ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ,

СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА НОВИЯ ЗОП

 

УВАЖАЕМИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ,

Защо имате нужда от тази услуга?

С приемането на новия ЗОП, през 2016 г. бяха въведени редица изцяло нови и непознати за родната система нормативни положения, а много от съществуващите правила претърпяха значителни промени. Всичко това постави пред множество изпитания както възложителите, така и длъжностните лица по обществени поръчки.

А някои предизвикателства все още предстоят, тъй като ангажиментите ни по въвеждане на типови документи, а след това и на електронно възлагане тепърва ще стават ежедневна реалност за възложители, участници, отговорни институции и експерти.

Едно от предизвикателствата, които среща българския възложител, е свързано с необходимостта всички правни нововъведения да бъдат не само отразени, но и хармонично вплетени и проведени във всички процеси на възлагане, реализирани в неговата организация. А и периодично да бъдат актуализирани съобразно динамичната правно-институционална среда.

Работните процеси по възлагане имат формален израз във вътрешните правила. Точно тези правила са един от важните инструменти, които могат да подпомогнат постигането на целта за ефективно и ефикасно разходване на публичните средства в условията на постоянно променяща се среда.

Още по-голяма е потребността от промени в правилата за онези възложители, които до края на 2016 г. трябваше да изградят като част от администрацията си и специализирано звено, отговорно за управление на цикъла на обществените поръчки.

Защо ние сме правилното решение за Вас?

„ЗОП ПЛЮС” е амбициозна компания, която печели доверието на все повече свои партньори и приятели с широкия спектър от консултантски услуги, които предоставя в областта на обществените поръчки. Тук влизат разбира се нашите обучения, тук са индивидуалните консултации от различно естество, покриващия целия спектър от дейности от планирането на поръчките до обжалването и оспорването на финансови корекции, тук са издателските проекти, горещата телефонна линия за абонати на списание ЗОП+ и много други услуги, които продължават да задават стандартите в сектора благодарение на признатата висока експертиза на опитните специалисти, с които си сътрудничим.

Какво Ви предлагаме?

Предложението ни, което отправяме към Вас е за гъвкава пакетна услуга от консултантски ангажименти. Тя може да включва един или повече от следните елементи:

  • преглед на вътрешните правила, които понастоящем действат в организацията Ви;
  • диагностика на описаните в тях работни процеси;
  • изготвяне на нови вътрешни правила, съответстващи на изискванията на изцяло новия ЗОП;
  • отправяне на препоръки за оптимизиране на процесите по възлагане;
  • провеждане на обучение на служителите относно промените в законодателството и конкретното проявление на тези промени в работата им и вътрешните правила, които ще я регламентират.

При изпълнението на услугата в максимална степен ще бъдат отчитани Вашите индивидуални желания и потребности, както и спецификите на Вашата организация. В комуникацията помежду ни ще бъдат включени всички възможности на модерните средства за комуникация, които да направят промяната възможно най-оптимална и ефективна.

В случай на интерес от Ваша страна, може да се обърнете към нас и ние ще Ви изготвим конкретна индивидуална оферта.

Подробности по всички въпроси, свързани с изготвянето на вътрешни правила по новите ЗОП и ППЗОП може да получите на тел.: (+359) 878 610 705 и e-mail: zopplus@gmail.com.

Очакваме Ви!

С УВАЖЕНИЕ,

ЕКИПЪТ НА “ЗОП ПЛЮС”