АнонсиПрограми

Програма – Национален семинар, Пловдив (21-23 март)

НАЦИОНАЛЕН ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР

“АКТУАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ”

гр. ПЛОВДИВ, ГРАНД ХОТЕЛ ПЛОВДИВ ****

21 – 23 МАРТ 2018 г.

 

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО

 

ДЕН ПЪРВИ – 21 март /сряда/

11.00 – 13.00 Пристигане, настаняване и регистрация на участниците

13.00 – 14.00 Обяд

14.00 – 15.30 Откриване на обучението.

Практически модул „Планиране и подготовка на обществената поръчка”

Новите изисквания на ЗОП в сила от 2018 г. Какво да не забравяме. Задълженията във връзка със спазване на трудовото законодателство, изисквания към документацията, мерките за доказване на надеждност, изключения и други. Прогнозиране и планиране на обществените поръчки. Разпределяне на отговорностите на длъжностните лица. Изготвяне на документация, решение, обявление или обява и приложения – съдържание, обхват и образци. Как да изготвим Техническата си спецификация.  Определяне на условията за участие, критериите за подбор, методиката за оценка, гаранциите и др. Изисквания към техническата спецификация, описание и недопускане на дискриминация. Предоставяне на разяснения в процедурата и предложения за промени от страна на заинтересовани лица. Преглед на попълнени образци (обявление и примерна методика за оценка на офертите – как да НЕ нарушим чл. 33, ал. 1 от ППЗОП). 

15.30 – 16.00 Кафе пауза

16.00 – 18.00 Практически модул „Възлагане на обществената поръчка” 

Работа на комисията, разлики при възлагане при обява и при процедури за възлагане на обществени поръчки, отговорности и задължения на председателя и членовете на комисиите. Мотивиране на заключенията и констатациите на комисията. Искане за предоставяне на обосновка, мотивиране приемането или отхвърлянето на обосновката. Специфики при прилагането на т.нар. „обърнат ред”. Контрол от страна на възложителя. Преглед на образци на заповед, протокол и доклад на комисията.

Дискусия и коментари

Ивайло Стоянов

19.30 Работна вечеря с програма в ресторанта на хотела

ДЕН ВТОРИ – 22 март /четвъртък/

08.00 – 09.30 Закуска

09.30 – 11.00 Актуална практика на Комисията за защита на конкуренцията (част първа). Изисквания за лично състояние, критерии за подбор, залагане на ограничителни условия.

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 13.00 Актуална практика на Комисията за защита на конкуренцията (част втора). Незаконосъобразни показатели за оценка, грешки свързани с чл. 33, ал. 1 от ППЗОП, други основания за незаконосъобразност на актовете на възложителя. Мотивиране на актовете на възложителя, обосновки, уведомяване.

Представител на КЗК

13.00 – 14.00 Обяд 

14.00 – 16.00 Практически модул „Електронни обществени поръчки, ЕЕДОП и ЦАИС ЕОП”

Практическо попълване на ЕЕДОП в електронен вид за възложители и за участници, често допускани грешки, примери с попълване на отделни полета и поставяне на критерии за подбор и изисквания за отстраняване. Системата на АОП – ЦАИС „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Модули, функционалности и подготовка за използване на новата Единна електронна система за възлагане на обществени поръчки, в употреба от 18.10.2018 г.

Валентин Панчев и Ивайло Стоянов

20.00 Работна вечеря с програма в ресторанта на хотела

 

ДЕН ТРЕТИ – 23 март /петък/

08.00 – 09.00 Закуска

09.30 – 11.00 „Анализ на практиката на ВАС по отношение нередности при разходване на средства от ЕС във връзка с възлагането на обществени поръчки“ (част първа). Разграничаване на актовете по администриране на нередности от актовете за определяне на финансовите корекции по основание и размер; Нередността като основание за определяне на финансова корекция – елементи на фактическия състав.

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 13.00 „Анализ на практиката на ВАС по отношение нередности при разходване на средства от ЕС във връзка с възлагането на обществени поръчки“ (част втора). Нарушения, установени при възлагане и изпълнение на обществени поръчки; Редовност на уведомяване за извършена финансова корекция с оглед Наредбата за ИСУН. Институт на предварителното изпълнение на актовете по ЗУСЕСИФ /акцент върху актове за определяне на ФК/.

съдия Мирослава Георгиева

 13.00 Закриване на събитието и обяд

 * Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker