Новини

Министерството на електронното управление също оповести проект за промени в ЗОП

На 22.06 на Портала за обществени консултации беше обявен нов проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИДЗОП). Вносител на акта този път е Министерството на електронното управление.

Според информацията в портала, промените, предложени със законопроекта, се изразяват в следното:

  • уреждат се допълнителни изисквания за прозрачност, като данните от ЦАИС ЕОП ще се публикуват в отворен, машинночетим формат съгласно международен стандарт;
  • въвеждат се и изисквания за съхраняване и публикуване в структуриран вид на данни, които ще разширят възможностите за анализ на данните;
  • създава се и допълнително задължение за прозрачност при възлагане на проекти и дейности в сферата на електронното управление и информационните и комуникационни технологии в администрациите. Освен техническите спецификации, възложителите ще трябва да мотивират изискванията в тези спецификации, както и да публикуват пазарните проучвания, които се извършвали преди обявяване на процедурата;
  • техническите спецификации ще трябва да са преминали обществено обсъждане преди обявяване на обществената поръчка с цел максимално широк консенсус около специфичните изисквания;
  • създава се и задължение за използване на шаблони за техническо и ценово предложение с оглед максимално детайлно описание на предложенията;
  • разширява се задължението за публикуване на обявленията за всички сключени договори, попадащи в изключенията на ЗОП, с изключение на тези, при които разкриване на информация противоречи на основен интерес, с цел повишаване на прозрачността на възлагането;
  • предвижда се и разкриване на принадлежност към държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия на лица, които пряко контролират изпълнители по обществени поръчки, спечелили поръчки за над половин милион лева на годишна база.

Като основни цели на проекта вносителите посочват:

  • да се гарантира прозрачен и справедлив процес при възлагането на обществени поръчки, да се минимизират рисковете от корупционни практики и да се повишат възможностите за събиране и обработка на статистическа информация, свързана с обществените поръчки;
  • да се подобри качеството и да се повиши прозрачността при възлагане на проекти и дейности в сферата на електронното управление и информационните и комуникационни технологии в администрациите.

Обществената консултация по законопроекта е предвидено да приключи на 22.7.2022 г.

Източник: Strategy.bg

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker