Новини

Редица неясноти при прилагане на регламента за ограничителните мерки в обществени поръчки, ЗОП ПЛЮС уебинар по темата на 8 юли

Към момента има редица неясноти по отношение на прилагането на изискванията по регламента за ограничителните мерки спрямо Русия, свързани с обществените поръчки. Поради това българските възложители изпитват сериозни затруднения да съблюдават задълженията си, произтичащи от този пряко приложим акт на ЕС. Това показват многобройните запитвания, отправени към консултантския екип на Списание ЗОП ПЛЮС с молба за съдействие по тълкуване и прилагане на относимите разпоредби от регламента, в т.ч. по отношение на декларации по чл. 5к от същия.

Ще припомним, че от март 2014 г. насам ЕС постепенно налага ограничителни мерки спрямо Русия в отговор на действията срещу Украйна, ескалирали до нахлуването през 2022 г. В тази връзка ЕС наложи различни видове санкции, в т.ч. индивидуални ограничителни мерки, икономически санкции, дипломатически мерки, ограничения на икономическите отношения с някои територии, и ограничения за икономическото сътрудничество.

Част от санкциите е и действащият в момента Регламент 2022/576 от 8 април 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна. Регламентът, който е в сила от 09.04.2022 г, е задължителен в своята цялост и е пряко приложим за възложителите на обществени поръчки.

Актът въвежда ограничителни мерки по отношение на лица, образувания (напр. обединения) или органи, които са посочени в чл. 5к, пар. 1 от него 1. Съгласно тази разпоредба, от 09.04.2022 г. се забранява възлагането на нови договори за обществени поръчки, попадащи в обхвата на Директива 2014/24/ЕС, Директива 2014/25/ЕС и Директива 2009/81/ЕО, на въпросната категория лица лица. Същевременно, в съответствие с изискването на чл. 5к, пар. 4 от Регламента, изпълнението на такива договори, сключени преди посочената дата, следва да бъде прекратено до 10.10.2022 г. Приложното поле на регламента обхваща и случаите на изключения по горните директиви, изброени изчерпателно в текста на разпоредбата на чл. 5к, пар. 1 от акта 2. Ограничителните мерки засягат също договорите с подизпълнители, доставчици или образувания (напр. обединения), когато те изпълняват повече от 10% от стойността на поръчката и чийто капацитет се използва по смисъла на директивите за обществените поръчки, респ. Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Задължението за прилагане на новия регламент за ограничителните мерки поражда редица въпроси, относими към областта на обществените поръчки, в т.ч. как се доказва липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 5к от Регламент 2022/576, дали наличието на такива обстоятелства представлява основание за отстраняване от участие в процедурата или следва изрично да се заложи в условията за участие в предстоящите обществени поръчки такава забрана, лалви са спецификите при евентуално отстраняване на основание този регламент, и др.

За справяне с предизвикателствата по прилагане на Регламент (ЕС) 2022/576 от 8 април 2022 г. при възлагане и изпълнение на обществени поръчки, Списание ЗОП ПЛЮС организира специален БЛИЦ УЕБИНАР, който ще се проведе на 8 ЮЛИ 2022 г. На него ще бъдат коментирани спецификите при съобразяване на изискванията на регламента, относими както към ВЪЗЛОЖИТЕЛИ, УЧАСТНИЦИ, ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ по ЗОП, така и към БЕНЕФИЦИЕНТИ НА СРЕДСТВА ОТ ЕС (КОИТО НЕ СА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ ПО ЗОП), УЧАСТНИЦИ И ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ПО ЧЛ. 50 ОТ ЗУСЕСИФ.

Повече указания по прилагане на чл. 5к от Регламент 2022/576, основани на насоки от ЕК, в т.ч. примерна декларация за участници в процедури по ЗОП и за изпълнители на действащи договори за обществени поръчки, може да прочетете и в следващия брой на Списание ЗОП ПЛЮС. Темата ще бъде обсъдена и на 2-дневния уебинар на 28-29 ЮЛИ 2022 г.

ПОВЕЧЕ ЗА БЛИЦ УЕБИНАРА ТУК

 


(1) Съгласно чл. 5к от посочения регламент, се забранява възлагането или изпълнението на договори за обществени поръчки на или от физически или юридически лица, образувания или органи, установени в Русия, юридически лица, образувания или органи, повече от 50% от правото на собственост върху които се притежава пряко или непряко от лица, образувания или органи, установени в Русия, както и лица, образувания или органи, действащи от името или по указание на посочените лица, когато те представляват повече от 10% от стойността на поръчката, на или с подизпълнители, доставчици или образувания, чийто капацитет се използва по смисъла на директивите за обществените поръчки.
(2) Членове 7 и 8, член 10, букви б) – е) и з) – й) от Директива 2014/24/ЕС; член 18 , член 21, букви б) ­ д) и ж) – и), членове 29 и 30 от Директива 2014/25/ЕС и член 13, букви а) – r), е) – з) и й) от Директива 2009/81/ЕО.
Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker