Анонси

Нормативните промени и актуалните проблеми в практиката във фокуса на ноемврийския брой на ЗОП+

Новите моменти в нормативната уредба по обществени поръчки и най-важните аспекти при прилагането на действащите правила в сектора ще са в центъра на предстоящия брой 11 на списание ЗОП ПЛЮС.

Един от фокусите на изданието, което се планира да излезе до дни, очаквано ще бъдат измененията и допълненията в Закона за обществените поръчки, които бяха обнародвани в брой 86 на ДВ от 18.10.2018 г. Промените, с които поетапно ще бъде въведено задължителното електронно възлагане, засягат и редица важни положения в закона като стойностните прагове, задълженията за публикуване на  определени документи на профила на купувача и в Регистъра на обществените поръчки, правилата за деклариране на обстоятелства, относими към подбора на кандидатите и участниците, обхвата на предварителния контрол, осъществяван от Агенцията по обществени поръчки и други.

Макар че в главната си част новите правила ще започнат да пораждат действие от март 2019 г., високата динамика на регулаторната рамка при поръчките и в момента поражда множество предизвикателства пред възложители, участници, контролни органи и редови експерти по материята. Именно поради това сред акцентите на изданието ще са и текущите проблеми на практиката. Те ще бъдат разяснени през призмата на множество реални примери и най-новите ключови решения на Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд. На страниците на броя плеяда от водещи експерти и специалисти ще обединят усилия, за да представят най-ефективните подходи за преодоляване на “белите полета” на актуалните правила и “тесните места” при тяхното прилагане, като разсеят основни неясноти при тълкуване и разбиране на важни текстове от ЗОП и ППЗОП.

Подобаващо място в броя ще бъде отредено и на позицията на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки. От професионалната организация ще оповестят резултатите от направената от тях рекапитулация на общественото обсъждане на приетия закон за промени на ЗОП. Повод за професионално удовлетворение за НСЕОП е фактът, че много от конструктивните им предложения бяха възприети и станаха част от новите разпоредби на закона.

Всичко това и още много полезни материали очаквайте само в ноемврийския брой на нашето Ваше списание! Защото ЗОП ПЛЮС все така означава обществени поръчки със знак плюс!

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker