Новини

Обявиха поръчка за техническа поддръжка на стария РОП и редактора на форми

„Информационно обслужване“ АД е обявило обществена поръчка с предмет „Техническа поддръжка на регистъра на обществените поръчки (РОП) и свързания с него специализиран софтуер на Агенцията по обществени поръчки (АОП)“. Откритата процедура за възлагане на поръчката е публикувана в платформата ЦАИС ЕОП на 15 ноември 2023 г.

Видно от краткото описание, предметът на обществената поръчка включва дейности по осигуряване на техническо обслужване и поддръжка на Регистъра на обществените поръчки, открити преди задължителното използване на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), и свързания с него специализиран софтуер на АОП („Редактор на форми“). Прогнозната стойност на поръчката е 104 000 лв. без ДДС, а срокът за предоставяне на услугата е от датата на осигуряване за период от 24 месеца.

В Техническа спецификация за поръчката, където подробно са описани всички изисквания на възложителя, се посочва, че Регистърът на обществените поръчки представлява национален електронен регистър на всички процедури за обществени поръчки, провеждани от български възложители до влизане в сила на задължението им за ползване при възлагателния процес на централизираната електронна платформа ЦАИС ЕОП. Пряко отношение към РОП има и софтуерното приложение „Редактор на форми“ (PFE – Procurement Form Editor), чрез което се попълват стандартните документи за обществени поръчки, въвеждани в РОП.

Според спецификацията, основните дейности, включени в услугата по техническото обслужване, са абонаментно обслужване на РОП и свързания с него специализиран софтуер, а при необходимост и актуализиране на регистъра и Редактора на форми. Актуализации на софтуера могат да се наложат при настъпване на промени в българското и европейско законодателство в областта на обществените поръчки, както и с оглед развитието на електронното управление в България. Изрично се уточнява, че извън обхвата на актуализациите са всички дейности, които попадат в приложното поле на чл. 58а от ЗЕУ (т.е. разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги).

Оферти в процедурата могат да бъдат подавани до 23:59 ч. на 11 декември 2023 г.

В случая следва да припомним, че поръчката се възлага от „Информационно обслужване“ АД, доколкото съгласно § 45, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на Закона за електронното управление (обн. ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г., доп. ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.), системната интеграция по Глава първа „а“, Раздел IV от същия закон се осъществява само от това дружество, като за възлагане на дейностите по системна интеграция по чл. 7с от ЗИЕ същото има качеството публичен възложител и е задължено да прилага ЗОП.

Също така, по силата на РМС №727/2019 г.* (прието на основание § 45, ал. 2 от ПЗР към гореспоменатия ЗИД на ЗЕУ) Агенцията по обществени поръчки е сред административните органи, които при изпълнението на своите функции, свързани с дейности по системна интеграция, са задължени да възлагат изпълнението на тези дейности на Системния интегратор „Информационно обслужване“ АД. Към днешна дата, други такива административни органи, посочени във въпросното решение на МС, са Министерство на финансите, АДФИ, НАП, Агенция по вписванията, АГКК, ГД ГРАО към МРРБ, Министерство на здравеопазването, ИАЛ, НЗОК, РЗИ, ЦИК, Министерството на електронното управление и др.

Предишните три подобни поръчки за техническа поддръжка на РОП също бяха възложени от „Информационно обслужване“ АД, но след събиране на оферти с обява – през ноември 2022 г. (договор на стойност 45 ооо лв. без ДДС и срок на изпълнение от 2.11.2022 г. до 28.9.2023 г.), октомври 2021 г. (договор на стойност 41 910 лв. без ДДС и срок на изпълнение от 29.09.2021 г. до 28.09.2022 г.) и септември 2020 г. (договор на стойност 59 904 лв. без ДДС и срок на изпълнение от 28.09.2020 г. до 28.09.2021 г.). Преди това тези дейности бяха възлагани от АОП (последният договор с такъв предмет, възложен от Агенцията, бе сключен през юли 2019 г. също след събиране на оферти с обява, и бе за срок от една година и с максимална стойност 69 900 лв. без ДДС).

С досието на поръчката в ЦАИС ЕОП може да се запознаете ТУК.

Източници: ЦАИС ЕОП, Информационно обслужване, PRIS


* Решение № 727 от 5 декември 2019 г. за определяне на административните органи, които при изпълнението на своите функции, свързани с дейности по системна интеграция, възлагат изпълнението на тези дейности на Системния интегратор – „Информационно обслужване“ АД (необнародвано, изм. с РМС № 358 от 28.05.2020 г., доп. с РМС № 419 от 25.06.2020 г., доп. с РМС № 203 от 11.03.2021 г., изм. с РМС № 371 от 22.04.2021 г., изм. с РМС № 466 от 23.06.2021 г., изм. с РМС № 471 от 30.06.2021 г., доп. с РМС № 127 от 07.03.2022 г., изм. с РМС № 139 от 10.03.2022 г., изм. с РМС № 447 от 07.07.2022 г., доп. с РМС № 522 от 22.07.2022 г., изм. и доп. с РМС № 736 от 05.10.2022 г., изм. с РМС № 960 от 01.12.2022 г., изм. с РМС № 977 от 07.12.2022 г., доп. с РМС № 126 от 15.02.2023 г., доп. с РМС № 298 от 13.04.2023 г., изм. с РМС № 622 от 14.09.2023 г.)

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker