Новини

От края на 2022 г. са в сила нови европейски образци на обявления за обществени поръчки

Считано от 15 декември 2022 г., вече са в сила нови европейски образци на обявления за обществени поръчки.

Това стана след като влезе в сила Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2303 на Комисията от 24 ноември 2022 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1780 за установяване на стандартните формуляри за публикуването на обявления в областта на обществените поръчки.

С промените се добавят нови незадължителни полета, свързани с прилагането на Директива 2009/33/ЕО за чистите превозни средства, обновява се полето за екологосъобразните поръчки, и се опростява полето за поръчките за новаторски решения.

Допълнителните полета, относими към прилагането на  Директива 2009/33/ЕО, са за категорията на превозното средство, приложимата правна препратка и показател за потвърждаване дали процедурата е от обхвата на Директива 2009/33/ЕО.

Според ЕК, чрез тези по-подробни полета ще се осигури възможност за комплексно докладване за превозните средства с ниски и нулеви емисии и другите превозни средства с алтернативни горива, като по този начин ще се улеснят дейностите по наблюдение чрез Електронния ежедневник за поръчките и докладването от страна на държавите членки.

С регламента се въвежда преходен период до 24 октомври 2023 г., в който ще могат да се използват както новите, така и старите образци.

Нормативният акт за новите образци бе обнародван в бр. L 305 на Официалния вестник на ЕС от 25.11.2022 г.

Източник: ЕК, ОВ на ЕС

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker