Статии и материали

ИЗВЪНРЕДНИ СЪВЕТИ: Методически указания на Агенцията по обществени поръчки относно прилагане на ЗОП в условията на извънредното положение

Ивайло Стоянов,
юрист

Въведение

По мнение на мнозина, освен всички изпитания, дошли от извънредната ситуация в национален и световен мащаб, едно от явленията в Системата на обществените поръчки през последните дни е безпрецедентната методологическа активност на Агенцията по обществени поръчки (АОП) по прилагане на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ДВ, бр. 28 от 2020 г.), накратко наричан ЗМДВИП. В изненадващо бърза серия от указателни документи, от Агенцията опитват да отговорят на лавината от запитвания, залели цялата система след приемане на извънредния акт.

Ще припомня, че указанията на АОП, засягащи развитието на казуси от областта на обществените поръчки в периода на действие на Решението на Народното събрание за обявяване на извънредното положение у нас, бяха издадени след обнародването на Закона за изменение и допълнение на ЗМДВИП.
В случая става дума за шест (поне засега) броя методически указания, разположени във времето в периода от 9.04. до 28.04.2020 г. Ключовият въпрос, който се разисква във всички тях, е за това кои срокове в ЗОП са засегнати от създалата се ситуация в държавата.

Указанията обаче не дават отговор на въпроса какво е било редно да правят и от какви действия е трябвало да се въздържат възложителите преди обнародването на измененията, при действието на първоначално приетия от парламента закон (обн., ДВ, бр. 28 от 2020 г.).

По въпроса за това кои са последствията от приемането на ЗМДВИП в първоначалната му редакция е възприет подходът в едно от указанията да се направи препратка относно това какъв е бил ефектът върху обществените поръчки на извънредното законодателство, насочваща към публикация на Комисията за защита на конкуренцията. Въпросният документ, оповестен на сайта на институцията, е с дата 31.03.2020 г., и е озаглавен по следния начин: „Информация във връзка със сроковете при производствата по обжалване по глава двадесет и седма от ЗОП и глава шеста от Закона за концесиите, пред КЗК, в условията на извънредно положение“.

В публикацията на КЗК е обяснено, че спират да текат следните срокове по ЗОП:
– сроковете за обжалване на решенията на възложителите по процедури за възлагане на обществени поръчки, както и на действията и бездействията на възложители, с които се препятства достъпът или участието на лица в процедурите по ЗОП;
– сроковете за изпълнение на дадени от КЗК указания на жалбоподателя или на другите страни или участници в производствата по ЗОП, в т.ч. срокове за отстраняване на нередовност по подадените жалби, срок за представяне на доказателства и др.;
– срокове за обжалване на постановени от председателя на КЗК разпореждания за отказ от образуване на производство, както и на постановени от Комисията определения и решения в производствата по ЗОП, пред Върховен административен съд.

В следващия материал ще разгледаме с повече детайли и коментари въпросните методически документи, за да видим какво ни казват и какво не в тях от АОП.

1. МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ № МУ-4 от 9.04.2020 г.

относно приложимост на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. при възлагането на обществени поръчки

 

Указанието се отнася до приложението на чл. 3 от ЗМДВИП и чл. 4 от същия закон*. На първо място, в методическото указание е уточнено, че с промяната на чл. 3 от ЗМДВИП, сроковете, уредени в законодателството в областта на обществени поръчки, са изключени от действието на тази правна норма.
Направен е опит за разграничение на два периода, в които се наблюдават две противоположни тенденции за развитието на обществените поръчки в страната.

Първият период е от 13.03. до 8.04.2020 г. е по отношение на него е характерно, че важи първоначалната редакция на извънредния закон. За пръв път от ресорната агенция се признава, че според чл. 3, т. 2 от ЗМДВИП спират да текат и някои от сроковете по ЗОП и подзаконовата нормативна уредба, при това те са спрени с обратна сила, считано от 13.03.2020 г. Действително, от Агенцията още на 26 март 2020 г. имаше анонс в рубриката за новини, че „се разглеждат разпоредбите на чл. 3 и 4 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение с оглед отражението им върху всички срокове за провеждане и приключване на обществените поръчки.**“ Следва да се отбележи обаче, че до навременни указания относно това как да постъпят възложителите, преди промяната на закона така и не се стигна.

Вторият период, обособен съгласно текста на методическото указание, започва от 9.04.2020 г. нататък. Той се характеризира с това, че е налице изменението на ЗМДВИП и това изменение се нуждае от тълкувание и анализ. От АОП съобщават на възложителите, че с приемането на Закона за изменение и допълнение на ЗМДВИП, обн., ДВ, бр. 34 от 9.04.2020 г., в чл. 3, т. 1 се отменя спирането на процесуалните срокове по дела пред ВАС във връзка с обжалване на процедури за възлагане на обществени поръчки. Става ясно, че с новата редакция на т. 2 обхватът на нормата е стеснен и тя се прилага само по отношение на давностни срокове. В допълнение, с отмяната на чл. 3, т. 3 се преустановява спирането на сроковете за изпълнение на указания на административен орган (възложител, респ. комисията за провеждане на процедурата, както и КЗК).

Второ, част от препоръките в Методическото указание се отнасят до чл. 4 от ЗМДВИП. Сроковете, които са определени в ЗОП, вече попадат в приложното поле на чл. 4, ал. 1 от ЗМДВИП, се заявява в документа. От Агенцията обръщат внимание, че новата ал. 1 е в сила от деня на обнародване на промените в ЗМДВИП – 9.04.2020 г.

* Съгласно първоначалната редакция на чл. 3, т. 2 и т. 3 от ЗМДВИП, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., за срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат давностните и други срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти, както и сроковете за изпълнение на указания, дадени от административен орган на страни или участници в производства. ЗОП не бе предвиден сред законите, за които се допускаше изключение. Съгласно чл. 4, т. 1 този закон, се удължават с един месец от отмяната на извънредното положение: „1. сроковете, определени в закон, извън тези по чл. 3, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти“.

** https://www2.aop.bg/deistvie-na-izvanrednite-merki-pri-vazlagane-na-op/ (налично към 3.05.2020).


Продължението на материала може да прочетете в априлския брой на Списанието ЗОП ПЛЮС. С него може да се сдобиете като станете абонати или поръчате отделни броеве на телефон 0878 610 705 или e-mail zopplus@gmail.com.

Станете част от експертната общност със знак ПЛЮС!

ПОВЕЧЕ ЗА АБОНАМЕНТА ТУК

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker