Новини

Правна комисия ще гледа на второ четене промените в ЗОП в сряда (обновена)

Промените в ЗОП влизат на второ четене в правната комисия на Парламента в сряда. Депутатите ще обсъдят предложенията за възлагане на обществени поръчки от частни болници и други изменения в нормативния акт, уреждащ разходването на публични средства.

Видно от обявеното на сайта на НС, като първа точка от дневния ред за заседанието на Правна комисия, което ще се проведе в 14:30 ч. на 09.12, е предвидено обсъждане за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 002-01-50, внесен от Министерски съвет на 14.10.2020 г. (С доклада на Комисия по правни въпроси /проект второ гласуване/, публикуван на 06.11, може да се запознаете тук.)

Със законопроекта за промени в ЗОП се прецизират изисквания, произтичащи от европейското законодателство в областта на обществените поръчки. По-конкретно, с предложена промяна се въвежда задължение за възлагане на поръчки и от частни лечебни заведения, ако се финансират основно с публични средства от държавен или общински бюджет, или от бюджета на Здравната каса.

Наред с това, с промените се разширява обхватът на измененията в договорите и рамковите споразумения, които се квалифицират като съществени. С това се цели да се ограничат случаите на допустими отклонения от първоначално сключения договор, се посочва в доклада на Комисията по правни въпроси.

С този ЗИДЗОП също така се регламентира издаването на индивидуалните административни актове на възложителите, като се прецизират реквизитите на решенията, създавани чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“.

При възлагането на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява са предвидени нови възможности, аналогични на процедурите за възлагане на поръчки на по-висока стойност, като прилагане на т.нар. „обърнат ред“ за възлагане и удължаване на срока за получаване на оферти в определени случаи, пише още в доклада на правната комисия.

Предвижда се също така уеднаквяване на подхода за определяне размера на санкциите, които Комисията за защита на конкуренцията налага при установяване на нарушения. Въвеждат се граници от 1 до 3 на сто и от 5 до 10 на сто в зависимост от сериозността на нарушението.

Със законопроекта се предлага отпадане на участието на външни експерти при осъществявания от Агенция по обществени поръчки контрол чрез случаен избор. Според мотивите, предложението е в резултат на констатираните в практиката слабости.

Очаква се промени в работата по ЗОП да дойдат и с обсъжданите в момента изменения в Закона за местното самоуправление и местната администрация. С тях се предлага в чл. 52 от ЗМСМА да се създаде нова ал. 3, която предвижда, че “когато се финансират обекти на територията на кметствата и възложител е кметът на общината, кметовете на кметства или оправомощени от тях длъжностни лица се включват в съставите на комисиите по чл. 103 от Закона за обществените поръчки, упълномощават се от възложителя да участват в комисиите за въвеждане в експлоатация на строежите, както и да го представляват при съставянето на актове и протоколи по време на строителството съгласно Закона за устройство на територията и нормативните актове по прилагането му”.

Според програмата за работа на Народното събрание второто гласуване на ЗИД на ЗМСМА (вносител: Министерски съвет, 22.2.2019 г., приет на първо гласуване на 11.4.2019 г.) е предвидено като точка втора за заседанието в четвъртък, 10 декември 2020 г. Непосредствено след него Парламентът се очаква да гласува и промените в Закона за обществените поръчки.

Източник: НС

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker