Анонси

Актуалните обществени поръчки отблизо (2-9 октомври)

На първи октомври 2017 г. бяха оповестени резултатите от ежеседмичната класация на „Капитал“ за най-големите обществени поръчки, обявени през изминалите седем дни. Два акцента правят впечатление относно предмета на обществените поръчки, за които ще се търси изпълнител през следващите месеци. Обезпечаването на безпроблемното функциониране на образователните институции след началото на учебната година и подготовката на пътищата от страна на регионалните власти преди новия зимен сезон явно са във фокуса на вниманието на една част от звената по обществени поръчки в настоящия момент. Наред с това, продължават и регулярни дейности по възлагането на доставки, които са необходими за гарантирането на непрекъсваемост на работата на друга част от публичните институции у нас.

Предварителната калкулация на разходите за оценки на инвестиционни проекти за 101 професионални гимназии, които трябва да бъдат направени по искане на Министерството на образованието, възлиза на 4.2 млн. лв. без ДДС. В рамките на конкурсната процедура ще се състезават компании, които са в състояние да изготвят оценки на съответствието на инвестиционните проекти, да упражняват строителен надзор и инвеститорски контрол и да подготвят технически паспорти на училищните сгради, включени в програмата за модернизация на образователната инфраструктура. Процедурата е разделена на 7 обособени позиции, но оферти могат да се подават само за една позиция. Критериите за избор на кандидатите са оценка на техническото предложение с оглед организацията за изпълнение на поръчката, с тежест от 60% , от една страна, и от друга – на предлаганата цена, с тежест от 40%. Финансирането се осигурява по Оперативна програма “Региони в растеж”. Изпълнението на дейностите трябва да приключи на 31 март 2019 г., а крайният срок за подаване на оферти е 1 ноември 2017 г.

Най-старото висше учебно заведение у нас – СУ “Св. Климент Охридски”, стартира обществена поръчка за доставка на храни и напитки, която е разделена на 10 обособени позиции. Всички изисквания към изпълнението, включително прогнозните количества, са описани в техническата спецификация. Прогнозната стойност на търга се изчислява на 3 млн. лв. без ДДС. Единственият критерий за възлагане, който ще бъде приложен по отношение на допуснатите оферти, е предложената цена. Кандидатите трябва да имат поне един обект, регистриран по чл. 12 от Закона за храните, който да отговаря на определени изисквания. Срокът за подаване на оферти изтича на 25 октомври 2017 г.

В ремонт на пътища в община Севлиево ще бъдат инвестирани 2.5 млн. лв. без ДДС, както става ясно от новообявената обществена поръчка на Община Севлиево за подобряване на състоянието на местната инфраструктура. Основните дейности включват превантивно поддържане. Предвижда се, при наличие на допълнителни средства, да се направи цялостно или частично преасфалтиране на улици. Критериите за избор са цената и техническата оценка на офертата – с равна относителна тежест от по 50%. Кандидатите трябва да имат регистрация в Централния професионален регистър на строителя и да разполагат с необходимата техника за извършването на ремонтите. Оферти могат да се подават до 19 октомври 2017 г.

Община Варна също завява готовност да инвестира в по-добри условия за придвижване на своята територия. Търси се изпълнител за почистването на дъждоотводнителнната канализация на общината. Планирано е регулярно да се извършва пролетно и есенно почистване на дъждоотводнителната канализация. Прогнозната стойност на поръчката е 3 млн. лв. без ДДС, а критерият за избор на печелившата оферта ще е предложената цена. Кандидатите трябва да имат регистрация по Закона за управление на отпадъците за извършване на дейност по събиране и транспортиране. Освен това е необходимо да са реализирали годишен оборот от най-малко 1 млн. лв. общо за последните три приключили финансови години. Офертите се подават в срок до 23 октомври 2017 г.

Извън София ще е мястото на изпълнение в рамките и на друга голяма обществена поръчка, насочена към осигуряването на лекарства за многопрофилната болница в Кърджали, за чието закупуване, по прогнозни данни, ще бъдат платени 2.95 млн. лв. без ДДС. Договорът за доставка ще бъде подписан за срок от 24 месеца. Поръчката е разделена на 13 позиции, а кандидатите могат да участват за всички позиции. Като краен срок за подаване на офертите е определена датата 27 октомври 2017 г.

Според публикуваните данни, двете най-скъпи обществени поръчки, открити в края на м. септември, са за нуждите на органите на изпълнителната власт. Сумарно заделеният бюджет за изпълнението им достига 11 млн. лв. общо. Процедурите за възлагане са оповестени от Централния орган за покупки към Министерството на финансите и се провеждат в електронната платформа Система за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП). В две отделни процедури е необходимо да се осъществят доставка и монтаж на офис обзавеждане и мебели и доставка на копирна хартия. Доставката и монтажът на оборудването са диверсифицирани съобразно предназначението им: офис мебели и столове; мека мебел за офиси; мебели за ползване в почивни бази и учебни центрове.

Процедурата си поставя за цел сключването на рамково споразумение с 4 компании за всяка позиция със срок от 36 месеца. Критерият за избор на успешния кандидат е цената. Кандидатите трябва да имат опит и минимален оборот през последните три приключили финансови години за съответните позиции, както следва – 2 млн. лв. за първата, 600 хил. лв. за втората и 50 хил. лв. за третата. Оферти могат да се подават до 1 ноември 2017 г. Процедурата за осигуряване на копирна хартия е разделена на две позиции – доставка на рециклирана копирна хартия за срок от 12 месеца и доствака на нерециклирана хартия, със същия срок на изпълнение.

Рециклираната копирна хартия трябва да отговаря на определени екологични критерии, посочени в техническата спецификация към документацията за участие. От кандидатите се изисква да имат минимален оборот от 1 млн. лв. за първата и 2 млн. лв. без ДДС за втората позиция. Единственият критерий за избор на допуснатите оферти е предлаганата цена. Предвижда се да бъде сключено рамково споразумение с няколко компании. Офертите се очаква да бъдат подготвени и депозирани при възложителя до 24 октомври 2017 г.

ЗОП ПЛЮС

 

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker