Новини

Важно! Вече се събират заявки за новата централизирана доставка на лекарства от ЦОП в здравеопазването, срокът е само до 20 май

От Централния орган за покупки в сектор „Здравеопазване“ (ЦОПСЗ) вече е открита нова процедура за централизирана доставка на лекарства до края на 2024 г. Това е видно от публикация в Профила на купувача на институцията в рамките на Министерство на здравеопазването.

Както става ясно, на 5 май е отправена покана от ЦОПСЗ за подаване на заявки за сключване на Рамкови споразумения за период от датата на сключването им до 31.12.2024 г., чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България. В поканата се посочва, че процедурата по събиране на заявки стартира на 10.05.2022 г. и приключва на 20.05.2022 г. В този период всички лечебни заведения следва да заявят необходимите им прогнозни количества лекарствени продукти за посочения по-горе период.

Колеги от Системата на здравеопазването алармираха, че в повечето лечебни заведения все още не е получено писмо от МЗ за окончателното произнасяне на ВАС по предходната процедура и старта на новата. Това поражда притеснения дали всички медицински институции ще успеят да подадат заявките си в предвидения кратък краен срок.

Стартирането на нова процедура стана възможно след окончателното произнасяне на Върховния административен съд за прекратяване на обществената поръчка с предмет: „Сключване на Рамкови споразумения за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2023 г., чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България“.

Ще припомним, че с Решение № 3895 от 20.04.2022 год. на ВАС, IV-то отделение по адм. дело № 1332/2022 год. е оставено в сила Решение № 44 от 20.01.2022 год. на Комисията за защита за конкуренцията (преписка № КЗК-830/2021 г.), за отмяна на Решение № РД-11-479 от 15.09.2021 г. (№ Р145765 от 15.09.2021 г.) на заместник-министъра на здравеопазването, в качеството му на Централен орган за покупки в сектор „Здравеопазване“ за откриване на процедура за сключване на рамково споразумение, с предмет: „Сключване на Рамкови споразумения за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2023 г., чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България“. Решението на ВАС е окончателно и с влизането му в сила, процедурата за възлагане на обществената поръчка се счита за прекратена.

Източник: МЗ

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker