Актуални обученияАнонси

ЗОП+ Уеб Тренинг – МОДУЛ 4: „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 237Б ОТ ЗОП”® (26 януари 2024 г.)

★ НОВО ПОКОЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ УЕБ ТРЕНИНГИ ★ 

 

Уебинар в zoom.us

26 ЯНУАРИ, 2024 г.

Уважаеми колеги, скъпи приятели,

Считано от 1 януари 2024 г. влиза в сила задължението на възложителите да осигуряват предварителен контрол за законосъобразност на всички обществени поръчки, за които е изпълнено условието прогнозната им стойност да е равна или по-голяма от 5 000 000 лв. или да е над 10 на сто от последния одобрен бюджет на възложителя. Предварителният контрол за законосъобразност се изпълнява в обхват и съдържание съгласно Указания на министъра на финансите, утвърдени със Заповед № ЗМФ-1229/20.12.2023 г.

В тази връзка и на база многогодишния ни опит, ние проектирахме нов специализиран модул от нашите иновативни ЗОП+ УЕБ ТРЕНИНГИ®Модул №4 „Осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност на обществените поръчки съгласно чл. 237б от ЗОП“®. Модулът е предназначен специално за лицата от Раздел II от Указанията, а именно служители от звеното, което осъществява предварителен контрол в организацията, в т.ч. финансови контрольори, длъжностни лица, на които са възложени функции на финансов контрольор, юрисконсулти, служители от звеното за обществени поръчки или други длъжностни лица, на които е възложено осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност.

Припомняме, че при персонализираните уеб тренинги лекторът работи в малка група и персонално с всеки от обучаемите. Целта на подхода е усъвършенстване на професионалната компетентност на всеки един участник в обучението. Формата на обучението е дистанционна, като тренингът по Модул №4 ще се проведе онлайн с един лектор.

За постигане на оптимална среда на обучение и ефективно изграждане и опресняване на необходимите знания и умения, в тренингите ще участват до 12 обучаеми. Така обучението е центрирано около обучаемите и поощрява придобиването на знания и умения чрез които да подобрят своята компетентност и професионален статус.

Благодарение на експертизата и опита на лектора, чрез практикум, решаване на работни казуси, запознаване с важни моменти от актуалната съдебна практика и нашата специална сесия с въпроси и отговори, обучаемите ще извървят ключовите стъпки от процеса на проверката на работата на помощния орган на възложителя, вкл. спазване на законовите изисквания за проверка на офертите, преглед и описание на всички правнозначими факти и обстоятелства, анализ и мотиви на комисията, законосъобразност на допускането и отстраняването на участници, оценка на офертите, прилагане на изискванията относно необичайно ниските оферти, както и всички други аспекти на процеса. Детайлно ще бъдат коментирани и изискванията относно докладване наличието на ограничителни условия, в т.ч. незаконосъобразна методика, проблеми в техническата спецификация, включване на критерии за подбор като показатели за оценка на офертите, и други нарушения.

Съгласно сертифицираната ни обучителна система, освен еднодневен уебинар с презентации, практически казуси и дискусии, обучението включва и модул за устойчивост и проверка на получените знания от преминалите обучението чрез персонална онлайн сесия с преподавателя, за обсъждане на практически задачи, даване на обратна връзка и насоки за последващо развитие.

Всеки обучаем ще получи лекционни материали, казус, тест, нашия ексклузивен „ЗОП+ ЧЕК ЦАИС®” – специализиран контролен лист за проверка на електронни преписки и досиета в Платформата ЦАИС ЕОП, както и примерен доклад за осъществен контрол по законосъобразност!

Всички записали се в обучението ще се убедят, че посредством персонално фокусирано, достъпно и практически ориентирано представяне на важните правни и технически аспекти от работните процеси по ЗОП, знанията и уменията за електронните поръчки стават достижима цел.

Очакваме ви!

СВАЛИ ПОКАНА

УКАЗАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В УЕБИНАР

ЛЕКТОР – ЕКСПЕРТ по ЗОП, КОНТРОЛ, УПРАВЛЕНИЕ и Е-ПОРЪЧКИ В ЦАИС ЕОП

  • Ивайло Стоянов, юрист с дългогодишен опит като експерт, лектор и процесуален представител, и в частност с опит в областта на предварителния контрол (вътрешен одитор в АДВФК и МРРБ, РВО на ВиК ЕАД – София, началник на Отдел „Предварителен контрол” и на Отдел „Предварителен контрол на процедури на договаряне“ на АОП).


СХЕМА И ФОРМАТ НА ОБУЧЕНИЕТО


ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ – 26 януари /петък/

от 9:30 ч. до 17:30 ч. (с почивка между 11 и 11.30 ч., между 13 и 13:30 ч., както и между 15 и 15:30 ч.)

  • Лекционна част – Преглед на приложимата нормативна уредба относно осъществяване на предварителния контрол за законосъобразност и Указания на министъра на финансите, утвърдени със Заповед № ЗМФ-1229/20.12.2023 г. Отражение на промяната във вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки и документооборота, заповеди и длъжностни характеристики на ангажираните длъжностни лица. Управление и контрол на процеса и работата на комисията. Преглед на основните моменти в работата на помощния орган. Изготвяне на доклад. Констатации относно условията и изискванията по процедурата на етапа, предхождащ приключването на процедурата. Докладване и изразяване на становище по процедурата. Специфики и предпоставки за изразяване на мнение за законосъобразност, мнение с резерви и отказ от изразяване на мнение по процедурата.

  • Решаване на практически въпроси – на участниците ще бъдат представени серия от практически въпроси, като по време на предвидената дискусия на обучаващите се ще бъдат задавани въпроси, относими към съответните ключови етапи и аспекти на цикъла на обществените поръчки, на които с помощта на лектора те ще отговарят и ще получат допълнителни разяснения. Препоръчително е обучаемите да разполагат с камера и микрофон с оглед по-висока ефективност на обучението. Проверка на електронната поръчка в ЦАИС ЕОП – реална работа в дигиталната среда на тестовата версия на ЦАИС ЕОП.

ПЕРСОНАЛЕН УЧЕБЕН ЧАС

  • Самостоятелна индивидуална работа зададена от лектора, контрол и обратна връзка. Всеки обучаем получава и възможност за Персонална онлайн среща с лектора (в рамките на един учебен час), която следва да се използва до 30 дни от датата на основното обучение. Последващите занятия са предназначени за затвърждаване на усвоените знания и умения, като участниците самостоятелно ще попълнят тест, ще решат практически казус и ще изпълнят зададени от лектора задачи. След проверка от лектора, всички участници ще получат персонална обратна връзка и насоки за усъвършенстване на знанията и уменията си по проверка на електронни обществени поръчки.

ЗОП ПЛЮС СЕРТИФИКАТ®

  • Всеки участник ще получи удостоверение за преминато обучение по чл. 140, ал. 1, т. 8 от ППЗОП. Обучаемите справили се с окончателния казус и тест, и покрили изискванията за устойчивост (в рамките на предвидената самостоятелна работа) ще получат и нашия СЕРТИФИКАТ* за експерти по обществени поръчки Модул №4® „Осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност на обществените поръчки съгласно чл. 237б от ЗОП“.

* Сертификатът се издава съгласно утвърдената ни система за управление на качество на обученията ISO 9001 ÖHMI EuroCert GmbH, Магдебург, Германия.

ЗА УЧАСТИЕ В ТРЕНИНГА

Стойността на таксата за участие е в размер на 480 лева с ДДС за един участник.

За да потвърдите участието си, моля изпратете заявка свободен текст на zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, както и данни, необходими за фактура или използвайте електронната ни форма за заявка по-долу или на seminars.zopplus.com.

Необходимата техническа информация как да се включите в уеб тренинга може да намерите по-долу. Участниците следва да разполагат с персонален компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон. 

Всеки участник може да зададе предварително въпроси, както и да посочи областта на професионалните си интереси с оглед персонализиране на обучителния процес!

Броят на участниците за всяко онлайн обучение е ограничен до 12, като регистрацията ще се извършва по реда на получаване на заявките.

Местата се изчерпват бързо, моля заявете участие сега!

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

tel: 0882 653 036, e-mail: zopplus@gmail.com, web: www.zopplus.com

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ  

УКАЗАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В УЕБИНАР

ИЗВЕСТИЕ ЗА АВТОРСКИ ПРАВА И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ЗОП ПЛЮС®

СЕРТИФИЦИРАНИ СЪГЛАСНО СУК ISO 9001:2015

 

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker