Новини

Браншовици с идеи за по-добри правила на строителната дейност, предлагат и промени в ЗОП

Седем браншови организации в областта на архитектурата, проектирането и строителството представиха общите си предложения за реформа в сферата на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството. Това стана на съвместна пресконференция, която се състоя на 19.01 (сряда).

На събитието Координационният съвет*, формиран от браншовите сдружения, представи седем ключови приоритета за устойчивото развитие на сектора, както и конкретни политики и мерки за постигането им. Предложенията са резултат от продължителен процес на анализ и диалог между професионалните организации, бе обявено по време на събитието.

„Браншът е единодушен, че е дошло време за радикална промяна на законодателството в сектора, която да намали административната тежест, да ограничи корупционните практики и да облекчи инвестиционния процес. Надяваме се, че политиката на промяна, заявена от новото правителство, ще припознае предложенията ни като възможност за качествена реформа в строително-инвестиционния сектор. Важно е държавните институции и браншът да работят заедно за постигането на качествена градска среда“, коментира председателят на Координационния съвет проф. арх. Борислав Борисов.

“Целта на мерките е максимално облекчаване на администрирането на строително-инвестиционния процес и дигитализирането му – от дигитално получаване на виза до дигитално предаване и одобряване на проекти и дигитално строително разрешение“, каза арх. Владимир Милков, председател на Управителния съвет на Камарата на архитектите в България (КАБ).

Сред лансираните основни приоритети са усъвършенстването на нормативната уредба на тази част от обществените отношения (в т.ч. чрез кодифициране на материята), намаляване на административната тежест и сложните процедури (вкл. чрез въвеждане на нови фази на проектиране, намаляване броя на районите за планиране и въвеждането на 5 степени за височина на застрояване с различни градоустройствени изисквания), ограничаване на корупционната среда и предпоставките за корупция, и подобряване на ефективността и сроковете на планиране в сектора.

Професионалните организации предлагат и въвеждане на единна информационна система, архив и дигитализация – чрез създаване на национална електронна платформа, чрез която да се осъществява онлайн подаването и съгласуването на инвестиционните проекти, както и издаването на разрешенията за строеж. Сред приоритетите на бранша е и стимулирането на инвестиционната активност в синхрон с добрите европейски практики. Като приоритет бе обявено и гарантирането на експертен подход, публичност и прозрачност, като браншовиците настояват за активен диалог и взаимодействие между гражданите, професионалните организации и администрацията при създаването на важни нормативни документи в сектора.

Важна част от оповестените предложения за реформи са свързани и с областта на обществените поръчки. Както неведнъж бе обявявано и по време на служебното правителство, организациите на архитектите и проектантите се обявяват против т.нар. инженеринг и го определят като сериозна предпоставка за неефективност и корупционни практики.

Предвид казаното, не бе изненада, че на пресконференцията на 19.01.2022 г. отново бе оповестено предложение на КАБ за прецизиране на членовете в Закона за устройство на територията (ЗУТ), които определят възлагането на проектирането и строителството на едно и също лице, т. нар. инженеринг.

„Искам да подчертая, че ние не сме против инженеринга, но в текстовете от закона трябва да се прецизира къде той е най-подходящ като процедура за обществена поръчка“, каза арх. Милков. Той уточни, че инженерингът се прилага във всички европейски страни, но те са дефинирали в кои области и видове сгради той е най-подходящият инструмент и къде трябва да се наблегне изцяло на архитектурния конкурс.

Браншовите организации предлагат архитектурният конкурс да се прилага при големи публични сгради и обекти с големи публични държавни или общински инвестиции, а инженерингът да се използва само при уникални обекти, за които няма ноу-хау в България – атомна електроцентрала, тунели и съоръжения, при типови сгради като супермаркети, инженерни съоръжения, помпени и пречиствателни станции.

Категорично против инженеринга в строителството се обявиха от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), според които то няма място в държавни и обществени поръчки. „Включително в закона е записано, че едно и също лице не може да бъде проектант и строител, т.е. в момента законът не се спазва. Ще отстояваме твърдо тази позиция и ако нямаме разбирателство в Координационния съвет, ще работим по тази тема отделно, тъй като за нас тя е важна“, коментира инж. Марин Гергов, председател на КИИП.

По време на събитието бе обявено, че КАБ ще поиска в най-скоро време среща с министъра на финансите, за да обсъдят Закона за обществените поръчки и да предложат промени в него, засягащи инвестиционното проектиране и устройственото планиране. „Вярваме, че новото правителство ще възприеме предложенията ни и ще успеем да постигнем спешни промени в ЗУТ и да получим картбланш за работа по нов закон или кодекс“, каза Милков.


В Координационния съвет, създаден през есента на 2020 г. с цел обединяването на браншовите организации по ключовите теми и проблеми, касаещи развитието на архитектурно-строителния сектор, участват Камарата на архитектите в България (КАБ), Камарата на строителите в България (КСБ), Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), Камарата на инженерите по геодезия (КИГ), Съюзът на архитектите в България (САБ), Българската асоциация на архитектите и инженерите – консултанти (БААИК) и Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП).

Източник: КАБ, БТА, Investor.bg

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker