Новини

Директорът на АОП говори за новостите в контрола и други законови промени в интервю за БТА

Очаква се повишаване на ефективността на контрола по Закона за обществените поръчки чрез механизма на взаимодействие между Агенцията по обществени поръчки и органите за последващ контрол, казва в интервю за БТА изпълнителният директор на АОП Георги Николов. Повод за разговора са приетите неотдавна промени в ЗОП.

По отношение на новостите при контрола над обществените поръчки, г-н Николов обяснява, че с тези промени в закона се разширява обхватът на осъществявания от АОП външен предварителен контрол. Това се реализира чрез въвеждане на задължителен контрол на всички състезателни процедури за поръчки на стойност над 5 млн лв., който по същество и характер съответства на извършвания от АОП контрол чрез случаен избор.

При този контрол на проверка за съответствие с изискванията на ЗОП подлежат проектите на решение за откриване на процедурата, обявление и техническа спецификация, а когато е приложимо – и проектът на методика за оценка. При това се проверяват условията за участие и другите изисквания към изпълнението на поръчките, поставени от възложителите с оглед идентифициране на дискриминационни и ограничителни условия, както и други несъответствия със закона.

Целта на новия задължителен контрол е да бъдат подпомогнати възложителите, като се обхванат всички значими обществени поръчки, по отношение на които е налице голям обществен интерес, предвид значителните публични средства, които се разходват и по-високата степен на риск от допускане на нарушения при откриването на процедурите, уточнява директорът на АОП.

От думите на г-н Николов става ясно, че специален акцент на промените са и мерките за ограничаване на неконкурентното възлагане – въз основа на процедури на договаряне или при получена една оферта. За целта е предвидено АОП да изпраща на Сметната палата и на Агенцията за държавна финансова инспекция информация за възложителите с най-висок дял такива поръчки, за да може спрямо тях да бъдат извършени съответни проверки.

Информация ще се изпраща и на КЗК за извършване на проверки на такъв тип поръчки по отношение на въведената в Закона за защита на конкуренцията забрана за споразумения, които целят или водят до предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията на съответния пазар.

Предвидено е посочените органи да информират АОП за резултатите от извършените проверки. Постъпилата информация ще се анализира и заедно с резултатите от проверките ще се докладва на министъра на финансите, като се предлагат както законови, така и друг вид мерки за преодоляване на установените нарушения.

С промените в закона се въвеждат и две нови форми на контрол – чрез наблюдатели, определени от министъра ни финансите и предварителен контрол за законосъобразност, осъществяван по реда на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, в обхват и съдържание съгласно указание на министъра на финансите.

Предвидено е наблюдателите да са независими от възложителя лица и да не са в конфликт на интереси както с него, така и с членовете на комисията и кандидатите или участниците, като условията и редът за тяхното определяне и участие в работата на комисията ще бъдат уредени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

Какво коментира директорът на АОП за отпадането на идеята поръчки да възлагат и частните лечебни заведения, новите забрани при in-house поръчките, предстоящите промени в ППЗОП, бъдещото развитие на АОП и други важни въпроси може да прочетете в пълния текст на интервюто ТУК.

Източник: БТА

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker