Новини

АОП с указание относно гаранциите за изпълнение на обществени поръчки

Агенцията по обществени поръчки (АОП) издаде указание относно гаранцията за изпълнение, нейната форма и размер. Методическият документ с номер МУ-7 бе публикуван на Портала за обществени поръчки в началото на месец август.

В указанието на ресорната агенция, което е насочено към възложителите, се акцентира на законовите положения относно този институт, регламентиран най-вече в чл. 111 от ЗОП. Както е известно, съгласно разпоредбата на чл. 111, ал. 1 от закона възложителят може да изисква от определения за изпълнител да предостави гаранция за изпълнение на договора.

От страна на Агенцията специално се подчертава, че въвеждането на ограничение относно формата на гаранцията за изпълнение е недопустимо. В тази връзка следва да се има предвид, че съгласно чл. 111, ал. 7 от ЗОП участникът, определен за изпълнител, сам избира формата на гаранцията.

Методическото указание обръща внимание и на функцията, която се възлага на гаранцията за изпълнение. Експертите от АОП припомнят, че тя служи като обезпечение на поетите от изпълнителя ангажименти. При неизпълнение възложителят би следвало да задържи гаранцията за обезщетяване на вредите.

Коментар е направен и относно финансовите измерения на гаранцията. Възложителят трябва да определи гаранцията за изпълнение не в абсолютна сума, а като процент от стойността на договора. Максималният размер е до 5 на сто, а при така нар. запазени поръчки по чл. 12 от ЗОП – до 2 на сто.

Посочените са също така документите, от които стопанските субекти могат да се информират какво следва да очакват да бъде записано в договора, ако поръчката им бъде възложена. Изискването за представяне на гаранция, както и нейният размер се посочват в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, в поканата за потвърждаване на интерес, в поканата за участие в преговори или в обявата.

Във връзка с посочената забрана за ограничаване на формата на гаранцията за изпълнение, методическото указание представя възможните алтернативи пред възложителя. Както е предвидено в ЗОП, гаранцията се предоставя в една от следните форми: 1. парична сума; 2. банкова гаранция; 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

В помощния документ се посочва, че макар възложителят да няма право да въвежда ограничения относно формата на гаранцията, няма пречка той да определи условията и сроковете за освобождаване и задържане на гаранцията (чл. 111, ал. 9 от ЗОП). Тези условия трябва да фигурират в проекта на договор, който е част от документацията за участие.

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker