Новини

Променят се правилата за регистрация на външни експерти по ЗОП

Считано от 1 юли 2021 г. се променя начинът за включване на външни експерти в списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), които възложителите могат да използват при подготовката и възлагането на поръчките. Това става ясно от съобщение на Портала за обществени поръчки.

Действията по вписване и избор на външен експерт стават изцяло чрез функционалностите на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), обясняват от Агенцията по обществени поръчки.

Вписването в списъка става лично, като за целта експертът следва да е регистриран като физическо лице в системата и да притежава валиден квалифициран електронен подпис. Професионални сдружения и организации в съответния бранш имат възможност да предоставят само препоръки за конкретен експерт.

Данните от съществуващия Списък на външни експерти по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП (в сила от 01.10.2014 г.) на лицата, които са подали сами заявления за включване, ще бъдат мигрирани служебно в ЦАИС ЕОП на 30 юни 2021 г. Регистрация на външни експерти по досега действащия ред е възможно да се извърши до края на работния ден на 29 юни 2021 г. След мигриране на данните, всеки експерт от списъка ще получи на адреса на електронната поща, с който е извършена първоначалното вписване, линк за активиране на вписването в списъка.

Външните експерти, които са били включени в сега действащия списък по предложение на браншови организации или сдружения следва да се регистрират самостоятелно в ЦАИС ЕОП, считано от 1 юли 2021 г.

В съобщението се уточнява, че списъкът може да се достъпи по два начина:

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker