Новини

Нови външни експерти одобрени за списъка по действащия чл. 229а от ЗОП

Със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки (АОП), издадена на 6 декември 2018 г., бе одобрена нова група от външни експерти за проверка на технически спецификации съгласно чл. 229а от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Заповедта е издадена на основание чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки. От АОП уточняват, че проведеният подбор е обхванал период от два месеца (1 октомври – 30 ноември тази година).

Включването на външните експерти в списъка по чл. 229а, ал. 2 от ЗОП е валидно за срок от три години, считано от 1 януари 2019 г. Във връзка с този срок припомняме, че считано от 1 март 2019 г., чл. 229а от закона се отменя. Външната експертна помощ ще се регламентира от новия чл. 232а от нормативния акт, в който също е предвидено да съществува списък на външните експерти, поддържан от Агенцията по обществени поръчки на Портала за обществени поръчки.

Поради несъответствие с изискванията пет от кандидатурите за отразяване при актуализацията на базата данни са били отхвърлени, като за отказа да бъдат включени в списъка по чл. 229а от ЗОП са посочени съответни мотиви, които ще бъдат съобщени лично на посочен електронен адрес за кореспонденция.

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker