Анонси

Експертите по ЗОП резервирани доколко ЕЕДОП носи ползи при възлагането на поръчки в България

Експертната общност на професионалистите по ЗОП е доста резервирана относно това дали ЕЕДОП е донесъл очакваните положителни ефекти при възлагането на поръчки в страната ни. Това показват резултатите от нашата онлайн анкета за месец ноември.

Според проучването, над 32% от респондентите признават, че принципно ЕЕДОП има множество предимства и значим потенциал за намаляване на административното бреме, но използването му в България все още не е ефективно. Над една пета (28,4%) от включилите се в анкетата са още по-скептични  – според тях ЕЕДОП често създава повече проблеми, отколкото решава. Те отдават това на стереотипите на мислене и несклонността на промени – явление, което мнозина признават, че оказва влияние не само при възложителите, но и при потенциалните изпълнители, а и всички други фактори в Системата на обществените поръчки в България. Други 16,4% от отговорилите са най-крайни в критичността си по отношение на националния прочит на ЕЕДОП на ниво закон и практика. Според тях, след въвеждането на ЕЕДОП неяснотите и бюрократичните спънки са дори повече.

Проведеното допитване потвърждава по категоричен начин формулирания от нашите автори и от редица представители на експертната общност извод, че ЕЕДОП е инструмент с безспорни предимства, който обаче често се интерпретира и използва грешно от много национални възложители, а това поражда затруднения и предпоставки за неефективност на обществените поръчки. В тази връзка напомняме, че от страна на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП) бе лансирано предложение до въвеждането през 1 ноември 2019 г. на задължително електронно възлагане чрез единна централизирана платформа, в процедурите по ЗОП да се допусне възможността ЕЕДОП да се представя както в електронен вид, така и на хартия.

От сдружението бе изразена увереност, че по този начин ще се гарантира последователност и непротиворечивост на цялостния подход на въвеждане на електронно възлагане в страната ни, ще се намали ненужната административна тежест и ще бъдат облекчени както възложителите, така и кандидатите и участниците. Според позицията на професионалната организация това ще доведе и до намаляване на грешките, респективно случаите на отстраняване от процедурите само на формално основание при подаването на ЕЕДОП, съответно ще се разшири кръгът на потенциалните изпълнители и годните оферти, което е пряка предпоставка за повишена ефективност на възлагателния процес и разходването на обществени средства като цяло (повече за предложението може да прочетете в декемврийския брой на списание ЗОП ПЛЮС).

В обобщение ще отбележим, че анализът на данните от последните ни месечни анкети дава някои индикации за продължаваща тенденция на скептицизъм и критични оценки на случващото се в системата сред професионално ангажираните със ЗОП професионалисти. Такива бяха регистрирани и в месечните ни проучвания, посветени конкретно на промените в ЗОП и честотата в измененията на нормативната уредба на тази част от обществените отношения като цяло. Новата година и предстоящия преход в практиките по възлагане на поръчки ще покажат дали посочената тенденция ще се затвърди или ще се трансформира в една по-позитивна и продуктивна насока.

На промяната към електронен режим на възлагане е посветена и актуалната ни месечна онлайн анкета, свързана със съвместимостта с новата централизирана платформа ЦАИС ЕОП и възможностите за нейното използване както от български, така и от чуждестранни лица. Включете се в допитването и Вие!

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker