Новини

ИА ОСЕС публикува ежегодния анализ на нередностите, установени при одити през 2022 г.

Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“ (ИА ОСЕС) публикува ежегодния анализ на грешките, установени в одитната дейност през 2022 г. В секцията “Одитна дейност” на Интернет сайта на институцията, вече са качени изготвения Анализ на нередностите, установени от Одитния орган 2023 г., както и обособеното като отделен документ Обобщение на срещаните в практиката на Одитния орган нарушения за ограничителни изисквания и насоки за избягването им.

Анализът на нередностите се базира на информацията от одитните доклади за извършените през 2022 г. от Агенцията одитни ангажименти за програмен период 2014-2020 основно по програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

По отношение на нередностите по обществени поръчки, анализът е направен въз основа на наличните в ИА ОСЕС бази данни за всяка програма с информация за резултатите от одитната дейност при проверките на обществените поръчки, в това число избора на изпълнител от страна на бенефициентите, които не са възложители по ЗОП.

Установените от Одитния орган нередности са групирани по 23-те типа нередности съгласно Типологията на грешките, утвърдена от Европейската комисия, съответно Насоките за определяне на финансови корекции, които се правят върху разходите, финансирани от ЕС, при несъответствие с правилата за възлагане на обществени поръчки, приети с решение на Европейската комисия от 14.05.2019 г. (C(2019) 3452 final).

В обхвата на извършените одити от ИА ОСЕС през 2022 г. за програмен период 2014-2020 са включени 245 проекта, като проверките по някои от проектите обхващат повече от едно искане за плащане. По време на тези одитни ангажименти одиторите са извършили проверки на 471 процедури за избор на изпълнител както следва:
– 371 проверки по ЗОП;
– 30 проверки по ПМС № 160/2016 г. и
– 70 проверки по Практическото ръководство за договорни процедури за външни действия на ЕС (PRAG).

В резултат на извършените проверки Одитният орган е установил общо 307 нередности в 486 договори за обществени поръчки по оперативните програми и 92 нередности в 160 договори по програмите за трансгранично сътрудничество и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП). Предложено е прилагане на финансови корекции върху разходите по 109 договори, сключени в резултат на проверени процедури по ЗОП и ПМС № 160/2016 г. за възлагане на доставки, услуги или строителство и 6 договори по процедури по PRAG. Тези нарушения не са били констатирани от Управляващите органи в процеса по верификация на разходите през 2020 и 2021 г., в резултат на което е установена грешка в одитираните разходи. Нередностите извън областта на обществените поръчки са 65 на брой.

В рамките на одитните ангажименти през 2022 г. при възлагането и изпълнението на обществени поръчки са установени три типа нередности – при подготовка на поръчката, при разглеждане и оценка на офертите, и при изпълнение на сключените договори за обществена поръчка.

По отношение на типовете нередности при възлагане на обществени поръчки по ЗОП, според анализа най-голям дял от установените нарушения в практиката на Одитния орган до момента е свързан с подготовката на обществената поръчка за възлагане и нейното обявяване, т.е. при определяне на нейния предмет и избора на реда за възлагане, при формулиране на критериите за подбор и възлагане, техническите спецификации и методиката за оценка, както и при определянето на сроковете за получаване на офертите. Видно от данните, грешките при подготовката на обществената поръчка, възложени по реда на ЗОП, са приблизително 64 на сто от общия брой на установените отклонения по този закон (54% от грешките в тази категория са свързани с ограничителни изисквания, което е и най-честото констатирано нарушение от този тип, 28% са свързани с незаконосъобразна методика, 12% с незаконосъобразна техническа спецификация, и др.).

Грешките при разглеждането и оценяването на получените оферти при обществени поръчки, възложени по реда на ЗОП, са приблизително 21 % от общия брой на установените отклонения по този закон. В това число влизат случаите, при които определеният за изпълнител участник не отговаря на първоначално обявените от възложителя изисквания (54% от всички в тази категория грешки), случаите на неправилно прилагане на определените от възложителя критерии за подбор, което води до неоснователно отстраняване на участници (31% от всички в категорията), случаите на недостатъчна одитна следа за възлагане на обществената поръчка (3% от всички в категорията), и случаите на изменение на офертата на избрания изпълнител при оценяването и/или подписване на договора с възложителя (12% от всички в категорията).

Грешките при сключването и изпълнението на договорите за обществени поръчки са приблизително 3 % от общия брой на установените отклонения по този закон.

С целия текст на анализа на установените от ИА ОСЕС нередности, както и с обобщението на срещаните в практиката на Одитния орган нарушения за ограничителни изисквания и насоки за избягването им, може да се запознаете ТУК.

Източник: ИА ОСЕС

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker