Анонси

АОП излезе с указание за новите моменти в контрола чрез случаен избор

Агенцията по обществени поръчки (АОП) издаде специално методическо указание, посветено на новите моменти в контрола чрез случаен избор, упражняван от институцията на основание чл. 232 от Закона за обществените поръчки. Разяснителният документ е публикуван на страницата на Агенцията в Интернет.

В указанието с вътрешен №МУ-4/28.02.2019 г. се обявява, че от 01.03.2019 г. се променя обхватът на контрола чрез случаен избор. След промените, дошли като резултат от мащабните нормативни изменения в основания акт в областта на поръчките, на проверка подлежат процедурите, които са над определена стойност (1 000 000 лв. за строителство и 200 000 лв. – за доставки и услуги) и откриването им се оповестява чрез обявление.

В документа се внасят разяснения по всички ключови аспекти на посочения вид контрол, в т.ч. определянето на подлежащите на контрол процедури, действията и задълженията на възложителите, етапите на контрола, участието на външни експерти и сроковете за изготвяне на становище от АОП.

Така например, от указанието на ресорната агенция става ясно, че контролът по чл. 232 от ЗОП се осъществява само на процедурите, избрани от системата за случаен избор (ССИ) по специална методика, с която се отчита нивото на риска. За целта възложителите са длъжни да регистрират в ССИ всяка процедура, която едновременно отговаря на посочените по-горе условия. Процедурите на стойност под праговете и тези, които не се оповестяват чрез обявление (напр. договарянията без обявление), се откриват директно, без регистрация в ССИ.

Важен момент при посочения вид контрол е това, че когато след изтичането на 3 работни дни от въвеждането на данни в ССИ процедурата не е избрана за контрол, възложителят може да оповести нейното откриване.

Когато дадена процедура е избрана за проверка, той се осъществява на два етапа – преди и след оповестяване откриването на процедурата. Контролът обхваща решението, обявлението, техническата спецификация и методиката за оценка, когато е приложимо. Ако откриването на процедурата се оповестява чрез предварително обявление, на контрол подлежи и проектът на поканата за потвърждаване на интерес, преди и след нейното изпращане до лицата, заявили интерес.

В определени случаи при проверката на проектите на техническа спецификация и методика АОП може да използва външни експерти, което бе регламентирано и с нова наредба. Тяхната проверка касае съответствието на документите с разпоредбите на специалното законодателство в областта на предмета на поръчката и изискванията на ЗОП. Когато предметът на поръчката обхваща повече от една професионална област или процедурата е с обособени позиции проверката може да се възложи на повече от един външен експерт.

В методическото специално внимание се обръща и на задълженията на възложителя във връзка с оформянето на документацията. Методолозите разясняват, че при подготовка на процедурата всеки възложител следва да дефинира ясно характеристиките на поръчката и условията за провеждането ѝ, изисквания има и по отношение на обособяването на файловете с техническата спецификация и методиката.

Тези задължения се аргументират с необходимостта да се минимизира вероятността от грешки, вкл. при препращане на документите за проверка към външните експерти. В случай че не изискванията не се спазят, документите подлежат на връщане, като възложителят има възможност в рамките на трите дни за изпращне да ги оформи правилно и изпрати отново. Експертите от АОП подчертават, че сроковете за контрол текат от датата на получаване на правилно оформените документи за проверка. Ако възложителят не изпрати повторно документите, се приема, че задължението не е
спазено, респективно контрол не се осъществява.

От обяснителния документ става ясно, че първият етап на контрола, при който се проверяват проектите на решение, обявление, спецификация и методика, следва да се реализира в 14-дневен срок. Този етап завършва с изготвяне на предварително становище от АОП, което съдържа установените в документите несъответствия с изискванията на законодателството в областта на обществените поръчки.

Вторият етап на контрол се осъществява след публикуването на документите за откриването на процедурата. В случай че не са спазени препоръките от проверката на първи етап на контрола, допълнително към изброените документи се изпращат мотиви относно неприемането им. В 10-дневен срок от публикуването на документите за откриване на процедурата, АОП изготвя окончателно становище за законосъобразност. Същото се се подписва с електронен подпис и се изпраща по електронна поща на възложителя, Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция.

Втори етап на контрола не се осъществява на процедура, която е открита без да е преминала първи етап на проверка. В случай че възложителят не вземе предвид констатациите от окончателното становище на АОП и външния експерт, когато е приложимо, видно отчл. 232, ал. 10 ЗОП, същият е задължен да приложи писмени мотиви към досието на обществената поръчка в профила на купувача.

С пълния текст на указанието може да се запознаете тук.

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker