Анонси

Списание “ЗОП ПЛЮС” е единствената организация с цялостно становище по обединения проект на ЗИДЗОП

Списание “ЗОП ПЛЮС” е единствената организация, която излезе със становище по обединения проект за промени в ЗОП в неговата цялост, и предостави конкретни, ясни и обосновани предложения за усъвършенстване на разпоредбите на нормативния акт. Това показва справката в Интернет страницата за законопроекта на сайта на Народното събрание.

Ще припомним, че в обобщения законопроект №49-353-03-46 от 12.9.2023 г. са инкорпорирани вече приетите на първо четене проекти на ЗИДЗОП № 49-302-01-26, внесен от Министерски съвет на 27.4.2023 г., № 49-354-01-26, внесен от Божидар Пламенов Божанов и група народни представители на 5.5.2023 г. и № 49-302-01-50, внесен от Министерски съвет на 22.08.2023 г. Както вече Ви информирахме, в определения за това срок до 20.9.2023 г. в деловодството на Парламента постъпиха три депутатски предложения. По някои текстове, свързани с възлагането в сектор “Здравеопазване”, становище бе изразено и от Асоциацията на нерегистрирани лекарствени продукти за лечение на редки болести.

В становището си на основание чл. 74, ал. 7 от ПОДНС, предоставено на Комисията по правни въпроси в 49-ото Народно събрание, ние от Списание “ЗОП ПЛЮС” изразихме задоволство от факта, че някои от нашите предложения, отправени в рамките на общественото обсъждане на изготвените от Министерския съвет законопроекти, бяха възприети. Същевременно ясно и категорично заявихме, че конкретните мотиви за отхвърлянето на останалите не могат да бъдат споделени от наша страна.

С оглед на това и предвид аргументираната ни позиция, която поддържаме, а и за постигане на цялостност, последователност и кохерентност на нормативната уредба и политиките в областта, ние представихме на вниманието на народното представителство своите нови и някои допълнени предходни предложения, като посочихме и причините за несъгласието ни с мотивите, изтъкнати като основание за отхвърляне на неприетите такива.

В нашето становището, с което може да се запознаете на страницата на Правна комисия ТУК, допълнихме своите мотиви по вече лансираните наши идеи относно въвеждането на допълнителни правила за по-добър вътрешен и външен контрол в областта на обществените поръчки (в т.ч. въвеждането на задължение за публичните възложители за извършване на последващи оценки на изпълнението), промяна в някои разпоредби относно производството по обжалване (в т.ч. за отмяна на чл. 216, ал. 8 от ЗОП), прецизиране на нормите относно изискванията към кандидатите и участниците в обществени поръчки и декларирането на личното им състояние, както и други предложения за прецизиране и оптимизиране на нормите на закона.

Нови мотивирани предложения от Списание “ЗОП ПЛЮС” представихме във връзка със заложените в обединения проект измененията и допълненията в разпоредбата на чл. 72 от ЗОП относно случаите на необичайно благоприятни оферти, както и по отношение на предложената промяна в легалната дефиниция на понятието “изключителни обстоятелства”, дадена в т. 17 от ДР на ЗОП (относима към възлагането на обществени поръчки чрез различни процедури на договаряне по чл. 79, ал. 1, т. 4, чл. 138, ал. 1, и чл. 182, ал. 1, т. 1 от ЗОП, както и към възлагателния ред „Покана до определени лица“ по чл. 191, ал. 1, т. 3 от ЗОП).

Новите предложения в становището ни ще бъдат детайлно представени на страниците на септемврийския брой на списанието.

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker