ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА 
“СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ
(ОПТЕКС)”

Съгласно новите моменти в ЗОП и ППЗОП (в сила 2020 г.)!

УВАЖАЕМИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ,

Защо имате нужда от тази услуга?

Материята на обществените поръчки се регулира с правни норми, които имат за основна цел постигането на икономически ефективно разходване на обществени средства. Възлагането и изпълнението на поръчки обаче е сложна съвкупност от дейности и процеси, която изисква участието не само на специалисти по право и икономика, но и на експерти в редица други области на познанието. Съпричастността на тези технически лица е от критична важност за пълноценното реализиране както на определянето на потребността на възложителя и възможните начини за нейното удовлетворяване, съответно изготвянето на спецификациите и тръжните документи за процедурата, така и на избора на изпълнител и контрола върху изпълнението на сключения договор за поръчка.

Макар че са експерти в своята област, за да са оптимални в своята работа техническите специалисти също имат нужда от знания и умения за обществените поръчки. Последното е още по-валидно за настоящия момент, в който правим преход към въвеждане на електронно възлагане и значително модифицирани правила, дошли след транспониране на ново поколение европейски директиви при поръчките и променена нормативна уредба за управлението на средствата от европейските фондове.

Значението на техническите експерти нараства и предвид последните промени в разпоредбите относно прогнозирането и планирането на обществените поръчки. Така например, съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗОП възложителят изчислява прогнозната стойност на обществената поръчка към датата на решението за нейното откриване съобразно пазарната стойност на предстоящите за възлагане дейности, определена в резултат на пазарни проучвания или консултации.

Видно от цитирания текст, прогнозната стойност на планираните за възлагане доставки, услуги и строителство вече следва да се основава на обективни и обосновани форми на установяване на пазарните ценови равнища. Същите могат да включват, но не се изчерпват с предвидените в ЗОП пазарни консултации, като е допустимо да се изразяват и в други форми на пазарни проучвания. Такива могат да са, например, различни начини за събиране, обобщаване и анализ на информация като търсене в публично достъпни Интернет източници (сайтове, каталози, бюлетини и пр.), посещения на място в магазини, складове, търговски изложения и др. За изпълнение на всички тези дейности определено е нужно съдействието на лицата в организацията със специализирана техническа експертиза, но те могат да са максимално полезни и ефективни най-вече ако имат достатъчно знания и умения по ЗОП.

Предвид изложеното, все повече възложители се убеждават, че само с удовлетворяването на тази нужда посредством качествени обучителни услуги, може да се осигури пълна ефективност на целия цикъл по управление на поръчките на организацията, съответно да се постигнат целите за законосъобразност и целесъобразност на разходите.

Защо ние сме подходящият избор за Вас?

Ние сме организация, предлагаща широк спектър от консултантски услуги в областта на обществените поръчки, в т.ч. услуги по управление на цикъла на обществените поръчки, в т.ч. изготвяне на документации, процесуално представителство при обжалване на процедури или налагане на финансови корекции, консултиране при възлагане на обществени поръчки и много други.

Един от основните акценти на консултантската ни дейност е провеждането на специализирани семинари и обучения в областта на обществените поръчки. Водени от желанието си да сме максимално полезни на възложители, изпълнители, отговорни институции и експерти, ние си сътрудничим с водещи лектори и специалисти по материята. Това, както и амбицията за оптимален избор на локации и организация на събития в съответствие с най-високи критерии за качество, утвърди компанията ни като топ опция за всички, които търсят обучителни услуги по възлагане и изпълнение на поръчки.

Какво Ви предлагаме?

За да отговорим на потребността от обучение по обществени поръчки за техническите експерти във Вашата организация, представяме на Вашето внимание предложение за провеждане на тренинг, специално фокусиран върху тази аудитория.  Офертата ни е за провеждане на еднодневно обучение (8 учебни часа), в което могат да вземат участие неограничен брой участници от Вашата организация. Предлагаме обучението да покрива следните примерни основни теми:

 • Принципи и базисни положения в нормативната уредба на обществените поръчки – основни правила за възлагане, регламентирани в действащите ЗОП и ППЗОП;
 • Новости в нормативната уредба в съответствие с измененията и допълненията в ЗОП , актуални към 2020 г. – правилата за възлагане чрез обяви, попълване на ЕЕДОП от обединения, задължените лица по чл. 54 и 55 от ЗОП, нови документи за доказване на професионалната компетентност, промените, свързани с функциите и контрола, осъществяван от АОП и др.;
 • Отражение на нормативните промени върху цикъла на управление на обществените поръчки – промени на стойностните прагове, начин на образуване на прогнозна стойност, нови изисквания в етапа на прогнозиране и планиране и забраната за разделяне на обществени поръчки; прогнозиране и планиране, вътрешни правила и график на обществените поръчки; срокове и изисквания за публикуване в профила на купувача, РОП и ОВ на ЕС; извършване на текущ и последващ контрол на изпълнението на договори по ЗОП; нови моменти в предварителния контрол на АОП;
  • Дефиниране на потребност от възлагане и определяне на стойностите на необходимите обществени поръчки;
  • Формулиране за заявка и попълване на графика за възлагане на обществени поръчки като част от процесите на прогнозиране и планиране на възлагането на обществени поръчки;
  • Обосноваване на наличие или липса на обособени позиции при формулиране на заявки за обществени поръчки;
  • Ключови постановки при подготовката на документация и техническа спецификация, определяне на изискванията към участниците и методиката за оценка;
  • Участие в състава на оценителна комисия – задължения и отговорности на членовете на оценителни комисии в процедури за възлагане на обществени поръчки, нови административно-наказателни състави;
  • Извършване на текущ и последващ контрол на изпълнението на договори по ЗОП;
 • Най-често допускани грешки при възлагането на обществени поръчки – практика на АОП, Сметна палата, АДФИ, КЗК и ВАС;
 • Практическа работа с документи (проверка на документация, оценка на оферта и пр.);
 • Електронни поръчки – възлагане чрез единната система за възлагане на електронни поръчки (ЦАИС ЕОП), електронен ЕЕДОП, подписване с електронен подпис, отключване на офертата от участниците, провеждане на договаряне, задължения на страните, кореспонденция и др.
 • Сесия с въпроси и отговори в областта на обществените поръчки.

За обучението можем да осигурим екип от водещи лектори с дългогодишен опит, висока експертиза и доказан професионализъм в областта на управлението, контрола и обжалването на обществените поръчки, начело на който е г-н Ивайло Стоянов, гл. секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки, автор на множество публикации, консултант в областта на обществените поръчки на “ЗОП ПЛЮС” и Върховния административен съд.

Всички аспекти около организацията на събитието, темите, лекторите и таксата, подлежат на договаряне между двете страните. Ако имате допълнителни въпроси във връзка с отправеното предложение, не се колебайте да се обръщате към нас на тел.: (+359) 882 653 036 и e-mail: zopplus@gmail.com.