Анонси

Експертите по ЗОП предлагат решение за поръчките в здравния сектор

В допълнение на изразеното от Националното сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП) становище по проекта на ПМС за изменение и допълнение на ППЗОП, от организацията представиха на вниманието на АОП, Министерство на финансите и МС ново предложение, свързано конкретно с поръчките в сектор “Здравеопазване”.

Предложението е за техническо решение на въпроса с изпращането на информация за сключените договори, който според мотивите на вносителя е основна пречка пред реализирането на подкрепената от Сдружението идея за поръчките на лечебни заведения да се допусне подаване на оферти и по отделни номенклатури от обособени позиции, с оглед обезпечаване на тяхната възлагателна дейност в условията на пандемия, а и по принцип.

Като излагат цялата предистория на дискусията около предложението за подаване на оферти по номенклатури, развила се по повод на последните изменения в ЗОП и ППЗОП, от НСЕОП изразяват категоричната си позиция, че лансираното в проекта за промени в ППЗОП временно компромисно решение не преодолява проблемите в този критично важен сектор. В тази връзка се припомня, че вносителите предлагат в преходните и заключителни разпоредби на ППЗОП да се предвиди срок (до края на 2022 г.), до който лечебните заведения, могат да използват възможността за представяне на оферти по отделни номенклатури в рамките на обособени позиции чрез Платформата ЦАИС ЕОП.

Това обстоятелство не се променя от обяснението на вносителите, че доколкото европейската практика при възлагането на такива поръчки е да се прилагат основно динамични системи за покупки и рамкови споразумения, се предлага след тази дата лечебните заведения, които са възложители, както и ЦОПСЗ да се адаптират към прилагането на тези способи при възлагане на договори за лекарствени продукти и медицински изделия.

Предвид горното, от Сдружението предлагат механизъм за техническо облекчаване на възлагателната дейност по ЗОП на лечебните заведения, които в момента възлагат чрез множество обособени позиции, а не чрез използване на възможност за офериране по номенклатури.

Конкретното предложение е нормативно, в случая с текстове в Правилника за прилагане на ЗОП, да се въведе възможността да се възлага чрез номенклатури, като технически горепосочената ситуация с информацията за сключени договори, определена като проблематична и в мотивите към проекта на ПМС за промени в ППЗОП, да се реши като се предостави правна възможност договорите да се обособят по номенклатури със съответни изпълнители и така същата информация да се изпраща за оповестяване в Регистъра на обществените поръчки (РОП), съответно в Официален вестник на Европейския съюз (ОВ на ЕС). Подобна техническа възможност в ЦАИС ЕОП е налице и информацията за сключените договори по номенклатури може да се посочва като допълнителна информация в обявлението за възложена поръчка.

Според НСЕОП, ако предложението им бъде възприето от една страна ще се подпомогне възлагателната дейност на лечебните заведения, а от друга няма да се разходват допълнителни публични средства за нови технически функционалности на платформата ЦАИС ЕОП.

От НСЕОП са уверени, че с изразената позиция могат да допринесат за оптимално разрешаване на посочения проблем при възлагане на обществени поръчки в сектор “Здравеопазване” – критично важни както в настоящата пандемична ситуация, но и по принцип, като утвърдим принципите на откритост, съгласуваност, диалогичност и единодействие при създаване и развитие на правилата и политиките в сектора.

Източник: НСЕОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker