Новини

Вече са в сила промените в наредбата за финансовите корекции

От 10.03.2020 г. влизат в сила обнародваните в ДВ, бр. 19 от 6 март 2020 г. изменения и допълнения на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, приети с Постановление № 35 на Министерския съвет от 4 март 2020 г.

Според разпространената информация, с предвидените нормативни промени се въвежда паралелен режим по отношение на случаите, които представляват нередности и съответните процентни показатели на финансови корекции при установени нарушения при възлагането на договорите по реда на отменения Закон за обществените поръчки. С въвеждането на отделно приложение за случаите попадащи в тази хипотеза ще се избегне извършването на финансови корекции в значително завишени размери и риска от установяване на необоснован негативен финансов резултат за бенефициентите.

В доклада на вносителя на проекта се припомня, че със свое решение от  май 2019 г Европейската комисия е приела нови Насоки за определяне на финансови корекции в случай на неспазване на правилата за възлагане на обществени поръчки. С изменения в посочената наредба от август 2019 г. тези насоки са били съобразени, което е намерило израз в изменението на Приложение № 1, към чл. 2, ал. 1 от подзаконовия нормативен акт.

Впоследствие, след проведени срещи с представители на ЕК, е бил изяснен подходът на комисията по отношение на установени нередности по сключени договори  за обществени поръчки, попадащи в приложното поле на директивите на ЕС в областта на обществените поръчки от 2004 г. Това е наложило  извода, че при определянето на финансови корекции за нередности по тези договори са приложими предишните насоки на комисията, приети с Решение С (2013) 9527 от 19.12.2013 г.

Именно предвид факта, че изискванията  на директивите на ЕС от 2004 г. са били заложени в отменения на 15.04.2016 г. Закон за обществените поръчки, това налага прилагане на диференциран подход при посочването на нередностите и финансовите корекции за тях в случаите на нарушения при възлагането по реда на отменения Закон за обществените поръчки и такива по реда на актуално действащият закон.

С оглед осигуряване на единен подход с този, прилаган от ЕК и след направен анализ при отделните управляващи  органи за съществуващи към момента договори за обществени поръчки, възложени
по реда на отменения ЗОП, е установена необходимост от допълнителна нормативна регулация по отношение на установени нередности при възлагането на тези договори и процентните показатели на финансови корекции, съответни на тези, посочени в предходните насоки на комисията.

Институциите, отговорни за управление на средствата от ЕСИФ са установили, че ако приетото през август 2019 г. Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от наредбата, съдържащо нови състави на нередности и значително по-високи процентни  показатели на финансови корекции, се прилага по отношение на установени нередности при възлагането на обществени поръчки по реда на отменения ЗОП, това би било необосновано с оглед спазване на принципа на пропорционалност и постигане на общата цел при извършване на финансови корекции, изведена от легалното определение за нередност.

В тази връзка с изменението в наредбата се създава отделно приложение № 1а, с което се въвежда паралелен режим по отношение на случаите, които представляват нередности и съответните процентни показатели на финансови корекции при установени нарушения при възлагането на договорите по реда на отменения ЗОП. Според мотивите на вносителя, с въвеждането на отделно приложение за случаите попадащи в посочената по-горе хипотеза ще се избегне извършването на финансови корекции в значително завишени размери и риска от установяване на необоснован негативен финансов резултат за бенефициентите.

С консолидиран текст на Наредбата, съдържащ всички нейни изменения и допълнения, може да се запознаете тук.

Източник: ИА ОПНОИР, Портал за обществени консултации

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker