АнонсиМ@териали

Електронният ЕЕДОП – ефективно решение достъпно още днес

Един от основните инструменти за постигане целта на действащите директиви за опростояване на процедурите и облекчаване на правилата за възлагане на обществени поръчки в ЕС е Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Въпреки че в гратисния период до 1 април 2018 г. ЕЕДОП може да се подава както на хартия, така и електронно, пълните предимства, които предоставя единният документ в електронната си форма са достъпни още днес. Една възможност, която не е за пренебрагване.

Припомняме, че ЕЕДОП е лична декларация за финансовото състояние, способностите и годността на субектите, желаещи да участват при възлагането на обществени поръчки над праговете по директива (т.н. европейски прагове), която се представя като предварително доказателство в процедурите. С подадената от тях декларация участващите дружества или други икономически оператори могат да докажат, че не са налице обстоятелства, при които е задължително или възможно да бъдат изключени от участие в процедурата и че отговарят на съответните критерии за изключване и подбор.

Замисълът на ЕЕДОП е единствено спечелилият участник да трябва да представи удостоверителните документи, които възложителите на поръчки обикновено изискват като доказателство за съответствие с посочените критерии. В някои случаи, някои или всички документи може да се наложи да представят и останалите учатници, но това е най-вече по изключение и ако възникнат съмнения. Когато дружеството предоставя връзки към доказателствени документи в съответните регистри, възложителите може да ги проверят направо там. Това намалява административното бреме, спестява разходи и значително улеснява участието в процедури, ефект особено  изразен при трансгранични процедури.

Всички изброени предимства са налице в най-голяма степен при дигиталния ЕЕДОП (еЕЕДОП). След около пет месеца той ще стане задължителна и единствена достъпна форма на декларацията, но може да се използва още днес. Като структура и съдържание еЕЕДОП е напълно идентичен на хартиения, с тази разлика че е в електронен вид и се попълва посредством услуга, предоставена безплатно от Европейската комисия. Формулярът може да се попълни онлайн, да се разпечата и да се изпрати на възложителя заедно с офертата. Ако процедурата се извършва по електронен път, ЕЕДОП може да се изтегли, да се запази и да се подаде по електронен път. Друг допълнителен бонус е това, че ако информацията все още е вярна, икономическият оператор може повторно да използва ЕЕДОП, с който е участвал в предишна процедура за възлагане на обществена поръчка.

Благодарение на системата за еЕЕДОП:
– възложителите могат да съставят и повторно да използват образец за ЕЕДОП с критериите за изключване и подбор;
– участващите дружества могат да попълват, повторно да използват, да изтеглят и да разпечатват ЕЕДОП за дадена процедура;
– в бъдеще участващото дружество ще може да види направо в еЕЕДОП какви доказателствени документи може да използва, за да отговори на определен критерий, без да е необходимо да се прави справка в e-Certis;
– предстои да се представи и функционалност, благодарение на която възложителят ще може да зареди всички ЕЕДОП, подадени от участващите дружества, за да прегледа представените лични декларации в обобщена таблица.

Системата на ЕК е достъпна тук. Възползвайте се от нея още в следващата процедура, в която учатвате. Защото утре започва от днес!

Източник: Използвани са разяснителни материали на ЕК

 

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker