Новини

Седмица след старта: Предпазливи стъпки към електронните поръчки в ЦАИС ЕОП

111 отворени за участие процедури, 2123 възложилите и 3126 регистрирани стопански субекти. Това е равносметката, която можем да направим една седмица след началото на задължителното електронно възлагане в платформата ЦАИС ЕОП според данните в Регистъра на обществените поръчки.

Зад тези внушителни цифри обаче стои по-скоро резервирано и предпазливо отношение към използването на централизираната платформа – това заключение се основава на факта, че повечето регистрации са още от преди 14 юни, а поръчките на възложители, за които използването на ЦАИС ЕОП стана задължително от 14 юни, се броят на пръсти. Такъв сравнително бавен старт на втория етап на дигитализацията обаче е по-скоро очакван, особено предвид многократното отлагане и високата степен на неопределеност в настоящата усложнена ситуация в страната.

Реалното използване на ЦАИС ЕОП започна от 1 януари 2020 г., като пионери бяха първата група възложители, които са определени с Постановление на Министерския съвет №332 от 13 декември 2019 г. съгласно приет график. Сред тях са Министерският съвет, министерствата, държавните комисии и агенции, изпълнителните агенции и други държавни органи, някои големи общини, като Столичната община, община Пловдив, община Варна и др., както и секторни възложители с голям опит при възлагането, напр. „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, ТЕЦ „Марица Изток 2” ЕАД, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и др.

За всички останали възложители обаче ЦАИС е задължителна едва от седмица. Припомняме, че съгласно §12 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, всички възложители, които не използват ЦАИС ЕОП следва да започнат да я прилагат един месец след отмяната на извънредното положение. В тази връзка, в съответствие с решение на Народното събрание от 03 април 2020 г. срокът на извънредното положение изтече на 13 май 2020 г., което означава, че ЦАИС ЕОП става задължителна за всички прилагащи ЗОП субекти считано от 14 юни.

По всеобщо мнение, този преход бележи качествено нов етап в развитието на системата на обществените поръчки в България. Съвсем закономерно, на дигитализацията в работата по ЗОП се възлагат големи надежди – за повече прозрачност и повишена ефективност при разходването на публични средства, за спестяване на много време и ресурси, за модернизация във всички процеси и ангажирани институции, за повишаване на професионализма на експертите, за насърчаване участието на малки и средни предприятия в обществени поръчки, с всички благоприятни последици за това в стопански и по-широк план.

За да станат по-скоро факт всички тези позитивни ефекти на електронното възлагане, ние от Списание “ЗОП ПЛЮС” апелираме за масово регистриране и включване в дигиталния възлагателен процес в ЦАИС ЕОП!

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker