Новини

Министерски съвет одобри проекта за промени в ЗОП, приеха предложение на НСЕОП

На свое редовно заседание, което се проведе на 7 октомври, Министерският съвет одобри пpоекта на Закон за изменение и допълнение на закона за обществените поръчки (ЗИДЗОП). Това предаде Правителствената информационна служба. В разпространената информация се уточнява, че с предложените промени се прецизират изисквания, произтичащи от европейското законодателство в областта на обществените поръчки.

С предложените промени се уеднаквява подхода подходът при определяне качеството възложител на публичните и частните лечебни заведения чрез отпадане на изискването за вида на собствеността. Така лечебни заведения, които са изцяло частна собственост, но се финансират с повече от 50 на сто от държавния и/или общинския бюджет, или от бюджета на Националната здравноосигурителна каса попадат в кръга на възложителите.

Разширява се обхватът на измененията в договорите и рамковите споразумения, които се квалифицират като съществени. Целта е да се ограничат случаите на допустими отклонения от първоначално сключения договор.

Допълнените текстове уреждат издаването на индивидуалните административни актове на възложителите, като се прецизират реквизитите на решенията, създавани чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“.

При възлагането на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява са предвидени нови възможности, аналогични на процедурите за възлагане на поръчки на по- висока стойност, като прилагане на т.нар. обърнат ред за възлагане и удължаване на срока за получаване на оферти в определени случаи.

В проекта също така се предвижда уеднаквяване на подхода за определяне размера на санкциите, които Комисията за защита на конкуренцията налага при установяване на нарушения. Въвеждат се граници от 1 до 3 на сто и от 5 до 10 на сто в зависимост от сериозността на нарушението.

Ще припомним, че обществената консултация по проекта стартира на 8.07. Резултатите от консултацията бяха оповестени едва преди броени дни в начало в октомври. Видно от таблицата със становищата по проекта, над 80% от постъпилите предложения са отхвърлени, а изцяло приети са само три.

Едно от трите изцяло приети предложения по ЗИДЗОП бе направено от Националното сдружение на експертите по обществени поръчки. От професионалната организация бе лансирана идеята с редакция в чл. 200, ал. 2 от ЗОП да се предвиди, че становището по жалбата, подкрепено при необходимост с доказателства, се изпраща от възложителя в срок от три работни дни (а не календарни, както е понастоящем) от получаване на уведомлението за образувано производство по КЗК.

Това бе мотивирано с факта, че много често в практиката с цел бързина на производството по обжалване, възложителите получават уведомлението по чл. 200, ал. 1 от ЗОП за образуване на производство в края на деня на последния работен ден на седмицата и така те имат много кратък срок за изразяване на  становище по жалбата.

Източник: МС

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker