Новини

Обнародваха промените в ЗОП за методиката за индексация на договорите, позицията на служебния кабинет все още неясна

В бр. 62 от дата 5.8.2022 г. бе обнародван Законът за допълнение на Закона за обществените поръчки. Съобразно мотивите на вносителите, нормативният акт цели “създаването на правна възможност за преодоляване на инфлационния риск, чрез прилагане на обективна и справедлива индексация на стойността на изпълнени и предстоящи дейности, разписани в нарочна методика, одобрена от МС”.

Припомняме, че законът бе разгледан на първо и второ четене и приет почти единодушно на последното работно заседание на 47-то Народно събрание, което бе проведено на 29.07.2022 г. Ключовото заседение на Парламента се случи на фона на национален протест на строителния бранш. С обявяването на протестните действия, които се проведоха съвместно от Камарата на строителите в България (КСБ) и Българска браншова камара „Пътища“ (ББКП), секторът настоя за справедлива индексация сега, незабавно намиране на решение за разплащане на дължимите към пътностроителните фирми суми и рестарт на инвестиционната активност и строителството в цялата страна.

С първия параграф от обнародвания ЗДЗОП се създава чл. 117а:
„Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка при инфлация
Чл. 117а. (1) В случаите по чл. 116, ал. 1, т. 1, 2 и 3 изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основни стоки и материали, които формират стойността на договора, се извършва съгласно методика, одобрена с акт на Министерския съвет.
(2) Когато в случаите по чл. 116, ал. 1, т. 1 възложителят предвижда клауза за изменение на цената във връзка с инфлацията по ал. 1, той може да обвърже тази клауза с методиката по ал. 1.“

Видно от Преходните и заключителни разпоредби на обнародвания закон, методиката по чл. 117а, ал. 1 се прилага и при изменение на договори за обществени поръчки или рамкови споразумения на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 и 3, сключени преди влизането в сила на този закон.

Предвид текста на пар. 3 от ПЗР на акта, промените са сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Междувременно, от страна на пътните строители вече бе обявено спиране на протестните действия и желание за търсене на диалог със служебното правителство. Това бе съобщено от председателя на Българската браншова камара “Пътища” Стефан Чайков.

Докато ясната волята на строителите за незабавна индексация в някаква степен бе взета предвид с приетите промени в ЗОП, по другите искания, свързани с разплащане на дължимите суми към фирми от бранша и рестартиране на множеството договори за обществени поръчки, чието изпълнение не може да започне или е спряло поради чувствително повишените цени, очакванията в момента са насочен изцяло към кабинета, оглавяван от премиера Гълъб Донев.

Служебното правителство, встъпило в длъжност на 2.08 и провело първото си заседание на 4.08, все още не е обявило позицията си по въпроса с индексацията на договори за обществени поръчки и приемането на методика с тази цел. Очаква се това да стане в близките няколко дни, вероятно след разговори със заинтересованите страни, в т.ч. от строителния сектор.

Източник: ДВ, БНР

 

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker