процедурите на договаряне и договорите, сключени въз основа на една оферта, съответно за:

  • процедури на договаряне без обявление – от 23% към 2020 г. до 7% към 2025 г.;
  • договори, сключени въз основа на една оферта – от 26% към 2020 г. до 23% към края на 2024 г.

С актуалните данни, които са налични в рубриката „Стратегически документи“ – „Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България (НПВУ)“- „Текущо наблюдение на пазара“ на Портала за обществени поръчки, може да се запознаете ТУК.

Източник: АОП

* Повече информация за стойностите на наблюдаваните ключови показатели за пазара на обществени поръчки в държавите-членки на ЕС, в т.ч. тези за неконкурентно възлагане (в т.ч. договори, сключени въз основа на една оферта и процедури на договаряне без обявление), може да намерите в онлайн инструмента на Европейската комисия, наречен Single Market Scoreboard, който е достъпен ТУК.

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker