ОСНОВНИ АКТОВЕ

Закон за обществените поръчки

Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки

Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (текст от значение за ЕИП)

(директивата като .pdf файл може да видите тук)

Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО (текст от значение за ЕИП)

(директивата като .pdf файл може да видите тук)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/7 на Комисията от 5 януари 2016 година за установяване на стандартния образец за единния европейски документ за обществени поръчки

(регламента като .pdf файл може да видите тук)

Регламент (ЕС) 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

(регламента като .pdf файл може да видите тук)

ДРУГИ АКТОВЕ

Закон за обществените поръчки (в сила до 15.04.2016 г.)

Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки (в сила до 15.04.2016 г.)

Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за налагане на финансови корекции, и процентните показатели за определяне на размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (Обн. ДВ. бр.57 от 22 Юли 2016г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.90 от 30 Октомври 2018г.)

Закон за Сметната палата

Закон за интеграция на хората с увреждания

Решение на Министерсия съвет №591 от 18 юли 2016 г. за определяне на списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки

Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

Постановление № 160 от 1 юли 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в поцедурата за избор с публична покана от бенефициентите на безвъзмездна финансова помощ от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове

Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство,  Норвежкия финансов механизъм, Фонд “Убежище, миграция и интеграция” и Фонд “Вътрешна сигурност”

Постановление № 191 от 29 юли 2016 г. за одобряване на списък на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки

Решение № 593 от 20 юли 2016 г. за условията и реда за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори

Наредба № Н-18 от 8 август 2016 г. за определяне на методиката за изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл на пътните превозни средства

Правила за наблюдателите по чл. 232, ал. 8 от Закона за обществените поръчки

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

Национална стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в България за периода 2014-2020 г.

План за изпълнение на Националната стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в България за периода 2014-2020 г.