Новини

Модулът за електронни заявки по договори вече наличен и в продукционната среда на ЦАИС ЕОП

Модулът за електронни заявки по договори (e-Ordering) вече е наличен и в т.нар. продукционна среда, т.е. в действително използваната при възлагане по ЗОП пълнофункционална версия на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

До този момент подобен компонент, носещ наименованието “Заявки по договори”, можеше да се използва само в тестовата среда на платформата.

Модул „Електронни заявки по договори“ осигурява на регистрираните в ЦАИС ЕОП възложители възможност за работа с електронни заявки по договори. Потребителите имат възможност за създаване на заявка по конкретен договор, управление на заявки и проследяване на изпълнение по заявки.

Модулът е достъпен чрез кликване върху секция „Заявки“ от основното меню в контекста на организацията.

Новият модул може да бъде използван след активиране на конкретните права в секция „Роли“ от профила на възложителя. След влизане в секцията следва да се достъпи съответната роля (напр. администратори, служители и пр.) и за същата в частта “Заявки” да се избере една или повече от наличните възможности (права) – „Търсене и преглед на заявки“ и „Управление на заявки“.

След активирането на правата за заявки, в основния профил на организацията за всеки потребител с роля, за която са зададени такива права, се появява нов раздел “Заявки” (под “Каталози”).

Повече инструкции относно това как се създава заявка по договор може да прочетете в Ръководството на възложителя.

Както е известно още от техническата спецификация на ЦАИС ЕОП, модулът трябва да осигурява възможност за подаване на електронни заявки по конкретни договори и рамкови споразумения. Заявките трябва да могат да бъдат подавани по различно време, но в рамките на предвидения по конкретния договор срок, и за различни количества. За да се формира електронната заявка, Системата трябва да притежава някои функционалности, използвани в системите за управление на материалните запаси.

Модулът трябва да осъществява мониторинг на електронните заявки по отношение на:

  • изтичане на крайния срок на договора, както и на конкретна заявка;
  • изчерпване на предвидените в договора количества;
  • степента на изпълнение на заявката и договора;
  • неизпълнение, ненавременно изпълнение и лошо изпълнение на заявката и договора.

Модулът следва да предоставя информация за остатъчните количества по рамковото споразумение и да изпраща нотификации при достигане на определен процент на изпълнение, обем, стойност или определено време, преди изтичане на срока на рамковото споразумение/договора. Модулът следва да дава възможност за създаване и изпращане на рекламации, в случай на неизпълнение, ненавременно изпълнение и лошо изпълнение на заявката и договора.

Както се обяснява в ТС на ЦАИС ЕОП, електронната заявка е структуриран документ, съдържащ необходимите полета за идентифициране на страните, договора и характеристиките на предмета.

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker