Новини

Парламентът прие мотивите на Президента, оспорените текстове от закона за извънредните мерки отпадат

На свое извънредно заседание от 23.03 народните представители подкрепиха ветото на Президента на Републиката и след отпадане на върнатите за ново обсъждане текстове окончателно приключиха работата по приемане Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание на 13 март 2020 г.

Въпреки различията в изразените позиции, така необходимите в момента съгласуваност и единство в действията в крайна сметка бяха постигнати. Това стана след повторно обсъждане на закона, последвало връщането на спорните текстове с Указ №70 от 22.03.2020 г. на Президента по чл.101 от Конституцията на Република България. Разпоредбите, които породиха разногласия бяха новите текстове, предвиждащи наказателно преследване при невярна информация за разпространение на заразна болест и проектонормите за необосновано високи цени (т.нар “мерки против спекулата”).

След ново гледане в правна комисия и дебат в пленарна зала, мотивите на Президента бяха съобразени и от новоприетия закон отпадна изменението на чл. 326, ал. 1 от Наказателния кодекс, с което бе прибавено като съставомерно деяние предаването на „невярна информация за разпространението на заразна болест“. От закона отпаднаха и текстовете за създаване на нови разпоредби в Закона за защита на потребителите, в т.ч. първоначално приетата ал. 1 на чл. 177б, с която императивно се задължаваха всички стопански субекти да предоставят на населението предлаганите от тях стоки и услуги на цени равни на средноаритметичните цени през последните три месеца преди обявяването на извънредно положение. В останалата си част актът се запазва във вида, гласуван на 20.03.

Припомняме, че със закона за извънредните мерки се приемат и правила, относими към обществените поръчки. С тези текстове временно се отлага началото на задължителното електронно възлагане за възложителите, които трябваше да използват ЦАИС ЕОП след 1 април съгласно графика за въвеждане на електронните поръчки в платформата ЦАИС ЕОП, приет с ПМС.

Съгласно приетата норма на пар. 12, възложителите, за които не е възникнало задължението за прилагане на платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП до влизането в сила на този закон, прилагат за обществени поръчки, открити до един месец след отмяната на извънредното положение, реда за възлагане, действащ до 1 ноември 2019 г.

Изключение от новото правило ще е налице само за изрично посочени разпоредби от ЗОП (чл. 6, ал. 1, чл. 14, ал. 1, т. 5 и 7, чл. 20, ал. 1, чл. 21, ал. 2, чл. 54, ал. 1, т. 5, буква “а”, чл. 100, ал. 3 и 12, чл. 107, т. 5 и 6, чл. 112, ал. 9 и 10, чл. 112а и чл. 149, ал. 1, т. 13 от ЗОП), които ще се прилагат в редакцията от 1 януари 2020 г. В това число влизат наскоро променените нормативни текстове относно изключението за вътрешно (in-house) възлагане от публични възложители, новите стойностни прагове, задължението за актуалност на прогнозната стойност на обществената поръчка, определени основания за отстраняване, вкл. при представяне на документ с невярно съдържание, някои правила при промени в условията на процедурата и др.

Наред с горното, с приетия закон бяха приети и нови изключения от приложното поле на Закона за обществените поръчки. По-конкретно, в чл. 13, ал. 1 на новия закон се предвижда, че разпоредбите на ЗОП не се прилагат при:
1. закупуване от възложителите на хигиенни материали, дезинфектанти, медицински изделия и лични предпазни средства, необходими за обезпечаване на противоепидемичните мерки;
2. закупуване на медицински изделия, медицинска и лабораторна апаратура, необходими за диагностика и лечение на заразените пациенти, консумативите за тях, както и дейности, свързани с внедряването им;
3. възлагане на дейности по обезвреждане на опасни и болнични отпадъци съгласно Наредба № 1 за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения (обн., ДВ, бр. 13 от 2015 г.; изм., бр. 102 от 2018 г.).

След предложение на народен представител бе приета и норма, с която се указва, че по искане на изпълнител на обществена поръчка може да бъде предоговорен срокът за изпълнение, но не повече от срока на действие на извънредното положение (чл. 13, ал. 2 от гласувания закон).

Извън контекста на обществените поръчки, приетият закон предвижда предприемане на множество значими за обществото мерки. Така например, работниците ще имат право на обезщетение от 50 на сто от брутното си възнаграждение при преустановяване работата в условията на извънредно положение. Според разпоредбите работодателите ще могат да предоставят само платен годишен отпуск на работниците или служителите си, без тяхно съгласие. Без да се изисква съгласие от служителите работодателите и органите по назначаване ще могат да предоставят до една втора от платения годишен отпуск на своите подчинени. Въвежда се възможност работодателите и органите по назначаване в зависимост от характера на работата да възлагат надомна работа или работа от разстояние на работниците и служителите си без тяхно съгласие, освен когато това е невъзможно.

С приетия закон също така се урежда работниците да имат право на обезщетение от 50 на сто от брутното си възнаграждение при преустановяване работата в условията на извънредно положение. Според разпоредбите работодателите ще могат да предоставят само платен годишен отпуск на работниците или служителите си, без тяхно съгласие. Без да се изисква съгласие от служителите работодателите и органите по назначаване ще могат да предоставят до една втора от платения годишен отпуск на своите подчинени. Въвежда се възможност работодателите и органите по назначаване в зависимост от характера на работата да възлагат надомна работа или работа от разстояние на работниците и служителите си без тяхно съгласие, освен когато това е невъзможно.

До отмяна на извънредното положение няма да се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на частноправни субекти, включително лихви и неустойки за забава, както и непаричните последици, като предсрочна изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи, приеха народните представители. Парламентът също така реши аптеките да могат да отпускат лекарства само с рецептурна книжка без рецепта съгласно данните за отпуснати лекарствени продукти в нея от предходни месеци и по ред определен от здравната каса. Действието на приетата мярка ще продължи до два месеца след отмяната на извънредното положение, предвижда законът.

Приетият закон ще бъде изпратен на Президента за издаване на указ за обнародване.

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker