Новини

Пуснаха за обсъждане нови промени в ЗОП, проектът подготвя прехода към електронно възлагане

От 5 септември на Портала за обществени консултации вече е качен нов проект за изменения и допълнения в Закона за обществените поръчки. Видно от разпространената информация, с този ЗИДЗОП се предлагат промени, свързани с процеса на поетапно въвеждане на електронно възлагане на обществените поръчки и с допълване и прецизиране на действащите разпоредби.

Както става ясно от мотивите, част от предложените нормативни промени е заложено да влязат в сила с въвеждането на централизирана електронна платформа ЦАИС ЕОП, планирано за 1 ноември т.г. В тази връзка авторите на проекта отбелязват, че в хода на подготовката и разработването на функционалностите, предвидени за въвеждане на втория етап от дигитализацията на възлагането, е установена допълнителна необходимост от прецизиране на някои норми на закона, с оглед отразяване на спецификите на електронния процес и осигуряване на нормативни предпоставки за нейното използване.

С подложения на публично обсъждане проект съществено се разширява съдържанието на новия РОП, който е част от електронната платформа. Според предвидените промени, на него ще се публикуват всички решения на възложителите, издавани в хода на процедурите за възлагане на обществени поръчки, документации, разяснения, протоколи и доклади от работата на комисиите или журито – при конкурсите за проекти, както и рамкови споразумения, договори и анексите към тях и др. Наред с това се предвижда документите за всяка обществена поръчка да се обособяват в отделна електронна преписка, достъпна както чрез РОП, така и чрез профилите на купувача, които от 1 януари 2020 г. ще бъдат част от платформата. Промените, касаещи Регистъра, засягат и поръчките на ниски стойности, възлагани по реда на глава двадесет и шеста. В тази връзка се предлага освен обявите за събиране на оферти, в РОП да се публикуват и поканите до определени лица, с което се разширява публичността при този ред на възлагане.

Със законопроекта са предложени промени и в някои действащи разпоредби, с оглед преодоляване на констатирани проблеми в практиката на възложителите, породени от празнота в нормативната уредба или не достатъчно прецизни разпоредби. Така например, в законопроекта е предвидена промяна на чл. 21, ал. 2 от ЗОП, който регламентира пазарните проучвания. Тя е продиктувана от установените в практиката затруднения на възложителите при прилагане на разпоредбата. Както отбелзват авторите на проекта, действащата редакция поражда противоречиви тълкувания относно обхвата и приложимостта ѝ спрямо различните режими на възлагане, както и по отношение момента на определяне на прогнозната стойност. Съгласно предложената нова редакция, разпоредбата ще се прилага за всички обществени поръчки, независимо от реда и начина по който се възлагат.

Както и досега изчислената прогнозна стойност следва да бъде актуална, но без да се свързва с конкретната дата на откриване. С други думи, изискването за актуална пазарна стойност вече ще се отнася към периода на подготовка на поръчката, а не както досега към конкретна фиксирана дата. Предвидено е и изключение от задължението за провеждане на пазарно проучване или консултация, когато това е обективно невъзможно поради специфичния предмет на поръчката, напр. производителят или доставчикът е само един, и др.

Важна промяна при провеждане на поръчките на ниска стойност е изрично уреденото подаване на ЕЕДОП вместо декларации, изготвени от възложителя. Така се уеднаквяват правилата за деклариране на обстоятелствата относно личното състояние и съответствието с критериите за подбор при възлагане на поръчки, независимо от прилагания ред. Според авторите на проекта, използването на единен подход ще спомогне значително за намаляване на административната тежест както при възложителите, така и при стопанските субекти.

Предлагат се изменения в нормативната уредба на квалификационните системи, използвани от секторните възложители. Допълнени и прецизирани са правилата за създаване и действие на системата, както и за ползването на такава, създадена от друг възложител. Уреден е и начинът за възлагане на конкретните поръчки чрез квалификационна система.

Други промени са свързани с констатирана от Европейската комисия непълнота при въвеждане на едно от условията за т.нар. „вътрешно (in-house) възлагане“. В досегашната уредба е допълнено условието частният капитал в юридическото лице-изпълнител да произтича от национални разпоредби, които са в съответствие с ДЕС и ДФЕС.

Като значимо може да се определи и предложението с проекта да се реализира по-ранно осигуряване на функцията “профил на купувача” чрез платформата ЦАИС ЕОП – предвидно е вместо към 01.01.2021 г. модулът да е наличен за ползване от 01.01.2020 г. С предсрочното му въвеждане се цели улеснение за възложителите, като всички поръчки след тази дата ще се публикуват на новия профил. Същевременно се приема, че така ще се съкрати времето за поддържане на досегашните профили, на които ще се публикува информация само за поръчки, открити преди 01.01.2020 г.

Коментари и предложения по законопроекта могат да бъдат направени до 05.10.2019 г., когато приключва общественото обсъждане на предложените нормативни промени. Повече за обществената консултация тук.

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker