Новини

Променена е визуализацията на номер на заявление/оферта в ЦАИС ЕОП

Номерът на заявление и оферта в ЦАИС ЕОП вече ще се визуализира по различен начин. Това съобщават от Агенцията по обществени поръчки. Промяната е въведена с последната актуализация на платформата от 17 април 2021 г.

От АОП обясняват, че регулярните обновявания на продукционната среда на ЦАИС ЕОП се извършват с цел оптимизации в работата на системата чрез въвеждане на нови и подобряване на вече съществуващи функционалности. Именно като част от последните оптимизации на системата се въвежда и промяната във визуализацията на номерата на заявленията за участие и офертите при поръчки с обособени позиции.

От ресорната агенция уточняват, че преди обновяването системата е присъждала различни уникални номера за общата част на заявлението/офертата и за всяка обособена позиция. Това поведение е породило множество въпроси и затруднения при изготвяне на протоколите и докладите на оценителните комисии при възложителите. Въз основа на обратната връзка, получена в Центъра за обслужване на потребителите на ЦАИС ЕОП, е било решено да се извърши промяна в логиката на системата, така че да се генерира уникален номер, еднакъв за общата част и за всички обособени позиции, за които се подава заявлението/офертата. При процедури с повече от един етап генерираният номер на заявлението ще се запазва и по отношение на офертата, поясняват от АОП.

Видно от оповестената информация, технически решението на тази оптимизация е наложило прилагането ѝ за всички заявления/оферти, без оглед времето на подаването им чрез ЦАИС ЕОП. Така по отношение на поръчки, които вече са приключени в системата или по които текущо има изготвени протоколи и доклади с посочени в тях номера на заявленията/офертите, ще е налице разминаване в информацията, налична в работното пространство на съответната поръчка, респ. в нейната публична преписка и тази, отразена в документите от работата на комисията.

С оглед бъдещо отчитане и контрол на поръчките, от АОП уведомяват потребителите, че промяната в системните номера на заявленията за участие/офертите по никакъв начин не засяга тяхното съдържание и не поставя под въпрос действията при разглеждането и оценяването им. Незасегнати от актуализацията остават и генерираните в системата HASH номера, които по същество са доказателство за ненамеса в съдържанието на заявленията/офертите след тяхното подаване. От Агенцията уверяват, че всички действия, свързани с подаване, декриптиране и разглеждане на документите са надлежно отразени в системата чрез времеви печат.

В съобщението на Портала за обществени поръчки се отбелязва, че с присъждането от системата на номера на заявленията и офертите се изпълнява нормативното изискване за водене на регистър на постъпилите документи за участие, което е аналог на деловодния номер при подаване на документи извън ЦАИС ЕОП. Доколкото не номерът, а наименованието на кандидата/участника е основният елемент, който индивидуализира заявленията и офертите, настъпилата промяна не води до незаконосъобразност на възлагането на поръчките, независимо от посоченото по-горе разминаване в номерацията, категорични са в становището си от АОП.

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker