Анонси

ЗОП ПЛЮС стартира специализирана Програма за текущо и устойчиво обучение на експерти по обществени поръчки

От ЗОП ПЛЮС обявиха старта на новия си проект за текущо продължаващо обучение на експерти по обществени поръчки. В рамките на проекта, носещ наименованието “Програма ЗОП+”, ще бъдат реализирани ежемесечни двудневни обучения за създаване и надграждане на ключови компетентности и поддържане на експертните познания в областта на поръчките на ангажирани с материята специалисти.

Основна цел на поддържащите обучения е да се осигури устойчивост и постоянно развитие в знанията и уменията на професионално ангажираните в областта на поръчките, както и тяхната пълноценна информираност за новостите в държавата администрация, системата за управление на средствата от европейските фондове и системата на обществените поръчки. Активният обмен на добри практики между експертите също е сред търсените ефекти на формата. Лектори ще бъдат водещи консултанти на ЗОП ПЛЮС и преподаватели като г-н Ивайло Стоянов, г-н Валентин Панчев, г-жа Антоанета Първанова, представители на КЗК, съдии от ВАС и др.

Всяко едно от обученията ще се състои от преглед на актуалните промени в нормативната уредба, практиките по нейното прилагане и решения на ключови институции, в т.ч. органите за обжалване и контролни институции – КЗК, ВАС, Сметна палата, АДФИ, АОП, ОСЕС и др. Задължителна част от всяко месечно събитие в рамките на “Програма ЗОП+” ще е и работата с документи – изготвяне на образци, проектиране на методика за оценка, попълване и проверка на ЕЕДОП и др. Ще бъдат разглеждани и казуси, като традиционният формат на еднопосочно общуване “лектор-аудитория” ще отстъпва място на интерактивност, проактивност и разчупени форми на многопосочно взаимодействие между участниците.

Специален акцент на поддържащите обучения ще бъде електронното възлагане на обществени поръчки – работа с електронни документи, подписване с електронен подпис, комуникация с АОП и ОВ на ЕС по електронен път, употреба на електронен ЕЕДОП, подготовка за използване на новата Единна електронна система за възлагане на обществени поръчки.

Провеждането на поддържащи обучения на лицата, ангажирани с управлението на цикъла на обществените поръчки, вече е предвидено като задължителен елемент и на вътрешните правила на публичните възложители, регламентирани в чл. 244, ал. 1 от ЗОП и чл. 140 от ППЗОП.

Записването за изданието на “Програма ЗОП+” за 2018 година вече започна. Конкретните условия, лектори, дати и място на провеждане на обученията ще може да намерите на електронния портал за обществени поръчки zopplus.com. Първото обучение в рамките на новия проект на ЗОП ПЛЮС за текущо и устойчиво обучение ще се проведе на 22 и 23 февруари в столичния хотел “Централ”, като лектори ще бъдат г-н Ивайло Стоянов, г-н Валентин Панчев и съдия от Върховния административен съд. Лайтмотив на събитието ще бъде мотото на проекта – “Устойчив професионализъм в областта на обществените поръчки”.

Повече информация за “Програма ЗОП+” може да бъде получена на телефон (+359) 878 610 705 и имейл zopplus@gmail.com.

Започнете с летящ старт своята лична 2018 година! Очакваме Ви!

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker