Новини

ТОП НОВИНА: Парламентът прие промените в ЗОП, електронните поръчки задължителни от 2019 г.

Народното събрание прие промените в Закона за обществените поръчки (ЗОП), с които се въвежда задължителното възлагане чрез единна платформа за електронни поръчки. Това стана след като депутатите гласуваха на второ чете проекта за изменение и допълнение на закона, предложен от Министерския съвет.

Новата централизирана система ще позволява по електронен път да се реализират подготовката и публикуването на решенията, обявленията, и документациите за обществени поръчки, подготовката и получаването на запитвания и предоставяне на разяснения, подготовката и изпращането на покани, подготовката и подаването на заявления за участие и оферти, както и приемането и обработването на електронни фактури.

На по-късен етап ще бъдат пуснати и функционалностите на платформата, свързани с оценяване на офертите, сключване на договор, подготовка и подаване на заявки по договори, както и свързване със системи за електронно разплащане.

Влизането в сила на новите разпоредби ще става поетапно за отделните фази от процеса на възлагане на обществени поръчки.

Подробните правила за провеждане на процедурите чрез използване на електронната платформа ще бъдат разписани в правилника за прилагане на закона.

С промените в закона се завишават и стойностните прагове, над които са задължителни неговите правила. Увеличението е средно с около 5 на сто за доставки и стандартни услуги, а при праговете за строителство и за социални и други специфични услуги то е по-значително и цели доближаване до стойностите, заложени в европейското законодателство.

С новите текстове възложителите се задължават да публикуват на профила на купувача договорите за подизпълнение, а в Регистъра на обществените поръчки – информация за всички допълнителни споразумения към договорите.

Повече подробности очаквайте в октомврийския брой на списание ЗОП ПЛЮС.

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker