Нашите Експерти и Автори

НАШИТЕ ЕКСПЕРТИ И АВТОРИ ОТБЛИЗО

Тук ще може да откриете кратка информация за експертите и авторите, с които си сътрудничи Списание „ЗОП ПЛЮС“, списък с някои от техните статии, публикувани на страниците на изданието и/или на сайта ни в Интернет, както и достъп до част от тези материали. По този начин ще се уверите, че доверието ни към тях е подплатено с доказани лични и професионални качества, знания и умения, с които Ви срещаме на страниците на нашето Ваше топ издание в областта на обществените поръчки. Приятно четене!

ИВАЙЛО СТОЯНОВ

Ивайло Стоянов

ИВАЙЛО СТОЯНОВ,
главен юрисконсулт в Списание „ЗОП ПЛЮС“

Г-н Стоянов е водещ правен консултант на Списание „ЗОП ПЛЮС“ и процесуален представител на редица публични организации, в т.ч. СУ „Св. Климент Охридски“. Притежава дългогодишен опит в областта на управлението, възлагането и контрола на обществените поръчки. Работил е като началник на Отдел „Предварителен контрол” и Отдел „Предварителен контрол на договаряния без обявление” на Агенцията по обществени поръчки, вътрешен одитор в АДВФК и МРРБ, ръководител на вътрешния одит на „ВиК” ЕАД – София и други. Преподавател по обществени поръчки в Института по публична администрация, Школата по публични финанси и др. Автор на над 100 публикации в областта на обществените поръчки.

ЙОРДАН ХАЛАДЖОВ

Йордан Халаджов

ЙОРДАН ХАЛАДЖОВ,
председател на УС на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки

Г-н Халаджов притежава магистърска степен по публична администрация и дългогодишен опит в администрацията на централно и местно ниво. Работил е като главен експерт в отдел „Предварителен контрол”, дирекция „Методология, анализ и контрол на обществените поръчки” на Агенцията по обществени поръчки. След това продължава професионалния си път в Министерство на труда и социалната политика – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, където заема длъжността държавен експерт в сектор „Техническа верификация”, отдел „Верификация”, главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”. Понастоящем е директор на дирекция „Специализирана администрация” в Общинска администрация – Карлово.

Д-Р ПОЛИНА ЦОКОВА

Полина Цокова

Д-Р ПОЛИНА ЦОКОВА,
юрисконсулт в Списание „ЗОП ПЛЮС“

Д-р Цокова има дългогодишен опит в структурни звена, подпомагащи в правно отношение управлението и контрола на обществените поръчки в държавната администрация. Автор е на над 100 публикации в областта на обществените поръчки.

ЛЮБКА ПЕТРОВА

Любка Петрова

ЛЮБКА ПЕТРОВА,
съдия във Върховния административен съд

Съдия Любка Петрова е завършила СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“, със специализация „Правораздаване“, както и СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Международни отношения“, магистърска програма „Право на Европейския съюз“. През професионалния си път заема различни юридически длъжности, в т.ч. експерт-юрист в Министерство на търговията и туризма, съдебен кандидат към СГС, главен експерт – юрисконсулт в Министерство на икономиката и адвокат в САК. От 2007 до 2012 г. е съдия в Административен съд София-град, като след 12.07.2012 г. е заместник-председател на Административен съд София-град и ръководител на ІІ отделение на АССГ. От 2022 г. г-жа Петрова е съдия във Върховния административен съд и представител на България в Консултативния комитет на Единния патентен съд на ЕС. Лектор на множество семинари по различни правни въпроси.

АНТОНИ НЕШЕВ

Антони Нешев

АНТОНИ НЕШЕВ,
юрисконсулт в Списание „ЗОП ПЛЮС“

Г-н Антони Нешев е магистър по право от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и експерт по обществени поръчки с опит в държавната администрация.

МАРИЯ ВАСИЛЕВА

Мария Василева
Мария Василева

МАРИЯ ВАСИЛЕВА,
редактор на Списание „ЗОП ПЛЮС“

Мария Василева е магистър по Право от Софийския университет “Св. Климент Охридски” с дългогодишен опит в сферата на вещното и облигационното право и нотариалните производства.

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker