Новини

АОП обяви пътната карта по въвеждане на електронните обществени поръчки

Агенцията по обществени поръчки (АОП) излезе с официална информация за най-важните дати при поетапното въвеждане на задължението за електронно възлагане чрез централизираната платформа ЦАИС ЕОП.

В анонса, оповестен на новия Портал за обществени поръчки, от ресорната институция уведомяват стопанските субекти, че считано от 1 януари 2020 г. обявяването на процедури за възлагане на обществени поръчки в страната ще се реализира чрез две системи.

От АОП внясят уточнението, че промяната е свързана с изменение в Закона за обществените поръчки, която урежда поетапно въвеждане на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) в реална експлоатация.

Основните дати и най-важните указания от своеобразната “пътна карта” за въвеждане на дигиталната работа по ЗОП са както следва:

1 януари 2020 г.

 • възложителите, определени по График, приет с Постановление на Министерския съвет, са задължени да създават документи и да стартират процедури в ЦАИС ЕОП;
 • всички видове процедури за възлагане на обществени поръчки, предвидени в ЗОП, се публикуват единствено в ЦАИС ЕОП, като се създават електронни преписки. Необходимите документи за провеждане на процедурите – решения, обявления, документация и други допълнителни документи, са налични в Системата;

Важно: Събирането на оферти с обява и поканата до определени лица (чл. 20, ал. 3 от ЗОП) се публикуват единствено в ЦАИС ЕОП.

 • възложителите, за които задължението да ползват ЦАИС ЕОП не влиза в сила от 1 януари 2020 г., прилагат досегашния ред. Запазва се практиката в Регистъра на обществените поръчки (РОП) да се публикуват решенията и обявленията, като всяка друга допълнителна информация се посочва на съответния Профил на купувача на възложителя. Достъпът до РОП е осигурен с хипервръзка в дясната лента на новия Портал за обществени поръчки (ПОП);

Важно: Шаблони за търсене/получаване на информация:
– създадените шаблони за търсене в РОП продължават да действат;
– информация относно стартирани процедури в ЦАИС ЕОП – създаване на нови шаблони в Регистъра на Системата.

1 април 2020 г.

 • всички останали възложители, с изключение на Централният орган за покупки в сектор „Здравеопазване“ и Централният орган за покупки за общините, са задължени да създават документи и да стартират процедури в ЦАИС ЕОП;
 • всички видове процедури за възлагане на обществени поръчки предвидени в ЗОП се публикуват единствено в ЦАИС ЕОП в електронни преписки;
 • преустановява се публикацията на новооткрити процедури за възлагане на обществени поръчки в действащия РОП;
 • информация относно процедури за възлагане на обществени поръчки, стартирани преди 1 април 2020 г., се съдържа в Регистъра по обществени поръчки и на Профила на купувача на възложителите. Тя ще бъде запазена съгласно сроковете, уредени в ЗОП;
 • действащият Профил на купувача на възложителите се поддържа до изтичане на една година от приключване изпълнението на договорите, прекратяване възлагането на поръчките и приключване изпълнението на последния договор, сключен въз основа на рамково споразумение или квалификационна система.

1 януари 2021 г.

 • Централният орган за покупки в сектор „Здравеопазване“ и Централният орган за покупки за общините провеждат процедури за възлагане на обществени поръчки и за сключване на рамкови споразумения чрез ЦАИС ЕОП.

Важна информация:

 • Задължителна регистрация на стопанския субект в ЦАИС ЕОП:
  – изисква се прилагане на Квалифициран електронен подпис;
  – след регистрация, Системата позволява да се разпределят роли в организацията.
 • Кандидатстване/участие в процедура за възлагане на обществени поръчки:
  – избраната процедура за възлагане на обществени поръчки, по която е предвидено да се кандидатства/участва, следва да бъде добавена към профила на стопанския субект;
  – след добавяне в профила на съответния стопански субект следва подготовка на оферта и кандидатстване.
 • Възможност за симулиране подаване на оферта:
  – предоставена е възможност на участниците/кандидатите да се запознаят със Системата като симулират процеси по подготовка и подаване на оферти на следния електронен адрес: www.eop.bg.

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker