Новини

Депутатите приеха на първо четене промените в ЗОП, цели се решаване на належащи проблеми при поръчките

По време на пленарното заседание от 14.12.2022 г., Парламентът прие на първо четене промени в Закона за обществените поръчки, внесени от Министерския съвет, предаде БТА. Измененията подкрепиха 188 народни представители и един се въздържа. След прегласуване бе решено срокът за предложения между първо и второ четене на измененията да бъде удължен на 14 дни. 

Законопроектът цели въвеждане в националното законодателство на изискванията на европейска директива за насърчаването на чисти и енергийно ефективни пътни превозни средства, в частта относно обществените поръчки. Крайният срок за нейното въвеждане от държавите членки е бил 2 август 2021 г. В тази връзка от страна на Европейската комисия е стартирана процедура за нарушение срещу България. Предлагат се промени, които въвеждат задължение за възложителите при доставката на определени категории превозни средства, както и при възлагане на превози по автобусни линии, да поставят изисквания, съответстващи на критериите за чисти превозни средства.

С други промени се предлага отмяна на изключенията за обществени поръчки, които се отнасят до договори за услуги, доставки или строителство, свързани с изграждане и поддръжка на инженерни съоръжения от възпрепятстващ тип с цел опазване на държавната граница, закупуване от лечебни заведения на лекарствени продукти, включени в списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, както и с възлагането на дейности в горски територии за създаване на гори, добив на дървесина и недървесни горски продукти. Според Европейската комисия въвеждането на изключения извън посочените в Директива 2014/24/ЕС е недопустимо.

Предвидени са и изменения, насочени към постигане на целите, заложени в Националния план за възстановяване и устойчивост. Предложенията целят да се намали броят на процедури на договаряне без обявление, както и на поръчките, възложени при само една оферта. В тази връзка се предвижда задължение за възложителя да определи допълнителен срок най-малко десет дни, когато в първоначално определения срок няма постъпили заявления или оферти, или е получено само едно заявление или оферта.

В законопроекта се предлагат и промени, свързани с външния контрол, осъществяван от Агенцията по обществени поръчки, с които се разширява неговият обхват. Предвижда се въвеждането на задължителен предварителен контрол на всички процедури за обществени поръчки на стойност над пет млн. лв. Контролът на обществените поръчки на стойност между един и пет млн. лв. се предвижда да се осъществява на случаен принцип – чрез жребий. 

Предвидени са и промени, с които се прецизира действащата нормативна уредба с оглед преодоляване на констатираните проблеми в практиката на възложителите. Една от предложените мерки е увеличаване на стойностните прагове в съответствие със законодателството на ЕС. Предлага се изрична забрана за изпълнителя по договори, сключени в условията на „инхаус”, да превъзлага предмета на договора или части от него на други лица. 

Измененията предвиждат лечебните заведения, чийто капитал е частна собственост, да прилагат Закона за обществените поръчки, ако повече от 50 на сто от приходите им са от държавния или общинския бюджет, или от бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Със законопроекта се предлага възможност за създаване на Централен орган за покупки за нуждите на общините, който ще може да се създава и с акт на Министерския съвет.

Източник: БТА

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker