Новини

АОП и МФ с готов проект за промени в ЗОП, до дни представят и антиинфлационна методика по чл. 116, ал. 1, т. 3 от закона

 

Агенцията за обществени поръчки, съвместно с Министерството на финансите, е разработила законопроект, който предстои да бъде качен за обществено обсъждане в началото на месец май. Това заяви заместник-министърът на финансите Андрей Цеков по време на заседанието на Комисията по конституционни и правни въпроси в Парламента, проведено на 13.04.2022 г. Той допълни, че до една-две седмици ще бъде приета и антиинфлационна методика, която ще се основава на прилагане на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Веднага след приемането на методиката, АОП ще излезе с методически указания, разясняващи нейното прилагане, уточни Цеков.

Припомняме, че основна точка за това заседание на Правна комисия бе разглеждането на внесен на 19.01.2022 г. законопроект на група народни представители, с който се предлага отпадането на рамковите споразумения и вътрешното (т.нар. in-house) възлагане, под предлог, че така ще бъдат премахнати всички възможности за заобикаляне на процедурите за възлагане на обществени поръчки и за създаване на корупционни практики. 

В изказването си зам.-министърът, в чийто ресор са обществените поръчки, отбеляза, че темата за инхаус възлагането и за рамковите споразумения са част от основния проблем – степента на конкуренцията в пазара за обществените поръчки, която в крайна сметка е най-надеждният гарант за ефективно управление на публичните финанси. Той обаче подчерта, че инхаус възлагането и рамковите споразумения произтичат от европейската практика, съдебна на първо място, която впоследствие е намерила израз и в разпоредбите на директивите. В този смисъл, те са част от правната рамка на ЕС, с която следва да се съобразяваме.

Зам.-министърът обаче увери, че за да бъдат преодолени всички възможности при инхаус възлагане и сключване на рамкови споразумения да се заобикалят правилата за обществени поръчки, от страна на АОП и Министерството на финансите (МФ) е разработен законопроект, който вероятно ще бъде предоставен за обществено обсъждане в началото на месец май т. г.

Пред депутатите бе обявено, че законопроектът е всеобхватен и цели постигането на гаранции за конкурентост, прозрачност и ефективно разходване на публичния ресурс. В него е предвидено ограничаване на превъзлаганията, изясняване на статута на търговските дружества, тоест на публично-правните организации, които изпълняват инхаус договори и ясното им дефиниране като възложител по смисъла на ЗОП. Целта е всички поръчки, необходими за изпълнението на инхаус възлагания, било те за доставка на материали, било те за услуги или за строителство, да бъдат осъществявани в условията на ЗОП, така че да се гарантира максимална конкуренция при разходването на този публичен ресурс. Допълнително в законопроекта се предвижда като изискване към инхаус изпълнителите да докажат или поне да декларират, че разполагат с необходимите ресурси да изпълнят самостоятелно възложените им поръчки.

По отношение на рамковите споразумения, зам.-министърът на финансите заяви, че според правната и икономическата теория те са потенциално един червен флаг в областта на обществените поръчки, доколкото затварят конкуренцията по отношение на определени доставки, услуги или строителство за един по-дълъг период (напр. 3-5 години). Което практически означава, че за такъв тип услуги, доставки или строителство, възложени от конкретния възложител, в този период няма да има реална конкуренцията.

Като напомни, че рамковите споразумения също са част от европейката нормативна уредба в областта на обществените поръчки, г-н Цеков изрази мнение, че големият проблем с тях е произтичал от неяснота относно възможностите за надвишаване на стойността на сключените рамкови споразумения. По думите му доскоро е бил налице известен теоретичен и правен спор относно тълкуването на максималните прогнозни стойности при такива споразумения, който според него е разрешен финално с решение на Съда на ЕС от 2021 г. (става въпрос за решението по Дело C‑23/20 Simonsen & Weel A/S). В същото се определя, че в хипотезата на рамкови споразумения, прогнозната, максималната стойност на споразумението е пределната цена, в рамките на която могат да бъдат правени възлагания. След достигане на този праг рамковото споразумение изчерпва своето действие, категоричен е Съдът на ЕС. Затова според Цеков въпросното съдебно решение ще внесе известна правна сигурност и ще даде гаранции срещу злоупотреби с този институт.

Тъй като по време на заседанието бе спомената и високата ценова динамика и въпросителните около прилагането на чл. 116 от ЗОП в тази връзка, зам.-министърът на финансите оповести, че към настоящия момент работна група с представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, МФ, Министерството на транспорта и някои от управляващите органи по оперативните програми вече е изготвила първи вариант на антиинфлационна методика. Идеята е тя практически да може да бъде приложена хоризонтално по отношение на сключени и предстоящи договори за обществени поръчки с предмет строителство, съответно да дава възможност в текущ порядък да бъде измервана и компенсирана инфлацията в стойността на строителните материали.

Според обявеното, методиката ще бъде одобрена поне на ниво изпълнителна власт в рамките на следващите 1-2 седмици. Доколкото промяна на чл. 116 от ЗОП изисква време, с което в случая икономическите оператори не разполагат, е бил възприет подход прилагането на методиката да стане при условията на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП (тоест непредвидени обстоятелства, които възложителят не е могъл да предвиди при полагане на дължимата грижа).

Цеков обяви, че след като методиката бъде приета със съответен административен акт, АОП ще излезе с методически указания, които да дадат възможност за прилагане на тази методика, за да може в кратки срокове да е налице инструмент за противодействие на инфлацията и да се избегне компрометирането на изпълнението на инвестиционната дейност в държавата.

Източник: НС

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker